Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pandemia COVID-19 to okazja do przyspieszenia działań w dziedzinie środowiska  

​Dimtrios Karnavos​

W poniższym wywiadzie Dimitrios Karnavos (EL/EPL) odpowiada na pięć pytań dotyczących 8. programu działań w zakresie środowiska (EAP) . Burmistrz gminy Kallithea jest sprawozdawcą projektu opinii , który zawiera apel o odpowiednie środki dla władz lokalnych i regionalnych na wdrażanie polityki ochrony środowiska w terenie. Projekt opinii zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji plenarnej w dniach 3–5 lutego po ogólnej debacie rozpoznawczej na posiedzeniu Komisji ENVE w dniu 1 lutego. Chociaż polityka UE w dziedzinie środowiska przyniosła w ostatnich dziesięcioleciach znaczne korzyści, Europa nadal stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań w zakresie środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Obejmują one utratę różnorodności biologicznej, zmianę klimatu, wykorzystanie zasobów i zanieczyszczenie środowiska. 8. EAP ma kluczowe znaczenie dla sprostania tym wyzwaniom w okresie po pandemii COVID-19.

Z perspektywy lokalnej i regionalnej, na jakich priorytetach powinien się skupić 8. program działań w zakresie środowiska?

8. program działań w zakresie środowiska zawiera długoterminową strategiczną wizję i wytyczne dotyczące osiągnięcia do 2050 r. neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, czyli nową strategią UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy stulecia. Wraz z sześcioma celami priorytetowymi opisanymi we wniosku program ten odzwierciedla cele i oczekiwania przywódców lokalnych i regionalnych. Pandemia COVID-19 nauczyła nas, że podejście oparte na zdrowym stylu życia musi stanowić podstawę wszystkich polityk UE promujących zdrowie ludzkie, zdrową planetę, gospodarkę i społeczeństwo, otwierając dla wszystkich nowe możliwości. W tym kontekście ważne i niezbędne jest lepsze powiązanie między zdrowiem a środowiskiem naturalnym. Musimy zadbać o to, by 8. EAP przyczyniał się do tworzenia środowiska wolnego od toksyn, zapewniał ludziom wyższy standard życia i tworzył bardziej odporne społeczności. Musimy również sprawić, by program ten wspierał zrównoważone otoczenie biznesowe i sprzyjał ekologicznym inwestycjom na wszystkich poziomach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym). Wszystko to jest potrzebne, jeśli chcemy, by UE po pandemii COVID-19 stała się zrównoważona i silniejsza.

W jaki sposób nowy EAP może zapewnić lepszą integrację działań w zakresie środowiska i klimatu z innymi politykami sektorowymi UE? Jaki jest związek 8. EAP z Europejskim Zielonym Ładem?

Skuteczniejsze zintegrowanie kwestii środowiska i klimatu z innymi politykami sektorowymi UE nie zawsze jest łatwe, ponieważ różne sektory mają różne priorytety. Czasami działania w zakresie środowiska i klimatu wydają się nawet wzajemnie sprzeczne. Na przykład polityka ochrony klimatu i ograniczania emisji dwutlenku węgla promuje instalowanie i uruchamianie projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Z drugiej strony szczególnie ważna polityka powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i utrzymania spójności sieci Natura 2000 wydaje się częściowo sprzeczna z polityką ochrony klimatu, na przykład gdy projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych są wdrażane i realizowane na obszarach chronionych. Musimy zatem być konsekwentni i podążać w tym samym kierunku, gdyż wszyscy stoimy przed tymi samymi wyzwaniami. Ważne jest maksymalne wykorzystanie dostępnych narzędzi i metod w celu stworzenia ram stałego monitorowania i ciągłej poprawy efektów z punktu widzenia środowiska, w tym inwestowania w ochronę środowiska i klimatu. Powinniśmy również uzgodnić jasny plan działania prowadzący do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jeśli chodzi o miasta i regiony, nie możemy zapominać, że władze lokalne i regionalne mają do odegrania szczególną rolę w zbliżaniu przedsiębiorstw, instytutów badawczych i środowiska akademickiego, a także w angażowaniu obywateli i lokalnych zainteresowanych stron w opracowywanie i wdrażanie polityki ochrony środowiska.

