Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Sojusz Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym domaga się ‎ dodatkowych funduszy UE, by utrzymać globalną konkurencyjność tego sektora  

Członkowie sojuszu spotkali się w Pampelunie i przedstawili propozycje, które mają zapewnić sprawiedliwą transformację w stronę modelu zrównoważonego.

Europejski sektor motoryzacyjny jest nadal jednym z liderów innowacji w światowym przemyśle motoryzacyjnym. Europejskie regiony o rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym mogą jednak pozostać w tyle, jeżeli zabraknie odpowiedniego finansowania, przekwalifikowania siły roboczej oraz wsparcia infrastruktury. Na drugim posiedzeniu politycznym Sojuszu Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym (ARA) 9 listopada w Pampelunie uczestnicy przyjęli deklarację z Nawarry i omówili z DG GROW Komisji Europejskiej wsparcie niezbędne do sprawiedliwej transformacji w tych europejskich regionach.

Europejski sektor motoryzacyjny jest jednym z liderów innowacji w światowym przemyśle motoryzacyjnym. Produkcja, badania i rozwój są głównym motorem tego sektora, który odpowiada za 7% całkowitego zatrudnienia w UE i zapewnia, bezpośrednio i pośrednio, ponad 13 mln miejsc pracy w Unii.

Przejście na pojazdy bezemisyjne i cyfrowe będzie w dużym stopniu rzutować na regionalne ekosystemy motoryzacyjne i struktury społeczno-gospodarcze. 26 z 35 regionów należących do utworzonego przez Europejski Komitet Regionów (KR) Sojuszu Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym spotkało się w Pampelunie i podkreśliło obawy zgłaszane przez swój sektor motoryzacyjny. Aby zminimalizować niekorzystne skutki toczącej się obecnie transformacji i zwiększyć konkurencyjność całego europejskiego łańcucha przemysłu motoryzacyjnego, członkowie sojuszu wezwali w deklaracji z Nawarry do ustanowienia europejskiego mechanizmu w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. Zaznaczyli, że przy programowaniu finansowania unijnego należy uwzględnić wiedzę fachową szczebla lokalnego i regionalnego oraz że Komisja Europejska powinna się zastanowić, czy nie należy zwiększyć środków dostępnych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby przeznaczyć je również na działania związane z transformacją przemysłu motoryzacyjnego.

María Chivite (ES/PES), premierka regionalnego rządu Nawarry i przewodnicząca Sojuszu Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym, powiedziała: Wierzę w projekt europejski i uważam, że potrzebne są takie fora, na których regiony mogą omawiać politykę publiczną, propagować ją i angażować się w nią, przyczyniając się dzięki swym kompetencjom do rozwoju przestrzeni postępu i spójności. Takie sektory strategiczne jak przemysł motoryzacyjny potrzebują wsparcia publicznego i współpracy publiczno-prywatnej nie tylko do pomyślnej, wyważonej i sprawiedliwej transformacji cyfrowej w stronę modelu zrównoważonego, lecz również po to, by zapewnić Europie pierwszoplanową rolę na arenie światowej. Nadszedł przełomowy moment, gdyż trzeba działać już teraz. Musimy wykazać się zatem śmiałością, odwagą i determinacją i wspólnie działać.

Ponadto konieczne jest przeznaczenie środków na szkolenie i przekwalifikowanie pracowników, a organy publiczne muszą dołożyć starań w tym względzie. Należy stworzyć profile odpowiadające nowym potrzebom przemysłu oraz zatrzymać już zatrudnionych pracowników, którzy muszą dostosować umiejętności do nowych modeli produkcji. Niezbędne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, w tym partnerstw publiczno-prywatnych, a także wykorzystanie przez UE funduszy na krzewienie współpracy między przemysłem, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz instytucjami badawczymi i edukacyjnymi. Dlatego też sojusz wezwał Komisję Europejską do przeprowadzenia szczegółowej oceny wpływu przejścia na bezemisyjny przemysł motoryzacyjny na zatrudnienie w skali terytorialnej, ponieważ skutki różnią się w zależności od regionu i sektora dostawczego.

