Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COP24: miasta i regiony domagają się formalnej roli w porozumieniu paryskim  
Europejski Komitet Regionów łączy w Katowicach siły ze światowymi sieciami samorządów lokalnych i domaga się formalnej roli dla miast i regionów w porozumieniu paryskim

Miasta odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych na świecie. Natomiast samorządy lokalne są odpowiedzialne za ponad 70% środków na rzecz ograniczenia zmiany klimatu i za niemal 90% działań związanych z dostosowaniem się do niej. Porozumienie paryskie nie spełnia jednak swojej roli, jeśli chodzi o zintegrowanie systemu, który umożliwiałby monitorowanie zobowiązań i osiągnięć miast w zakresie zmniejszania emisji CO 2 i raportowanie o nich. Wezwanie, by wkłady ustalone na szczeblu niższym niż krajowy uzupełniały zobowiązania krajowe w Paryżu, spotyka się z coraz szerszym odzewem w Katowicach i uznawane jest w coraz większym stopniu za kluczowe do zlikwidowania istniejących rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie redukcji emisji . Europejski Komitet Regionów zabrał głos w sali plenarnej podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24), by domagać się dla miast i regionów formalnej roli we wdrażaniu porozumienia paryskiego, które ma ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. Kliknij tutaj, aby wyświetlić album fotograficzny delegacji KR-u @ COP24.

Europejski Komitet Regionów na Konferencji COP24 w Katowicach ma wyraźny mandat. Ma bronić formalnej roli władz lokalnych i regionalnych w globalnym zarządzaniu w zakresie klimatu, jak i w realizacji porozumienia paryskiego. Po upływie trzech lat od podpisania porozumienia klimatycznego z Paryża konferencja w Katowicach jest dobrowolnym terminem przyjęcia solidnego programu prac na rzecz faktycznej realizacji tego porozumienia.

Jest to najważniejszy element podsumowania działań i deklaracji KR-u @ COP24.

13 grudnia 2018 r.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Markku Markkula (FI/EPL ) wygłosił w pawilonie UE główne przemówienie końcowe podczas specjalnej sesji poświęconej bodźcom do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w przemyśle europejskim. Przewodniczący rady miasta Espoo stwierdził: „Z zadowoleniem przyjmujemy pozytywne zamiary i tendencje w energochłonnych gałęziach przemysłu w kierunku zmniejszenia śladu węglowego. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie, jeśli chodzi o partnerstwa na rzecz maksymalizacji potencjału planu SET i promowanie badań i innowacji przy jednoczesnym stymulowaniu współpracy między UE, państwami członkowskimi, regionami, przemysłem i instytucjami badawczymi. Transformacja przemysłowa Europy musi stać się priorytetem w programie „Horyzont Europa” oraz w inwestycjach regionalnych i prywatnych. Bez dekarbonizacji gospodarki nie będziemy w stanie osiągnąć celów dotyczących energii i klimatu do roku 2030 ani respektować naszych zobowiązań w ramach porozumienia paryskiego, nie wspominając już o celach strategii na rzecz neutralności dla klimatu na rok 2050. Musimy działać razem na rzecz wspólnego, korzystnego przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej”. Wydarzenie „W kierunku dobrze rozwijającego się przemysłu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla” zostało zorganizowane wspólnie przez DG ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, Carbon Market Watch i PPP SPIRE.

12 grudnia 2018 r.

Konferencja COP24 była gospodarzem sesji końcowej dialogów miast i regionów Talanoa , na której uwagi wstępne wygłosił sekretarz generalny ONZ Antóno Guterres . Sesji wysokiego szczebla, odbywającej się w wyjątkowej formie, przewodniczyło dwóch przewodniczących: Josaia Voreqe Bainimarama , przewodniczący COP23 i premier Fidżi oraz Michał Kurtyka, sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Energetyki i pełnomocnik z ramienia prezydencji COP 24.

Cor Lamers (NL/EPL ), burmistrz Schiedam i przewodniczący Komisji ENVE KR-u, zabrał głos na sali posiedzeń plenarnych w imieniu samorządów lokalnych na świecie i zaapelował o formalne włączenie regionów i miast do porozumienia paryskiego. Przedstawił przesłanie polityczne w imieniu okręgu samorządów lokalnych i władz gmin. Grupa samorządów lokalnych i władz gmin z ICLEI jako punkt kontaktowy koordynuje obserwatorów samorządów lokalnych w ramach negocjacji międzyrządowych UNFCCC w sprawie klimatu.

