Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komitet Regionów wyraża oburzenie atakami na ukraińskie miasta i zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia na rzecz odbudowy Ukrainy  

Miasta i regiony UE określają, w jaki sposób mogą – wraz z UE – przyczynić się do odbudowy Ukrainy, a nowa ankieta pokazuje silne zaangażowanie polityków lokalnych i regionalnych w pomoc Ukrainie.

Europejski Komitet Regionów (KR) potwierdził swoje pełne poparcie dla Ukrainy w obliczu rozpoczętej przez Rosję 10 października fali śmiertelnych ataków na obszary cywilne i cywilną infrastrukturę w miastach w całej Ukrainie. Oświadczenia z całego spektrum politycznego pojawiły się na sesji plenarnej, na której KR przyjął szeroki zestaw zaleceń mających na celu zapewnienie skutecznego i głębokiego zaangażowania regionów i miast Unii Europejskiej w odbudowę Ukrainy. W swojej opinii Komitet podkreśla, że należy położyć szczególny nacisk na to, by proces odbudowy przyspieszył również przejście Ukrainy na bardziej ekologiczną i zrównoważoną gospodarkę.

Opinia w sprawie roli miast i regionów UE w odbudowie Ukrainy pomoże kształtować prace europejskiego sojuszu miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy, utworzonego w czerwcu przez Europejski Komitet Regionów (KR) oraz ukraińskie i europejskie stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne i regionalne. Sam sojusz był odpowiedzią na wniosek prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Przyjęcie opinii w dniu 11 października gwarantuje, że zalecenia miast i regionów zostały sformułowane w odpowiednim czasie przed międzynarodową konferencją w Berlinie poświęconą odbudowie Ukrainy, która odbędzie się 25 października, oraz przed podjęciem ostatecznych decyzji w sprawie formy nowej platformy Komisji Europejskiej, która ma służyć koordynacji wsparcia odbudowy Ukrainy. W opinii wzywa się Komisję Europejską do zaproponowania oddolnego procesu odbudowy Ukrainy w oparciu o zaawansowany proces decentralizacji tego kraju.

Sprawozdawca Dario Nardella (IT/PES), burmistrz Florencji i przewodniczący Eurocities, powiedział: Oczekujemy, że platforma na rzecz odbudowy będzie finansowana w podobny sposób jak unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, domagamy się zaangażowania sojuszu miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy jako pełnoprawnego partnera na wszystkich etapach planowania i wdrażania oraz apelujemy o jak najlepsze dostosowanie platformy do metodyki polityki regionalnej UE, również z myślą o przygotowaniu Ukrainy do przystąpienia do Unii Europejskiej. Dodał, że odbudowa zniszczonej infrastruktury Ukrainy powinna opierać się na zrównoważonym rozwoju, zasadach demokratycznych i stabilnych instytucjach.

Sojusz opiera się na silnym wsparciu dla Ukrainy w miastach i regionach UE. W regionalnym i lokalnym barometrze – badaniu przeprowadzonym w 2022 r. wśród ponad 2000 polityków lokalnych i regionalnych w całej UE, zawartym w rocznym sprawozdaniu UE na temat stanu regionów i miast za 2022 r. opublikowanym przez KR 11 października – trzy czwarte respondentów stwierdziło, że ich władze lokalne lub regionalne przyjęły Ukraińców przesiedlonych w wyniku wojny, zaś połowa przesłała Ukrainie pomoc materialną. Jeden na dwóch respondentów stwierdził, że najskuteczniejszym sposobem odbudowy Ukrainy byłoby zaangażowanie w ten proces regionów i miast UE.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro zauważył: W wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie zostały zniszczone domy, szkoły, uniwersytety i szpitale. W ciągu kilku tygodni, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania, na skutek zimy wszystkie uszkodzone budynki zamienią się w ruiny.Europejski Komitet Regionów, wraz ze stowarzyszeniami partnerskimi, uruchomił europejski sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy.Ważne jest, aby sojusz ten rozwijał się i obejmował więcej miast i regionów w skuteczną odbudowę Ukrainy, ponieważ co drugi respondent naszego barometru regionalnego i lokalnego stwierdził, że najskuteczniejszym sposobem odbudowy Ukrainy jest zaangażowanie regionów i miast UE w plany odbudowy.Nadal z zaangażowaniem przekształcamy słowa w czyny i dążymy do stworzenia konkretnego instrumentu finansowego, który zapewni realizację przez władze lokalne i regionalne partnerskich projektów odbudowy.Stoimy ramię w ramię z Ukrainą.

