Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regionalne porty lotnicze i inteligentna mobilność głównym tematem dyskusji dla przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych  

Członkowie Komisji COTER podkreślili potrzebę poprawy sieci połączeń i zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu w UE.

Dnia 23 kwietnia Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) przyjęła na swym posiedzeniu dwa projekty opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u). Opinie dotyczą możliwości i wyzwań stojących przed regionalnymi portami lotniczymi oraz strategii UE na rzecz inteligentnej mobilności. Członkowie Komisji COTER wyznaczyli również sprawozdawców trzech opinii z inicjatywy własnej, a na koniec przedstawiono badanie na temat stosowania zasady partnerstwa w programowaniu polityki spójności.

Pandemia spowodowała w 2020 r. spadek ruchu lotniczego w obrębie Europy o 54 % w porównaniu z 2019 r. W związku z tym wiele regionalnych portów lotniczych napotkało poważne trudności ekonomiczne. Tymczasem obywatelki i obywatele europejscy potrzebują regionalnych portów lotniczych i połączeń z innymi regionami z wielu względów zawodowych i prywatnych, a zatem znaczenie tych lotnisk jest nie do przecenienia. Łączność odgrywa również ważną rolę w opinii w sprawie strategii UE na rzecz inteligentnej mobilności. Celem tej strategii jest stworzenie podstaw do realizacji unijnych celów w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji w europejskim sektorze transportu.

Najpierw Komisja COTER przyjęła projekt opinii pt. Przyszłość regionalnych portów lotniczych – wyzwania i możliwości . Sprawozdawca Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego, powiedział: Regionalne porty lotnicze odgrywają kluczową rolę dla spójności terytorialnej i gospodarczej UE – zapewniają mieszkańcom łączność z innymi regionami i mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego . Bez nich wiele przedsiębiorstw nie inwestowałoby w regionach z dala od ośrodków stołecznych. Na regionalnych lotniskach w ogromnej mierze opiera się sektor turystyki. Potrzebujemy bardziej elastycznego systemu pomocy państwa, aby móc wspierać odbudowę regionalnych portów lotniczych w czasie pandemii i po jej zakończeniu. W opinii podkreślam również, że większość europejskich regionalnych portów lotniczych potrzebuje pomocy, aby móc przetrwać obecny kryzys.

Drugi przyjęty projekt opinii dotyczy strategii UE na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności . Robert van Asten (NL/Renew Europe), radny gminy Hagi i sprawozdawca projektu opinii, powiedział: Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w transformacji w dziedzinie mobilności, łącząc Europejski Zielony Ład z transformacją cyfrową na rzecz bardziej zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Aspekty społeczne i integracyjne to kluczowe elementy mojej opinii, ponieważ transformacja w dziedzinie mobilności wymaga również zmiany zachowań, której najważniejszym czynnikiem jest użytkownik. Unia może pomóc lepiej powiązać priorytety w zakresie łączności, dostępności i zdrowia, nie tylko poprzez finansowanie, ale również poprzez standaryzację i ujednolicenie przepisów UE. Musimy również pamiętać o opracowanych przez Komisję Europejską planach zrównoważonej mobilności miejskiej, które mogą być skutecznym instrumentem współpracy między różnymi poziomami sprawowania rządów, ale tylko pod warunkiem, że będą wystarczająco elastyczne i będą odpowiadać wyzwaniom stojącym przed miastami i regionami.

Oba projekty opinii zostaną ostatecznie przedłożone do debaty i przyjęcia na sesji plenarnej KR-u w dniach 30 czerwca–2 lipca.

W badaniu – zamówionym przez KR i przedstawionym na posiedzeniu komisji – przeanalizowano stosowanie zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów w programowaniu polityki spójności na lata 2021–2027. Te dwie zasady mają kluczowe znaczenie dla programowania i wdrażania polityki spójności, ponieważ dzięki nim programy polityki spójności są realizowane pod kątem samoodpowiedzialności i inwestycji nastawionych na konkretny obszar.

Wyniki badania wykazały, że:

  • zaangażowanie partnerów, w tym organów publicznych na szczeblu krajowym, lokalnym i regionalnym, partnerów gospodarczych i społecznych, a także podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, poprawia się bardzo powoli w porównaniu z okresem programowania 2014–2020;
  • nie wykorzystuje się pełni potencjału partnerstw, zaś kluczowym wyzwaniem pozostaje mobilizacja odpowiednich zainteresowanych stron;
  • rozwiązania cyfrowe wdrożone w związku z pandemią mogą mieć pozytywny wpływ na udział zainteresowanych podmiotów i warto częściej te rozwiązania stosować, by uwolnić potencjał partnerstw.

Wyniki badania posłużą Jurajowi Drobie (SK/EKR), przewodniczącemu kraju bratysławskiego, w pracach nad opinią z inicjatywy własnej w sprawie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie umów partnerstwa i programów operacyjnych w okresie 2021–2027, dla której został wyznaczony na sprawozdawcę.

Członkowie Komisji COTER powołali również Agnès Rampal ( FR/EPL), wiceprzewodniczącą metropolii Nicea-Lazurowe Wybrzeże i wiceburmistrzynię Nicei, na sprawozdawczynię opinii „W kierunku strategii makroregionalnej dla regionu Morza Śródziemnego” oraz Donatellę Porzi (IT/PES), radną regionu Umbria, na sprawozdawczynię opinii „Aspekt płci w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2021–2027 ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania programów operacyjnych”.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Regiony i miasta w Sybinie ruszają z pracami nad przyszłością polityki spójności
Regiony i miasta w Sybinie ruszają z pracami nad przyszłością polityki spójności
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023