Cor Lamers stwierdził: „W imieniu grupy samorządów lokalnych wzywamy strony porozumienia paryskiego do poszerzenia dialogów Talanoa poza COP24 i do uwzględnienia w porozumieniu paryskim wkładów ustalanych na poziomie regionalnym i lokalnym we wkładach ustalanych na poziomie krajowym. Ponadto powierzamy kierownictwu COP 24 zadanie formalnego uznania zobowiązań i osiągnięć władz lokalnych i regionalnych w deklaracji końcowej COP24. Samorządy lokalne na całym świecie są gotowe do działania. Możecie na nas liczyć”.

Poprzez grupę samorządów lokalnych samorządy lokalne i regionalne na całym świecie apelują do wszystkich stron, by zapewniły uwzględnienie tego odniesienia w ostatecznym tekście deklaracji z COP24. „Z zadowoleniem przyjmujemy wyniki i rezultaty dialogów Talanoa i zachęcamy strony, by wykorzystały je w swoich wkładach ustalanych na szczeblu krajowym”. Samorządy lokalne powierzają kierownictwu COP24 wzmocnienie tego fragmentu poprzez odniesienie do działań na wielu poziomach i pełnego uwzględnienia w ostatecznej deklaracji z COP24.

W ostatnim sprawozdaniu Narodów Zjednoczonych w sprawie rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie redukcji emisji potwierdzono potencjał miast i regionów w dziedzinie zwalczania globalnego ocieplenia, przy czym ich oddziaływanie zostało uznane za „słabo udokumentowane ”. Wkłady ustalone na poziomie regionalnym i lokalnym są zaprojektowane tak, by zaradzić temu brakowi danych, przy jednoczesnym ograniczeniu tych rozbieżności i zwiększaniu ambicji w zakresie ochrony klimatu.

Na zakończenie sesji kierownictwa COP23 i COP24 ogłosiły apel o działania „Talanoa” . Dialogi Talanoa zostały zainicjowane w ubiegłym roku przez fidżańskie kierownictwo COP23 jako globalne ramy ułatwiające dialog w celu podsumowania zbiorowych wysiłków na rzecz zwalczania zmiany klimatu podejmowanych przez samorządy terytorialne, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorstwa z myślą o podejmowaniu lepszym procesie decyzyjnym w odniesieniu do klimatu na szczeblu ONZ. W 2018 r. grupa samorządów lokalnych wzięła udział w ponad 60 dialogach Talanoa w 40 krajach, z czego 52 zostały zorganizowane przez władze lokalne i regionalne oraz ich sieci i partnerów.

W dniu 12 grudnia przewodniczący Komisji ENVE w KR-ze Cor Lamers spotkał się ze swoją odpowiedniczką w Parlamencie Europejskim, Adiną-Ioaną Vălean (RO/EPL) , przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Oboje uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym negocjacji w sprawie COP24, któremu przewodniczył komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu Miguel Arias Cañete.

11 grudnia 2018 r.

W dniu 11 grudnia KR wziął udział w Dniu Energii Unii Europejskiej w pawilonie UE na COP24. Podczas specjalnej sesji poświęconej regionom górniczym Markku Markkula (FI/EPL) , pierwszy wiceprzewodniczący KR-u, powiedział: „Sprawa regionów obfitujących w węgiel pokazuje, jak ważne znaczenie dla właściwego przebiegu transformacji energetycznej ma wielopoziomowe sprawowanie rządów. Jeśli transformacja ta zostać uwieńczona powodzeniem, rządy krajowe, regiony i miasta, przemysł, środowiska naukowe, obywatele i UE muszą działać razem. Dla odejścia od węgla kluczowe znaczenie mają nowe technologie i budowanie zdolności. Regiony węglowe potrzebują solidnych i dostosowanych do ich potrzeb środków finansowych. Z tego względu z zadowoleniem przyjmujemy propozycję zgłoszoną przez posła do PE Jerzego Buzka , przewodniczącego komisji ITRE Parlamentu Europejskiego, aby w kolejnym wieloletnim budżecie UE przeznaczyć 4,8 mld EUR na fundusz sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego”. KR udziela swojego poparcia platformie dla regionów górniczych w okresie transformacji , utworzonej zaledwie rok temu przez Komisję Europejską jako element pakietu „Czysta energia”.

