Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony popierają głosowanie większością kwalifikowaną w kwestiach podatkowych  
Europejski Komitet Regionów apeluje o zniesienie zwolnień podatkowych dla paliw lotniczych

Europejski Komitet Regionów – zgromadzenie władz lokalnych i regionalnych UE – podczas sesji plenarnej 26 czerwca w Brukseli przyjął opinię, w której poparł zmianę procesu podejmowania decyzji podatkowych w UE z jednomyślności na głosowanie większością kwalifikowaną. W opinii przygotowanej przez francuskiego burmistrza Christophe’a Rouillona podkreślono potrzebę wspólnych wysiłków w dziedzinie opodatkowania, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z oszustwami podatkowymi i handlem transgranicznym oraz zmianą klimatu, gdyż ich konsekwencje są odczuwalne na szczeblu lokalnym.

Globalizacja, cyfryzacja i zmiany w sektorze usług doprowadziły do gwałtownej transformacji gospodarki, a przedsiębiorstwa, kapitał i usługi swobodnie przemieszczają się na jednolitym rynku europejskim. W celu zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania w całej Europie państwa członkowskie muszą w skoordynowany sposób uaktualnić swoje przepisy podatkowe. Niemniej opodatkowanie na szczeblu UE pozostaje ostatnią polityką podlegającą jednomyślnemu głosowaniu. Sprowadza to wspólne polityki do poziomu najmniejszego wspólnego mianownika, przez co postępy są zbyt powolne i za mało ambitne, aby sprostać aktualnym wyzwaniom.

Christophe Rouillon (FR/PES), mer Coulaines i sprawozdawca opinii KR-u „ W kierunku skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w dziedzinie polityki podatkowej UE ”, poparł propozycję Komisji Europejskiej, by w przypadku decyzji podatkowych odejść od jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną: „Opodatkowanie nie powinno stać się najsłabszym ogniwem integracji europejskiej. Głosowanie jednomyślnie w sprawach podatkowych uniemożliwiło dokonanie głębokich reform mimo najnowszych osiągnięć technologicznych, zmian na rynku i bardziej mobilnej bazy podatkowej. Państwa członkowskie powinny zrozumieć, że wspólne europejskie podejście pozwala na zwiększenie dochodów z podatków i zapewnia większą sprawiedliwość podatkową niż w wypadku połączonej suwerenności podatkowej wszystkich państw UE, która zawiera pewne luki systemowe. W opinii zdecydowanie popieramy bardziej ambitną unijną politykę podatkową. KR chciałby jednak uwzględnienia wśród priorytetowych kwestii opodatkowania związanego ze środowiskiem, a zwłaszcza opodatkowania w sektorze lotnictwa, co mogłoby mieć bardzo pozytywne skutki z punktu widzenia zasobów własnych UE”.

Co roku budżety publiczne w UE tracą od 50 do 70 mld EUR ze względu na strategie unikania opodatkowania. Liczba ta wzrasta do 160–190 mld EUR, jeżeli uwzględni się szacowane straty wynikające z indywidualnych ustaleń podatkowych dużych przedsiębiorstw wielonarodowych. Silniejsza koordynacja kwestii podatkowych nie tylko przyczyniłaby się do intensyfikacji walki z przestępstwami finansowymi, agresywnym planowaniem podatkowym i nieuczciwą konkurencją podatkową, lecz również zmniejszyłaby koszty administracyjne ponoszone przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną, co mogłoby przynieść firmom oszczędności w wysokości 15 mld EUR rocznie.

„Wspólne wysiłki na szczeblu europejskim i krajowym są niezbędne do zapewnienia uczciwej konkurencji podatkowej, zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną oraz do ochrony budżetów publicznych przed stratami wynikającymi z uchylania się od opodatkowania. Tylko pełne i skuteczne pobieranie dochodów podatkowych pozwoli nam – władzom lokalnym i regionalnym – zapewnić obywatelom wysokiej jakości usługi publiczne – od edukacji po opiekę zdrowotną – przystępne cenowo mieszkania i transport publiczny”, podkreślił Christophe Rouillon .

Członkowie Komitetu popierają zaproponowane stopniowe wdrażanie nowego systemu głosowania, począwszy od inicjatyw, które nie wpływają bezpośrednio na prawa do nałożenia podatku ani na podstawy lub stawki opodatkowania państw członkowskich, lecz są niezbędne do poprawy współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy w zwalczaniu oszustw podatkowych i unikania opodatkowania. Komitet pragnie również, aby pierwszy etap obejmował inicjatywy mające na celu pomoc unijnym przedsiębiorstwom w przestrzeganiu zobowiązań podatkowych, co szczególnie dla MŚP stanowi duże wyzwanie w kontekście działalności transgranicznej.

Niedawne opinie KR-u dotyczące kwestii podatkowych:

Pakiet dotyczący sprawiedliwego opodatkowania , październik 2018 r.

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej , grudzień 2018 r.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 0 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu