Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Spójność i partnerstwo muszą być siłą napędową ‎ ożywienia gospodarczego w Europie  

#Cohesion Alliance ogólnounijny sojusz 12 tys. sygnatariuszy, który wzywa do silniejszej polityki spójności po 2020 r. – z zadowoleniem przyjmuje zmienione wnioski Komisji Europejskiej dotyczące budżetu UE na lata 2021–2027 i planu odbudowy, w tym uzupełnienie obecnych programów spójności o większą elastyczność i dodatkowe finansowanie . Sojusz apeluje jednak do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zapewnienie udziału miast, gmin i regionów oraz utrzymanie istotnej roli spójności we wszystkich działaniach pokryzysowych mających na celu odbudowę gospodarki, wspieranie zrównoważonego rozwoju i umacnianie struktury terytorialnej i społecznej Unii, także w ramach europejskiego semestru.

Wieloletnie ramy finansowe UE i plan odbudowy gospodarczej muszą koncentrować się na spójności jako podstawowej wartości Unii Europejskiej, by sprostać głównym wyzwaniom, takim jak Europejski Zielony Ład, cele zrównoważonego rozwoju, Europejski filar praw socjalnych oraz transformacja cyfrowa. W dobie obecnego kryzysu miasta, gminy i regiony potrzebują bardziej niż kiedykolwiek bezpośredniego wsparcia ze strony zdecydowanej polityki spójności, aby zapobiec powiększaniu się różnic między regionami i asymetrycznemu ożywieniu gospodarczemu, ponieważ państwa członkowskie mają różne środki finansowe, aby sprostać obecnym wyzwaniom gospodarczym i społecznym.

#CohesionAlliance z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący roli polityki spójności jako silnej długoterminowej polityki inwestycyjnej UE oraz zapowiedź inwestycji w wysokości 55 mld EUR (w cenach z 2018 r.) za pośrednictwem REACT-UE na rzecz skutecznej reakcji na pandemię COVID-19 oraz jej skutki społeczne i gospodarcze. Przedłużenie obecnych programów operacyjnych umożliwi szybkie wdrożenie kluczowych inwestycji. Ponadto większa elastyczność w zakresie transferu środków między funduszami i poszerzenie zakresu wsparcia dla sektorów usług zdrowotnych, turystyki i kultury, a także zapewnienie kapitału obrotowego dla MŚP pomoże samorządom lokalnym i regionalnym inwestować pieniądze tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, pod warunkiem pełnej zgodności z podstawowymi zasadami spójności.

Sojusz jest jednak zaniepokojony, ponieważ bez uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb regionów, miast i gmin oraz silnego zaangażowania podmiotów lokalnych instrument na rzecz odbudowy i odporności – najpotężniejsze narzędzie inwestycyjne w ramach unijnych planów naprawy – może się okazać nieskuteczny. Obecnie większość środków jest kierowana wyłącznie do państw członkowskich i nie jest jasne, jak duży będzie wpływ władz lokalnych i regionalnych na przegląd programów i wydatkowanie środków. Silne powiązanie instrumentu z europejskim semestrem i zaleceniami dla poszczególnych krajów może prowadzić do dalszej centralizacji planów odbudowy. Sojusz wzywa wszystkie instytucje unijne i krajowe – w tym w szczególności europejską komisarz do spraw spójności i reform Elisę Ferreirę – do podjęcia niezbędnych kroków, by krajowe plany odbudowy i odporności były zgodne z zasadą partnerstwa, odpowiadały na rzeczywiste potrzeby obywateli i przedsiębiorstw oraz umożliwiały większe i bardziej zorganizowane zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych.

Organizacje partnerskie #CohesionAlliance określiły swoje priorytety w projekcie nowej deklaracji , w której potwierdzają, że spójność jest podstawową wartością Unii Europejskiej i głównym celem wszystkich jej polityk i inwestycji. Partnerzy w ramach Sojuszu na rzecz Spójności 2.0 ogłoszą nową deklarację na swoim następnym spotkaniu na początku czerwca.

Kontakt z sekretariatem:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023