Emil Boc (RO/EPL), burmistrz Klużu-Napoki i przewodniczący Komisji COTER KR-u, powiedział: "Transformacja regionów motoryzacyjnych może zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy uczynimy z niej kwestię spójności terytorialnej: ludzie, których miejsca pracy są zagrożone, muszą wiedzieć, że nie zostaną pozostawieni sami sobie. Sojusz Regionów Motoryzacyjnych z 35 regionami członkowskimi pokazuje, w jakim stopniu regiony są dotknięte zmianami strukturalnymi i procesem transformacji jednego z najważniejszych sektorów przemysłowych w Europie. W procesie transformacji kluczowe znaczenie będzie miało stopniowe wycofywanie samochodów z silnikami spalinowymi, ale regiony muszą otrzymać wsparcie polityczne i finansowe z poziomu europejskiego w ich dążeniu do zarządzania tym procesem transformacji".

ARA, sojusz na rzecz umiejętności w sektorze motoryzacyjnym i Grupa Międzyregionalna „Przyszłość sektora motoryzacyjnego” osiągnęły podczas posiedzenia porozumienie co do tego, jak wspólnie dbać o sprawiedliwą transformację w regionach o rozwiniętym sektorze motoryzacyjnym i podołać wyzwaniom sektora mobilności motoryzacyjnej. Te trzy podmioty będą wspólnie zabiegać o zwiększenie wsparcia na rzecz zmiany i podnoszenia kwalifikacji pracowników w regionach, rozwoju strategicznych projektów regionalnych i wymiany najlepszych praktyk między regionami o rozwiniętym sektorze motoryzacyjnym oraz doskonalić program na rzecz umiejętności, podkreślając wyzwania regionalne oraz strategie transformacji skoncentrowane na potrzebach regionów.

Kontekst

Sprawiedliwa i uczciwa transformacja w kierunku dekarbonizacji sektora transportu jest głównym przedmiotem zainteresowania Sojuszu Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym, który jest polityczną siecią regionów zaangażowanych w pomyślną przemianę europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i dostawczego. Sojusz jest inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów, która uwzględnia potrzebę podjęcia zdecydowanych działań na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych UE. Ma również na celu zbliżenie regionów o dobrze rozwiniętym sektorze motoryzacyjnym, które chcą odgrywać aktywną rolę w dekarbonizacji sektora transportu i przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, aby zapewnić sprawiedliwą transformację w tych regionach. Sojusz skupia obecnie 35 regiony uczestniczące.Na posiedzeniu w dniu 9 listopada region Nawarry przejął zadanie przewodniczenia Sojuszowi Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym, a Lombardia objęła jego współprzewodnictwo.

W związku z zatwierdzeniem stopniowego wycofywania silników spalinowych do 2035 r. sojusz ma do odegrania pierwszoplanową rolę: Komisja Europejska jest upoważniona do złożenia do końca 2025 r. sprawozdania na temat środków budżetowych niezbędnych do zapewnienia wszystkim sprawiedliwego przebiegu transformacji. Prawodawcy zobowiązują Komisję Europejską do oparcia sprawozdania na pracach Sojuszu Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym. Były przewodniczący sojuszu i minister rozwoju regionalnego Saksonii Thomas Schmidt spotkał się 6 czerwca z komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem i komisarzem UE do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolasem Schmitem, aby omówić społeczne aspekty transformacji przemysłu motoryzacyjnego oraz sposoby zapewnienia sprawiedliwej i akceptowalnej społecznie przemiany całego ekosystemu.

Sprawiedliwa transformacja w europejskich regionach o rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym ma kolosalne znaczenie dla ARA i Komitetu Regionów. KR przyjął na październikowej sesji plenarnej opinię polityczną na ten temat, przygotowaną przez Svena Schulze’a, ministra gospodarki, turystyki, rolnictwa i leśnictwa kraju związkowego Saksonia-Anhalt. W opinii tej upomniał się o uwolnienie środków z obecnego budżetu UE obowiązującego do 2027 r. i stwierdził, że należy zapewnić nieustanną pomoc, między innymi w ramach polityki spójności UE i ewentualnej kontynuacji mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475 999 415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :