Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
#CohesionAlliance – Sojusz na rzecz Spójności chce nawiązać współpracę z posłami do PE – celem jest silna polityka spójności na lata 2021–27  
Czołowi członkowie Komisji COTER i REGI omówili ze stowarzyszeniami terytorialnymi i sektorowymi zagrożenia oraz szanse związane z negocjacjami między Parlamentem Europejskim a Radą.

Przewidywane cięcia budżetowe i centralizacja mogą sprawić, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) na lata 2021–27 nie będą w stanie zmniejszać różnic i promować zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w całej UE. Partnerzy #CohesionAlliance – ogólnounijnego sojuszu na rzecz silnej polityki spójności po 2020 r. – dyskutowali o tym, jak przezwyciężyć takie zagrożenia, podczas debaty z nowo mianowanymi posłami do Parlamentu Europejskiego, prowadzonej 10 lipca w Europejskim Komitecie Regionów (KR).

„Wybory europejskie jednoznacznie upoważniły nowy Parlament Europejski do zbliżenia Europy do potrzeb obywateli. Polityka spójności stanowi jedyne w swoim rodzaju i skuteczne narzędzie służące osiągnięciu tego celu, gdyż angażuje wszystkie istotne podmioty w każdym regionie Europy. Musimy wspólnie bronić tej polityki i ją ulepszać oraz zapobiegać wykorzystywaniu jej jako rezerwy środków, która umożliwia wprowadzanie w ostatniej chwili pokątnych uzgodnień co do przyszłego budżetu UE” – stwierdził przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz, witając w roli nowego adherenta #CohesionAlliance nowo mianowanego przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) Parlamentu Europejskiego Younousa Omarjee.

Younous Omarjee w pełni poparł priorytety sojuszu, w tym kluczową rolę spójności terytorialnej, eliminację warunkowości makroekonomicznej, uproszczenie przepisów oraz stosowanie zasady partnerstwa w angażującym wszystkie strony zarządzaniu planami inwestycyjnymi. „Musimy wspólnie przeciwstawiać się wszelkim cięciom w polityce spójności UE w kolejnym długoterminowym budżecie”, powiedział, dodając: „Od czasu wprowadzenia planów oszczędnościowych w czasie kryzysu finansowego władze regionalne i lokalne często otrzymywały nowe obowiązki i zadania, a jednocześnie stoją przed nowymi wyzwaniami, od zmiany klimatu po ubóstwo. Musimy zadbać o odpowiednie wsparcie unijne dla regionów”.

Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nowej Akwitanii i przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) KR-u Isabelle Boudineau (PES/FR) podkreśliła: „Miasta i regiony to aktorzy, a nie widzowie w spektaklu stawiania czoła istotnym wyzwaniom dla Europy, takim jak zmiana klimatu oraz nierówności społeczne i terytorialne. Ludzie w Europie, zwłaszcza na obszarach wiejskich, czują się zepchnięci na margines. Jeśli chcemy spełnić oczekiwania naszych obywateli, musimy wzmocnić europejską politykę spójności. Dla nas, jako władz lokalnych i regionalnych, kluczowym narzędziem inwestycyjnym i solidarnościowym jest wspieranie sprawiedliwej transformacji dla naszych obywateli. Dzięki sojuszowi udało nam się odnieść istotne zwycięstwa, takie jak objęcie polityką spójności wszystkich europejskich regionów. Kontynuujemy nasze działania, aby miasta i regiony były w pełni włączone w kształtowanie nowego programu politycznego opartego na celach zrównoważonego rozwoju i silnej polityce spójności, która umożliwi ich osiągnięcie”.

Przez ostatnie dwa lata sojusz umocnił się jako pierwsza platforma komunikacyjna łącząca wszystkie zainteresowane strony zaangażowane w politykę spójności zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Jego celem jest zapewnienie tym podmiotom głosu w procesie decyzyjnym UE, a jednocześnie informowanie i podnoszenie świadomości opinii publicznej na temat zaangażowania Europy w zmniejszanie różnic.

Rezultaty tych działań podkreślił pełnomocnik kraju związkowego Saksonia-Anhalt przy Federacji i przewodniczący Grupy EPL w KR-ze Michael Schneider (EPL/DE), który był jednym z inicjatorów sojuszu: „Jestem przekonany, że Sojusz na rzecz Spójności nabiera wiatru w żagle i będzie miał znaczący wpływ na ostateczny kształt przyszłej polityki spójności. Można to już dostrzec w stanowisku Parlamentu, które odzwierciedla kluczowe postulaty naszych miast i regionów”.

Podczas tej debaty przedstawiciele władz publicznych, społeczeństwa obywatelskiego i stowarzyszeń przedsiębiorców zwrócili uwagę na wieloraki wpływ polityki spójności – poczynając od polityki na rzecz młodzieży, przez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw i przeciwdziałanie zmianie klimatu, aż po włączenie społeczne.

Rozmowy trójstronne między Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą w sprawie wniosków ustawodawczych dotyczących przyszłej polityki spójności mają się ponownie rozpocząć w październiku, a odpowiednie rozporządzenia mają zostać ostatecznie przyjęte do końca 2019 r.

Uwaga dla redaktorów

#CohesionAlliance jest sojuszem rożnych podmiotów, których łączy przekonanie, że polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE. Z uwagi na brexit i potrzebę finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obrona, bezpieczeństwo i kontrola granic zewnętrznych, istnieje ryzyko redukcji środków finansowych na politykę spójności w następnym długoterminowym budżecie UE, czyli w wieloletnich ramach finansowych, które wyznaczają pułapy wydatków UE na okres po 2020 roku. Aby podnieść świadomość na temat niezbędnej roli polityki spójności, Europejski Komitet Regionów oraz następujące główne stowarzyszenia regionów i miast zainicjowały w październiku 2017 r. sojusz #CohesionAlliance: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenie Regionów Europy (AER), Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), EUROCITIES. Członkowie sojuszu postulują, aby dzięki budżetowi UE na okres po roku 2020 polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Wydane przez sojusz oświadczenie zostało jak dotąd podpisane przez ponad 12 tys. indywidualnych sygnatariuszy, jak również przedstawicieli 121 regionów, 135 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 35 stowarzyszeń sektorowych w UE oraz 40 posłów do Parlamentu Europejskiego. Poczynając od rządów krajowych, regionalnych i lokalnych, po MŚP, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie wyższe i organizacje kulturalne – wszyscy, którzy wierzą w unijną politykę spójności, mogą podpisać oświadczenie i dołączyć w ten sposób do #CohesionAlliance.

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel. +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023