W jaki sposób możemy zapewnić pełne wdrożenie polityki ochrony środowiska we wszystkich społecznościach UE?

Oczywiście z zadowoleniem przyjmuję fakt, że 8. EAP określa skuteczniejsze i wydajniejsze wdrażanie jako jeden z kluczowych priorytetów. Aby poprawić wyniki w zakresie wdrażania, władze lokalne i regionalne powinny dysponować odpowiednimi instrumentami i zasobami. Jesteśmy odpowiedzialni za wdrażanie 70% prawodawstwa UE, 90% środków przystosowawczych do zmiany klimatu i 70% działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Potrzebujemy innowacyjnych podejść, które umożliwią władzom lokalnym i regionalnym dostarczanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb w celu poprawy wdrażania polityki ochrony środowiska w terenie, na obszarach miejskich, wiejskich lub górskich, na wyspach czy w strefach przybrzeżnych. Potrzebne są dalsze badania naukowe, dane i wiedza, aby sprostać konkretnym wyzwaniom środowiskowym, przed którymi stoimy, i wykorzystać możliwości w różnych rodzajach społeczności lokalnych i regionalnych, ponieważ każdy obszar geograficzny ma własne wyzwania oraz własne słabe i mocne strony. Dlatego też w mojej opinii w sprawie 8. EAP apeluję o podejście całościowe, ukierunkowane na konkretny obszar, jako najlepszy sposób osiągnięcia zdrowych standardów życia. Odniesiemy sukces pod warunkiem, że wprowadzimy funkcjonalne ramy wielopoziomowego sprawowania rządów i będziemy zachęcać wszystkie poziomy sprawowania rządów do propagowania międzyinstytucjonalnej, międzyregionalnej, międzygminnej i transgranicznej współpracy w zakresie polityki ochrony środowiska. Musimy ponadto dążyć do wzmocnienia bazy wiedzy o środowisku, wykorzystania potencjału technologii cyfrowych i technologii danych oraz szerszego wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie i innowacji społecznych w celu lepszej realizacji celów środowiskowych. Na przykład w Kallithei, ósmej co do wielkości gminie w Grecji i czwartej co do wielkości na obszarze miejskim Aten, zrealizowaliśmy projekt oparty na wykorzystaniu technologii cyfrowych (technologia iBeacons i rzeczywistość rozszerzona) , aby zachęcać mieszkańców i gości do korzystania ze zrównoważonych form transportu, takich jak chodzenie pieszo i jazda na rowerze, w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprawy jakości powietrza i podkreślenia potrzeby zachowania historycznego i kulturowego dziedzictwa miasta.

W jaki sposób 8. EAP może przyczynić się do tego, by społeczności lokalne i regionalne w UE dysponowały odpowiednimi zasobami na realizację polityki UE w zakresie środowiska i klimatu w ramach ekologicznej odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z pandemią COVID-19?

