Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regionalne porty lotnicze i inteligentna mobilność głównym tematem dyskusji dla przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych  

Członkowie Komisji COTER podkreślili potrzebę poprawy sieci połączeń i zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu w UE.

Dnia 23 kwietnia Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) przyjęła na swym posiedzeniu dwa projekty opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u). Opinie dotyczą możliwości i wyzwań stojących przed regionalnymi portami lotniczymi oraz strategii UE na rzecz inteligentnej mobilności. Członkowie Komisji COTER wyznaczyli również sprawozdawców trzech opinii z inicjatywy własnej, a na koniec przedstawiono badanie na temat stosowania zasady partnerstwa w programowaniu polityki spójności.

Pandemia spowodowała w 2020 r. spadek ruchu lotniczego w obrębie Europy o 54 % w porównaniu z 2019 r. W związku z tym wiele regionalnych portów lotniczych napotkało poważne trudności ekonomiczne. Tymczasem obywatelki i obywatele europejscy potrzebują regionalnych portów lotniczych i połączeń z innymi regionami z wielu względów zawodowych i prywatnych, a zatem znaczenie tych lotnisk jest nie do przecenienia. Łączność odgrywa również ważną rolę w opinii w sprawie strategii UE na rzecz inteligentnej mobilności. Celem tej strategii jest stworzenie podstaw do realizacji unijnych celów w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji w europejskim sektorze transportu.

Najpierw Komisja COTER przyjęła projekt opinii pt. Przyszłość regionalnych portów lotniczych – wyzwania i możliwości . Sprawozdawca Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego, powiedział: Regionalne porty lotnicze odgrywają kluczową rolę dla spójności terytorialnej i gospodarczej UE – zapewniają mieszkańcom łączność z innymi regionami i mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego . Bez nich wiele przedsiębiorstw nie inwestowałoby w regionach z dala od ośrodków stołecznych. Na regionalnych lotniskach w ogromnej mierze opiera się sektor turystyki. Potrzebujemy bardziej elastycznego systemu pomocy państwa, aby móc wspierać odbudowę regionalnych portów lotniczych w czasie pandemii i po jej zakończeniu. W opinii podkreślam również, że większość europejskich regionalnych portów lotniczych potrzebuje pomocy, aby móc przetrwać obecny kryzys.

Drugi przyjęty projekt opinii dotyczy strategii UE na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności . Robert van Asten (NL/Renew Europe), radny gminy Hagi i sprawozdawca projektu opinii, powiedział: Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w transformacji w dziedzinie mobilności, łącząc Europejski Zielony Ład z transformacją cyfrową na rzecz bardziej zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Aspekty społeczne i integracyjne to kluczowe elementy mojej opinii, ponieważ transformacja w dziedzinie mobilności wymaga również zmiany zachowań, której najważniejszym czynnikiem jest użytkownik. Unia może pomóc lepiej powiązać priorytety w zakresie łączności, dostępności i zdrowia, nie tylko poprzez finansowanie, ale również poprzez standaryzację i ujednolicenie przepisów UE. Musimy również pamiętać o opracowanych przez Komisję Europejską planach zrównoważonej mobilności miejskiej, które mogą być skutecznym instrumentem współpracy między różnymi poziomami sprawowania rządów, ale tylko pod warunkiem, że będą wystarczająco elastyczne i będą odpowiadać wyzwaniom stojącym przed miastami i regionami.

Oba projekty opinii zostaną ostatecznie przedłożone do debaty i przyjęcia na sesji plenarnej KR-u w dniach 30 czerwca–2 lipca.

W badaniu – zamówionym przez KR i przedstawionym na posiedzeniu komisji – przeanalizowano stosowanie zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów w programowaniu polityki spójności na lata 2021–2027. Te dwie zasady mają kluczowe znaczenie dla programowania i wdrażania polityki spójności, ponieważ dzięki nim programy polityki spójności są realizowane pod kątem samoodpowiedzialności i inwestycji nastawionych na konkretny obszar.

Wyniki badania wykazały, że:

  • zaangażowanie partnerów, w tym organów publicznych na szczeblu krajowym, lokalnym i regionalnym, partnerów gospodarczych i społecznych, a także podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, poprawia się bardzo powoli w porównaniu z okresem programowania 2014–2020;
  • nie wykorzystuje się pełni potencjału partnerstw, zaś kluczowym wyzwaniem pozostaje mobilizacja odpowiednich zainteresowanych stron;
  • rozwiązania cyfrowe wdrożone w związku z pandemią mogą mieć pozytywny wpływ na udział zainteresowanych podmiotów i warto częściej te rozwiązania stosować, by uwolnić potencjał partnerstw.

Wyniki badania posłużą Jurajowi Drobie (SK/EKR), przewodniczącemu kraju bratysławskiego, w pracach nad opinią z inicjatywy własnej w sprawie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie umów partnerstwa i programów operacyjnych w okresie 2021–2027, dla której został wyznaczony na sprawozdawcę.

Członkowie Komisji COTER powołali również Agnès Rampal ( FR/EPL), wiceprzewodniczącą metropolii Nicea-Lazurowe Wybrzeże i wiceburmistrzynię Nicei, na sprawozdawczynię opinii „W kierunku strategii makroregionalnej dla regionu Morza Śródziemnego” oraz Donatellę Porzi (IT/PES), radną regionu Umbria, na sprawozdawczynię opinii „Aspekt płci w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2021–2027 ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania programów operacyjnych”.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-COMMISSION-TRANSPORT-SECTOR-OF-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022