Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Dostosowanie do zmiany klimatu: potrzebujemy rozwiązań lokalnych, ‎ aby dostosować się do globalnego ocieplenia  

Europejski Komitet Regionów (KR) z zadowoleniem przyjmuje nową strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu przyjętą przez Komisję Europejską w dniu 24 lutego 2021 r. KR ubolewa jednak, że mimo iż umożliwia ona przejście od planowania do działań, wciąż brakuje konkretnych celów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Nowa strategia określa, w jaki sposób Unia Europejska (UE) może dostosować się do skutków zmiany klimatu. W latach 1980-2016 całkowite straty gospodarcze spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w Europie wyniosły ponad 436 mld EUR. Pandemia COVID-19 tylko zaostrzyła potrzebę stworzenia zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich. KR wezwał do opracowania nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w opinii przyjętej na sesji plenarnej w grudniu 2020 r.

Juan Espadas (ES/PES), burmistrz Sewilli, przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” , stwierdził: Pożary lasów, zniszczenie przez powodzie, śmierć z powodu suszy: tak wiele osób zostało dotkniętych klęskami klimatycznymi, które stają się coraz częstsze i coraz bardziej intensywne. Kryzys klimatyczny ma ekstremalne konsekwencje i musimy działać już teraz, gdyż jest to nasz nowy stan normalności. Jest to światowy kryzys, dla którego potrzebujemy lokalnych rozwiązań. Nowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu może pomóc władzom lokalnym i regionalnym w przygotowaniu się do tych ekstremalnych warunków i przystosowaniu się do nich oraz wzmocnieniu naszej odporności na zmianę klimatu. Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i jesteśmy wdzięczni za uznanie znaczenia lokalnych działań w dziedzinie klimatu.

Markku Markkula (FI/EPL), przewodniczący rady miasta Espoo i przewodniczący regionu Helsinki, dodał: Z zadowoleniem zauważamy, że Komisja Europejska przyjęła ambitniejszą strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zgodnie z propagowanymi przez nas zasadami aktywnej pomocniczości i proporcjonalności, uznając kluczową rolę miast i regionów w tej dziedzinie. Musimy teraz kontynuować działania i znacznie poszerzyć narzędzia finansowania lokalnych projektów przystosowania się do zmiany klimatu, zwiększyć skalę powielania najlepszych praktyk w całej Europie i wykorzystać możliwości innowacji wynikające z kształtowania polityki opartej na danych. Markku Markkula jest byłym przewodniczącym KR-u i sprawozdawcą opinii w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu przyjętej w grudniu 2020 r.

KR popiera cel Komisji Europejskiej, jakim jest promowanie zrównoważonego i odpornego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz skierowanie środków finansowych na szczebel lokalny, w tym na wsparcie rolnictwa, sektora najbardziej narażonego na zmianę klimatu.

Unijne zgromadzenie miast i regionów oczekuje na współpracę z Komisją Europejską w zakresie nowego instrumentu wsparcia polityki, który zapewni władzom lokalnym i regionalnym bezpośrednią pomoc techniczną w opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów działania dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu w ścisłej współpracy z  Porozumieniem Burmistrzów .

Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w ustalanie programu działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zostanie również wzmocnione dzięki kluczowym programom UE, takim jak agenda miejska , inicjatywa UE rozpoczęta w maju 2016 r. w oparciu o wielopoziomową metodę pracy między państwami członkowskimi, miastami i Komisją Europejską w celu stymulowania wzrostu gospodarczego, dobrych warunków życia i innowacji w miastach europejskich.

Komitet popiera wniosek w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa oraz uznania lokalnego dostosowania do zmiany klimatu za priorytet przekrojowy. KR z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że w nowej strategii kładzie się nacisk na wszechstronne uwzględnianie polityki przystosowania się do zmiany klimatu i podkreśla, że realizacja lokalnych działań w dziedzinie klimatu – jednego z trzech priorytetów nowej strategii przystosowania się do zmiany klimatu – ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia przejścia od planowania do działania.

KR popiera wniosek dotyczący obserwatorium klimatu i zdrowia i proponuje otwarty dialog w celu zapewnienia, by stworzył on podstawę do uwzględnienia wymiaru zdrowotnego w Europejskim Zielonym Ładzie , unijnej strategii wzrostu na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

KR popiera dalsze monitorowanie i gromadzenie danych jako kluczowe narzędzie ukierunkowane na lokalne i regionalne działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Należy wzmocnić i rozszerzyć europejską platformę wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu — Climate-ADAPT . Dane z usługi programu w zakresie zmiany klimatu Copernicus należy jeszcze bardziej wykorzystywać.

Oczekuje się, że w czerwcu 2021 r. Rada uzgodni konkluzje w sprawie nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Więcej informacji:

Po ogłoszeniu dokonanym przez Komisję Europejską i KR na sesji plenarnej w październiku 2020 r. bezpośrednia współpraca między UE a władzami lokalnymi i regionalnymi została wzmocniona poprzez utworzenie Izby Terytorialnej Porozumienia Burmistrzów złożonej z 27 członków Europejskiego Komitetu Regionów, których nazwiska zostaną wkrótce ogłoszone. Unijne zgromadzenie miast i regionów jest obecnie reprezentowane w Radzie Politycznej Porozumienia Burmistrzów przez prezydenta Warszawy i byłego posła do PE Rafała Kazimierza Trzaskowskiego (PL/EPL).

KR powołał niedawno grupę roboczą ds. Zielonego Ładu w terenie , chcąc zadbać o to, by unijna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów na rzecz wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym.

W ramach kampanii „Budowanie odpornych społeczności” KR zainicjował internetowy zbiór 200 najlepszych praktyk członków KR-u, pokazujący, w jaki sposób miasta i regiony już realizują Europejski Zielony Ład poprzez konkretne projekty w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.

Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu została ogłoszona w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w następstwie przeprowadzonej w 2018 r. oceny strategii z 2013 r. i otwartych konsultacji publicznych w okresie od maja do sierpnia 2020 r.

Zmiana klimatu ma szeroki wpływ na ekosystemy, sektory gospodarki, zdrowie ludzkie i dobrostan w Europie.  Według Komisji Europejskiej w latach 1980–2016 łączne zgłoszone straty gospodarcze spowodowane przez pogodę i inne ekstremalne zjawiska klimatyczne w Europie wyniosły ponad 436 mld EUR.

Rolnictwo jest sektorem najbardziej narażonym na zmianę klimatu. W samym 2018 r. szkody w rolnictwie wyniosły około 2 mld EUR we Francji, 1,4 mld EUR w Niderlandach i 770 mln EUR w Niemczech. Gdyby globalne ocieplenie osiągnęło poziom 3°C, susze miałyby miejsce dwukrotnie częściej, a całkowite straty związane z suszą w Europie wzrosłyby do 40 mld EUR rocznie, co miałoby najpoważniejsze skutki w regionach śródziemnomorskich i atlantyckich (EU SCIENCE HUB) .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023