Jak wspomniałem, kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji polityki w zakresie środowiska i klimatu w terenie mają odpowiednie zasoby. Obejmują one ukierunkowane finansowanie i jasne ramy prawne, ale także zasoby administracyjne, takie jak fachowe doświadczenie, budowanie potencjału, wiedza i wymiana najlepszych praktyk. W ramach 8. EAP należy opracować zintegrowane ramy, by wyposażyć władze lokalne i regionalne w odpowiednie narzędzia zgodne ze strategią zielonej odbudowy po pandemii COVID-19. W związku z tym potrzebne są zachęty do przechodzenia na ambitniejszą politykę ochrony środowiska, w szczególności dla tych, którzy pozostają w tyle, ale również dla tych, które osiągają dobre wyniki, tak aby jeszcze zwiększyć ich motywację. Muszę przyznać, że ubolewam z powodu rozbieżności między porozumieniem w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 a 8. EAP. Powinny być one znacznie lepiej skoordynowane. Natomiast z zadowoleniem przyjmuję fakt, że kolejny budżet UE stawia w centrum transformację klimatyczną i cyfrową, że 30 % zarówno długoterminowego budżetu UE, jak i pakietu NextGenerationEU przeznaczono na walkę ze zmianą klimatu, i że zwrócono szczególną uwagę na środowisko i różnorodność biologiczną. Mam nadzieję, że 8. EAP stworzy odpowiednie ramy dla zielonych i niebieskich inwestycji i innowacji na wszystkich poziomach sprawowania rządów. Są one niezbędne, jeśli chcemy budować odporne społeczności, a jednocześnie tworzyć wzrost gospodarczy i miejsca pracy w sprawiedliwym i inkluzywnym społeczeństwie opartym na solidarności. Oczekuję również, że 8. EAP zapewni instrumenty budowania zdolności, bazę danych zawierającą wiedzę i najlepsze praktyki oraz zachęty do współpracy między miastami, takie jak wzajemne oceny i wzajemne uczenie się, wizyty w terenie i zielone partnerstwa, aby przyspieszyć ekologiczną odbudowę.

Jeśli chodzi o wpływ pandemii COVID-19 na program działań w dziedzinie środowiska, czy jest to przeszkoda, czy szansa na przyspieszenie działań?

Pandemię COVID-19 należy oczywiście traktować jako szansę na przyspieszenie realizacji programu w dziedzinie środowiska. W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy poprawę jakości powietrza, przywrócenie różnorodności biologicznej i ogólną poprawę stanu ekosystemów. Powinniśmy to wykorzystać. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że UE planuje odbudowę postpandemiczną, która idzie w parze z transformacją ekologiczną i cyfrową. Nasze społeczności lokalne muszą odbudować swą gospodarkę, ale w zrównoważony i odporny sposób. Uważam, że ważna jest w tym kontekście poprawa komunikacji z obywatelami, tak aby byli oni zaangażowani, gdyż realizacja celów możliwa jest jedynie przy pełnym i codziennym zaangażowaniu wszystkich. Musimy zwiększyć świadomość korzyści płynących z działań w zakresie klimatu, środowiska i różnorodności biologicznej oraz pokazać, w jaki sposób poprawiają one nasze zdrowie i dobrostan, a jednocześnie sprawiają, że nasze lokalne gospodarki stają się bardziej zrównoważone i konkurencyjne.

Kontekst:

Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku polityka UE w dziedzinie środowiska opiera się na kolejnych programach działań w zakresie środowiska (EAP) określających cele priorytetowe, które mają zostać osiągnięte w danym okresie. Ponieważ 7. EAP zakończył się w 2020 r., Komisja Europejska zatwierdziła wniosek dotyczący 8. EAP na okres do 2030 r., który jest uzupełnieniem Europejskiego Zielonego Ładu.

KR przyjął opinie legislacyjne w sprawie poprzednich EAP. W 2019 r. KR przyjął opinię z inicjatywy własnej zatytułowaną „W kierunku 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska” , której sprawozdawcą był Cor Lamers (NL/EPL) , burmistrz Schiedamu. Podstawą opinii była specjalna analiza .

8. EAP, oparty na Europejskim Zielonym Ładzie, ma sześć celów priorytetowych . Aby móc ocenić i informować, czy UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia tych celów, we wniosku dotyczącym 8. EAP zaproponowano ustanowienie nowych ram monitorowania.

Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska ściśle współpracują w celu zapewnienia skutecznej realizacji i rozwoju polityki ochrony środowiska za pośrednictwem Technicznej Platformy Współpracy w zakresie Środowiska .

Kontakt z prasą: pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023