Komisarz Miguel Arias Cañete stwierdził: „W całej UE 240 tys. pracowników jest zatrudnionych w przemyśle węglowym. Obecnie w 41 regionach w 12 państwach członkowskich nadal prowadzi się wydobycie węgla. Chciałbym przekształcić wyzwanie związane z transformacją w szansę dla regionów węglowych. Jest to możliwe i wykonalne. Świadczyliśmy już pomoc związaną z reformami strukturalnymi w 13 regionach pilotażowych na Słowacji, w Polsce, Grecji, Rumunii, Republice Czeskiej, Niemczech i Hiszpanii.

Aby wzmocnić strategiczne partnerstwo, KR i ICLEI – Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – odbyły spotkanie dwustronne podczas COP24 w dniu 11 grudnia. „Ponieważ rozmowy na temat klimatu są w toku, jest to doskonała okazja do spotkania się i ponownego potwierdzenia naszej przeszłej, obecnej i przyszłej współpracy w zakresie ochrony klimatu, lecz również ochrony i zachowania różnorodności biologicznej” – stwierdził Markku Markkula (FI/EPL) . Ashok Sridharan , przewodniczący ICLEI i burmistrz Bonn, wezwał członków KR-u, by nadal zapewniali realizację celów w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej w Europie oraz dążyli do bardziej ambitnych celów i mechanizmów finansowych.

W dniu 11 grudnia delegacja KR-u wzięła udział w spotkaniu Komisji Europejskiej na temat postępu w negocjacjach COP24 , wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami państw członkowskich. Andrew Cooper (UK/EA) , członek rady Kirklees w Zjednoczonym Królestwie i sprawozdawca opinii w sprawie zarządzania zmianą klimatu po 2020 r. , zwrócił się do komisarza Ariasa Cañete: „Chcemy przyjrzeć się ostatecznemu tekstowi politycznemu COP24 oraz domagamy się formalnej roli dla władz lokalnych i regionalnych. Pragniemy uznania, że to właśnie my realizujemy tę politykę w terenie. Musimy być uwzględnieni i wliczeni w to przedsięwzięcie”. Komisarz Arias Cañete stwierdził: „Dobrze zdajemy sobie sprawę, że do realizacji polityki w zakresie zmiany klimatu niezbędne są miasta i regiony. Jeszcze nie znamy tekstu, którzy zostanie sporządzony tego popołudnia przez przewodniczących. Takie odniesienie zostało w nim uwzględnione i będziemy działać na rzecz wsparcia tej koncepcji.

10 grudnia 2018 r.

Andrew Cooper (UK/EA) zwrócił się do publiczności zgromadzonej w pawilonie UE, powtarzając wezwanie KR-u, by „krajowe raporty inwentaryzacyjne ram przejrzystości porozumienia paryskiego obejmowały część poświęconą działaniom łagodzącym podejmowanym przez władze szczebla niższego od krajowego”. Sprawozdawca Andrew Cooper miał okazję podzielić się tymi przesłaniami w pawilonie niemieckim z Ashokiem Sridharanem, przewodniczącym ICLEI i burmistrzem Bonn na sesji „Wskaźniki celów zrównoważonego rozwoju dla miast: inspiracja do podniesienia poziomu ambicji wkładów ustalanych na szczeblu lokalnym”.

W dniu 10 grudnia podczas Dnia Globalnego Porozumienia Burmistrzów w pawilonie UE Markku Markkula (FI/EPL) powiedział: „Nadszedł czas na wyższe ambicje i szerzej zakrojone działania w zakresie klimatu. Miasta i regiony są gotowe zwiększyć swoje wkłady na rzecz klimatu, tak aby uzupełnić zobowiązania na szczeblu krajowym. Mottem polskiej prezydencji na COP24 jest «Zmieniamy razem». My, rządy regionalne i lokalne, jesteśmy ambitni i innowacyjni i sprzyjamy włączeniu społecznemu. Wiemy, jak realizować działania w dziedzinie klimatu. Dziś mówimy Stronom ONZ: Możecie na nas liczyć”. Wydarzenie zostało zorganizowanie wspólnie przez DG CLIMA, ICLEI, biuro Porozumienia Burmistrzów i KR. Markku Markkula spotkał się z Marcinem Krupą , prezydentem Katowic, i pogratulował temu miastu, które jest gospodarzem COP24, przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów, jako że „potrzebujemy coraz większej liczby miast, które będą realizować zobowiązania zawarte w porozumieniu paryskim”.

