Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony popierają ambitną unijną strategię w zakresie wodoru prowadzącą do neutralności klimatycznej.  

Członkowie apelują o potężne inwestycje, zachęty dostosowane do potrzeb, jasny plan działania i cele w zakresie wspierania produkcji i zużycia zielonego wodoru.

Europejski Komitet Regionów przyjął opinię W kierunku planu działania na rzecz czystego wodoru – wkład władz lokalnych i regionalnych w neutralną dla klimatu Europę . Opinię opracowała Birgit Honé (DE/PES), minister spraw federalnych i europejskich oraz rozwoju regionalnego Dolnej Saksonii. W dokumencie zaproponowano szereg konkretnych środków ustawodawczych i nieustawodawczych na rzecz rozwoju gospodarki zielonego wodoru jako kluczowego elementu składowego dekarbonizacji, zwłaszcza w przemyśle i niektórych sektorach transportu. Obecnie wodór stanowi zaledwie 1% całej energii zużywanej w Europie, z czego większość nie jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii.

Europejski Zielony Ład musi być kluczowym elementem odbudowy po epidemii COVID-19, a zielony wodór powinien stać się głównym źródłem energii, pozwalającym osiągnąć neutralność klimatyczną. Oto zasadniczy przekaz z debaty na temat opinii w sprawie czystego wodoru. Debatę poprowadziła sprawozdawczyni Birgit Honé (DE/PES), minister spraw federalnych i europejskich oraz rozwoju regionalnego Dolnej Saksonii.

Sprawozdawczyni Birgit Honé stwierdziła: Zielony wodór oferuje wielu regionom europejskim szereg możliwości w zakresie ochrony klimatu, tworzenia wartości oraz miejsc pracy. Potrzebujemy więcej działań na szczeblu UE, aby przyspieszyć rozwój rynku wodoru. Stąd nasz apel o europejską strategię w zakresie wodoru obejmującą plan specjalnych środków. Cieszymy się, że w międzyczasie Komisja Europejska zapowiedziała przyjęcie takiej strategii w najbliższych dniach.

KR zdecydowanie wzywa Komisję Europejską, by wspierała rozwój i wdrażanie regionalnych strategii i programów dotyczących łańcuchów wartości i klastrów opartych na zielonym wodorze, w tym zintegrowanego planu działań nieustawodawczych i ustawodawczych. Celem jest stworzenie jednolitego rynku zielonego wodoru i osiągnięcie ambitnych celów w zakresie jego produkcji. W opinii podkreślono rolę miast i regionów jako poziomu, na którym inicjowane są badania nad tą technologią i konieczne inwestycje, oraz wezwano do wspierania projektów związanych z wodorem na szczeblu regionalnym.

Unijne zgromadzenie przywódców lokalnych i regionalnych przedstawiło następujące środki gospodarcze i budżetowe mające wzmocnić szanse zielonego wodoru. W odniesieniu do produkcji członkowie apelują o dotacje inwestycyjne, premie bezpośredniego wsparcia i gwarantowane przychody. Aby zwiększyć popyt, KR proponuje wprowadzenie obowiązkowych domieszek do paliw (np. w transporcie lotniczym i morskim), limitów emisji gazów cieplarnianych dla dostawców paliw oraz limitów emisji CO 2 dla flot (np. dla samochodów ciężarowych, autokarów lub żeglugi śródlądowej). Ponadto KR zaleca rozważenie kontraktów różnic kursowych (CCfD) jako środka wsparcia.

Członkowie wzywają do zwiększenia wsparcia dla projektów dotyczących zielonego wodoru zarówno na etapie badań, jak i przy wprowadzaniu na rynek. Źródłem powinny być w szczególności: fundusz innowacyjny i fundusz modernizacyjny w ramach EU ETS, program InvestEU, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, w tym Interreg, oraz plan odbudowy dla Europy po COVID-19. KR postuluje, by Europejski Bank Inwestycyjny znacząco wsparł rozwój zielonego wodoru. Członkowie zgodzili się, że dla pomyślnego urynkowienia zielonego wodoru potrzeba obowiązkowej klasyfikacji i certyfikacji dla wodoru i e-paliw pod względem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

KR apeluje do Komisji, by w kontekście wdrażania nowej strategii przemysłowej dla Europy wspierała rynki wiodące w dziedzinie technologii i systemów zielonego wodoru, zwłaszcza w przemyśle stalowym, cementowym i chemicznym, dla których zielony wodór jest podstawowym sposobem na dekarbonizację.

Unijne zgromadzenie miast i regionów zachęca Komisję Europejską do stworzenia ram prawnych dla ważnych projektów na rzecz zielonego wodoru stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) i wzywa państwa członkowskie do wykorzystania ich w dużych projektach demonstracyjnych.

Członkowie apelują o opracowanie ogólnounijnego systemu przesyłu wodoru jako niezbędnego warunku dla efektywnej gospodarki zielonego wodoru oraz o odpowiednią zmianę rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E) i dyrektywy UE w sprawie gazu.

KR wzywa Komisję, aby w ramach zapowiedzianej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności priorytetowo potraktowała stosowanie zielonego wodoru i e-paliw jako uzupełnienie dla elektromobilności w obszarach transportu ciężarowego, publicznego transportu pasażerskiego, żeglugi i transportu lotniczego.

Przywódcy lokalni i regionalni popierają przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii w celu ujednolicenia opodatkowania energii z celami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wzywają państwa członkowskie do zmniejszenia obciążeń podatkowych w odniesieniu do niskoemisyjnej energii elektrycznej.

Członkowie zwracają się również o przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (OZE II), aby zwiększyć unijny cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Zdaniem KR-u dynamiczny rozwój energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej stanowi podstawę rozwoju rynku zielonego wodoru w Europie.

Miasta i regiony zalecają państwom członkowskim UE promowanie gospodarki zielonego wodoru podczas aktualizacji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu w 2023 r. oraz ścisłą współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi w celu wdrożenia produkcji zielonego wodoru.

KR wzywa do poprawy wyposażenia finansowego następcy Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH JU) , aby mogło ono lepiej wspierać projekty demonstracyjne, oraz do współpracy w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz dolin wodorowych (European Hydrogen Valleys Partnership), specjalnego stowarzyszenia europejskiego, które zrzesza ponad 30 regionów w 13 krajach europejskich.

Przyjęciu opinii towarzyszyła debata na wysokim szczeblu na temat Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej strategii na rzecz wzrostu, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Dnia 15 czerwca 2020 r. KR powołał odpowiednią grupę roboczą Zielony Ład w terenie . W jej skład wchodzi 13 demokratycznie wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Jej celem jest przełożenie Zielonego Ładu na konkretne projekty oraz bezpośrednie finansowanie miast i regionów, aby zapewnić zrównoważone przemiany na szczeblu lokalnym.

Kontekst:

Kliknij tutaj , aby przeczytać najnowszy wywiad z minister Birgit Honé na temat rozwoju gospodarki wodorowej.

Zielony wodór uzyskuje się poprzez elektrolizę wody z wykorzystaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wodór stanowi obecnie mniej niż 1% całej energii zużywanej w Europie (Komisja Europejska) .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023