Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Na posiedzeniu Komisji COTER przyjęto zalecenia miast i regionów dotyczące polityki spójności, transportu publicznego i regionów najbardziej oddalonych  

24 września członkowie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w Europejskim Komitecie Regionów (KR-ze) spotkali się online, aby przyjąć zalecenia dotyczące roli polityki spójności w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem , sprawozdania z realizacji partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE oraz transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych . Członkowie omówili również pakiet REACT-EU, transgraniczne usługi publiczne oraz stan negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Unia Europejska stoi w obliczu wyzwań związanych ze zmianą klimatu, cyfryzacją i globalizacją, które komplikują dodatkowo negatywne skutki pandemii COVID-19. Chociaż wyzwania te dotyczą całej Europy, widoczne są jednak różnice pod względem ich formy i siły oddziaływania na różnych obszarach.

Zrównoważona i inteligentna mobilność jest głównym tematem projektu opinii „Wyzwania dotyczące transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych” , opracowanego przez sprawozdawcę Adama Struzika (PL/EPL), który podkreśla, że źródłem jednej czwartej emisji gazów cieplarnianych w UE jest transport. Sprawozdawca podkreśla, że należy znaleźć sposoby zaspokojenia potrzeb obywateli w zakresie transportu, a jednocześnie zmniejszyć skalę przemieszczania się. Może temu służyć ograniczenie suburbanizacji, racjonalizacja podróży dzięki odpowiedniej kombinacji modalnej środków transportu oraz internalizacja kosztów zewnętrznych różnych rodzajów transportu, aby lepiej odzwierciedlić rzeczywiste koszty dla społeczeństwa.

Wraz ze wzrostem aspiracji i potrzeb jednostek i społeczeństw zwiększa się mobilność osób. Stwarza to zapotrzebowanie na skuteczne, zrównoważone i zintegrowane systemy transportowe, które umożliwiają różne sposoby podróżowania – zarówno w celach biznesowych, jak i prywatnych – z wykorzystaniem szerokiego wachlarza usług. Stąd apel do władz europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych, by współpracowały na rzecz wdrożenia spójnego i wydajnego systemu transportowego, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, z myślą o osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Transport publiczny odegra kluczową rolę w redukcji emisji, w tym dekarbonizacji sektora transportu – powiedział Adam Struzik , marszałek województwa mazowieckiego.

Pandemia COVID-19, a także zmiana klimatu i cyfryzacja mają szczególnie silny wpływ na regiony najbardziej oddalone, które są w dużym stopniu uzależnione od turystyki i łączności z innymi częściami świata. Sprawozdawca Ángel Víctor Torres Pérez (ES/PES) wzywa zatem w swoim projekcie opinii „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” do dogłębnej analizy obecnej strategii i jej dostosowania do obecnej poważnej sytuacji gospodarczej i społecznej.

Strategia UE na rzecz regionów najbardziej oddalonych, w której uznaje się ich specyficzne, złożone i wyjątkowe realia na całym obszarze UE, wymaga pilnej modernizacji i dostosowania, aby stawić czoła ogromnym skutkom kryzysu związanego z COVID-19 na tych szczególnie wrażliwych obszarach – powiedział premier wspólnoty autonomicznej Wysp Kanaryjskich Ángel Víctor Torres Pérez.

Podstawowe miejsce regionów i ich dostosowane strategie w walce z tymi wyzwaniami stanowią centralny punkt projektu opinii „Rola unijnej polityki spójności w odniesieniu do inteligentnej i innowacyjnej zmiany gospodarczej w regionach w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem” , przygotowanej przez sprawozdawcę Michiela Rijsbermana (NL/RE) na wniosek prezydencji niemieckiej w Radzie UE. Autor podkreśla, że do transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej, cyfrowej i odpornej Europy niezbędne są innowacyjne koncepcje, a polityka spójności może odegrać ważną rolę w odniesieniu do wszystkich tych aspektów.

Polityka regionalna ma silne oparcie w traktatach UE. Jej zasad nigdy nie należy poświęcać. Polityka ta powinna być kluczowym narzędziem inwestycyjnym na rzecz innowacyjnego ożywienia gospodarczego, ponieważ stawia regiony w centrum uwagi – powiedział Michiel Rijsberman , minister regionalny prowincji Flevoland.

Członkowie Komisji COTER wymienili również poglądy na temat aktualnego stanu negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 w obecności Jana Koopmana , dyrektora generalnego DG BUDG Komisji Europejskiej oraz na temat przyszłości współpracy transgranicznej w UE, w tym transgranicznych usług publicznych.

Natomiast pakiet REACT UE , który umożliwi regionom i miastom wykorzystanie funduszy strukturalnych w celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii był tematem debaty rozpoznawczej. Projekt opinii w tej sprawie zostanie przygotowany przez sprawozdawcę generalnego Mieczysława Struka (PL/EPL) i zostanie poddany pod głosowanie na październikowej sesji plenarnej KR-u, podobnie jak projekt opinii w sprawie polityki spójności UE.

Skutki pandemii COVID-19 w regionach UE oraz wyzwania, wobec których stoją władze lokalne i regionalne, będą tematem pierwszego dorocznego barometru regionalnego i lokalnego , który przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas , gubernator Macedonii Środkowej, przedstawi na sesji plenarnej Komitetu w dniu 12 października. Barometr opiera się na specjalnie zleconych badaniach i innych pracach poświęconych szczegółowej analizie kryzysu oraz niektórym głównym kwestiom politycznym i strategicznym związanym z kryzysem.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023