Sirpa Hertell (FI/EPL) , sprawozdawczyni opinii KR-u w sprawie strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i członkini rady miejskiej w Espoo, odbyła 10 grudnia spotkanie dwustronne z Sojuszem na rzecz Klimatu. Sirpa Hertell stwierdziła: „Zgadzamy się z naszymi sieciami partnerskimi, że nadszedł czas, by zintensyfikować lokalne działania na rzecz ochrony klimatu. Aby odwrócić globalne ocieplenie, potrzebujemy nowego modelu społeczno-gospodarczego, który może odnieść sukces jedynie w przypadku, gdy będzie oparty na uwarunkowaniach lokalnych”.

Delegacja KR-u na COP24 została zaproszona przez prezydenta Katowic Marcina Krupę na spotkanie w dniu 10 grudnia : „Zmiana klimatu w Katowicach: kulminacja miast i regionów na COP24” . Przy tej okazji zaprezentowano ponad 60 dialogów miast i regionów Talanoa i zorganizowano dyskusję panelową dotyczącą działań na rzecz klimatu na szczeblu lokalnym, w której pierwszy przewodniczący KR-u Markku Markkula przekazał główne przesłania polityczne KR-u na COP24 .

Na zakończenie pierwszego tygodnia COP24 Marco Dus (IT/PES) był jednym z uczestników panelu na światowym szczycie dotyczącym zdrowia i zmiany klimatu w 2018 r. Sprawozdawca opinii KR-u w sprawie finansowania polityki klimatycznej stwierdził, że „lokalni, krajowi i światowi decydenci polityczni muszą działać teraz, aby znacząco zmniejszyć zanieczyszczanie klimatu i budowanie odporności na zmianę klimatu. Dostęp do finansowania to dla wielu władz lokalnych i regionalnych kluczowy element, jeśli chodzi o wdrażanie związanych ze zdrowiem działań dotyczących klimatu.” Co roku zanieczyszczenie powietrza jest powodem śmierci 7 mln ludzi na całym świecie. Osiągnięcie celów porozumienia paryskiego mogłoby uratować około miliona istnień ludzkich rocznie na całym świecie do 2050 r. tylko poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza ( WHO ).

Oprócz specjalnej broszury dotyczącej najlepszych praktyk na COP24 i z myślą o zwiększeniu widoczności miast i regionów realizujących działania na rzecz klimatu, KR koordynuje obecność na COP24 laureatów nagród dla miast Porozumienia w Centrum Uwagi w 2018 r. Do delegacji KR-u w drugim tygodniu COP dołączyli: Roberto Campelli, burmistrz Monsano, Erik Lauritzen, burmistrz Sønderborga , i Frederic Ximeno, komisarz ds. ekologii z radzie miasta Barcelona .

Kontekst:

W skład delegacji KR-u na COP24 wchodzą: Markku Markkula (FI/EPL), pierwszy wiceprzewodniczący KR-u i przewodniczący rady miasta Espoo, Cor Lamers (NL/EPL), przewodniczący Komisji ENVE KR-u i burmistrz Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) , drugi wiceprzewodniczący Komisji ENVE KR-u i prefekt żupanii istryjskiej, Andrew Cooper (UK/EA) , koordynator Grupy EA w Komisji ENVE KR-u, sprawozdawca KR-u w sprawie zarządzania w zakresie klimatu po roku 2020 oraz członek rady miejskiej Kirklees w Zjednoczonym Królestwie, Marco Dus (IT/PES) , sprawozdawca opinii w sprawie finansowania działań w związku ze zmianą klimatu i członek radny gminy Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPL), sprawozdawczyni KR-u w sprawie strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i radna miasta Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordynator z ramienia Grupy ALDE w Komisji ENVE KR-u i członek rady miasta Rakvere, Daiva Matonienė (LT/EKR), koordynatorka z ramienia Grupy EKR w Komisji ENVE KR-u, członkini rady miasta Szawli (Šiauliai) i André Van De Nadort (NL/PES) , koordynator z ramienia Grupy PES w Komisji ENVE KR-u oraz burmistrz gminy Weststellingwerf.

Komunikaty polityczne i delegacja KR-u na COP24

Broszura zawierająca najlepsze praktyki na COP24

Wkłady ustalane na szczeblu regionalnym i lokalnym

Ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów

18/11/2018 – „Zmiana klimatu: Możecie na nas liczyć” – słowo wstępne Karla-Heinza Lambertza, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, i Markku Markkuli, pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u

15/11/2018 COP24: czy jesteś gotowy?

19/09/2018 Samorządy lokalne przenoszą ambicje w zakresie klimatu na wyższy poziom

06/07/2018: Zmiana klimatu: realizacja porozumienia klimatycznego z Paryża wymaga ambitniejszych założeń i nowego modelu zarządzania

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej KR-u poświęconej COP24

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023