W imieniu Komitetu przewodniczący Vasco Alves Cordeiro i Aleksadra Dulkiewicz w odpowiedzi na śmiertelne ataki popełnione przez Rosję 10 października zdecydowanie potępili te okrutne działania skierowane przeciw ludności cywilnej i infrastrukturze cywilnej w całym kraju i zapewnili swoich ukraińskich partnerów o pełnej solidarności KR-u w walce o demokrację i wolność.

W jaki sposób miasta i regiony mogą pomóc Ukrainie

Ze wspólnych szacunków rządu Ukrainy, Komisji Europejskiej i Banku Światowego wynika, że w okresie od 24 lutego do 1 czerwca wojna spowodowała straty rzędu 349 mld EUR, przy czym wpływ ten był szczególnie wysoki w sektorach budownictwa mieszkaniowego, transportu, handlu i przemysłu. Zniszczenia te koncentrowały się w regionach Czernihowa, Doniecka, Ługańska, Charkowa, Kijowa i Zaporoża.

Zalecenia zawarte w projekcie opinii odnoszą się do tego, w jaki sposób pomóc Ukrainie przejść różne etapy: pierwszy etap koncentruje się na reagowaniu kryzysowym, drugi dotyczy odbudowy krytycznej infrastruktury i usług, a trzeci toruje drogę długoterminowemu zrównoważonemu wzrostowi. Długoterminowe wsparcie powinno w szczególności koncentrować się na osiągnięciu celu wyznaczonego przez rząd Ukrainy, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 65% do 2030 r., oraz na odbudowie infrastruktury społecznej – takiej jak zasoby mieszkaniowe, szkoły i szpitale – tak aby umożliwić ukraińskim uchodźcom i osobom przesiedlonym powrót do ich przedwojennych domów.

Rząd Ukrainy zasugerował, że regiony i miasta UE mogłyby wnieść swój wkład na podstawie partnerstw z regionami i miastami z Ukrainy. W projekcie opinii KR-u podkreślono również potencjalną wartość szerszych programów inwestycyjnych dla zaangażowania większej grupy miast i regionów.

W opinii podkreśla się potrzebę jak najszybszego inwestowania w budowanie zdolności administracji szczebla niższego niż krajowy, które w ciągu ostatnich siedmiu lat musiały przyjąć na siebie znacznie większą odpowiedzialność, a obecnie muszą stawić czoła wyzwaniu, jakim jest odbudowa i przygotowanie do przystąpienia do UE. W opinii wzywa się w szczególności do wzmocnienia istniejącego programu wspierającego decentralizację w Ukrainie, tj. programu U-LEAD.

Ukraina jest już członkiem strategii UE na rzecz regionu Dunaju i w opinii sugeruje się, że strategia ta zapewnia zintegrowane ramy współpracy z UE. Zalecenia idą dalej: podkreśla się w nich wartość wykorzystania sprawdzonych unijnych mechanizmów wspierania regionów i miast, sugeruje się na przykład, że UE powinna na wczesnym etapie rozszerzać współpracę z ukraińskimi regionami za pośrednictwem programu współpracy transnarodowej, a także poprzez przyspieszenie dostępu Ukrainy do programów „Horyzont” i EU4Culture.

Zalecenia opierały się między innymi na badaniu zleconym przez KR. W badaniu tym naukowcy zapoznali się z poglądami polityków lokalnych i regionalnych na obszarach Ukrainy, które ucierpiały z powodu szkód o różnym nasileniu. W konkluzjach zwrócono uwagę na znaczną poprawę zdolności administracyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym dzięki procesowi decentralizacji, który rozpoczął się w połowie 2010 r., a także podkreślono potencjał miast i regionów UE w zakresie wspierania reform dotyczących budowania zdolności, zwłaszcza w mniejszych społecznościach.

Kontakt:

Monica Tiberi, rzeczniczka Przewodniczącego, +32 479 51 74 43

Andrew Gardner, rzecznik prasowy, +32 473 843 981

Stephanie Paillet, wsparcie audiowizualne, +32 473 522 988

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023