Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COP24: Miasta i regiony będą w dalszym ciągu nalegać na zwiększenie ambicji w dziedzinie klimatu  
Europejski Komitet Regionów ponownie zwraca uwagę na konieczność zwiększenia ambicji krajowych w dziedzinie klimatu, przyjmując z zadowoleniem paryską księgę przepisów, ponieważ otwiera ona drogę do wzmocnionego wielopoziomowego zarządzania w zakresie klimatu

Negocjacje klimatyczne COP24 osiągnęły swój główny cel: uzgodnienie wspólnego zbioru zasad w celu wprowadzenia w życie porozumienia paryskiego w 2020 r. Jednak, jak potwierdza sprawozdanie IPCC 1.5°C, do odwrócenia niepokojącej tendencji globalnego ocieplenia potrzebny jest znacznie wyższy poziom ambicji w dziedzinie klimatu. Europejski Komitet Regionów (KR) połączył w Katowicach siły ze światowymi sieciami samorządów lokalnych, aby domagać się formalnej roli dla miast i regionów w porozumieniu paryskim. Przyjęty zbiór przepisów otwiera drogę do wzmocnionych wielopoziomowych działań na rzecz klimatu oraz ściślejszej współpracy między władzami krajowymi, lokalnymi i regionalnymi. Zachęca rządy krajowe do rozważenia wkładów dialogów Talanoa, wśród których znajduje się postulat KR-u dotyczący włączenia władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie krajowych strategii i planów działania w zakresie klimatu . Kliknij tutaj, aby zapoznać się z podsumowaniem działań i oświadczeń członków KR-u @ COP24 .

W sobotę 15 grudnia odnotowano bezprecedensowe osiągnięcie, polegające na wspólnym zajęciu się kwestią zmiany klimatu na szczeblu światowym. Strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) przyjęły paryską księgę przepisów, czyli zbiór przepisów i wytycznych mających na celu wprowadzenie w życie porozumienia paryskiego począwszy od 2020 r., w tym ramy na rzecz przejrzystości, w uzupełnieniu finansowania działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Paryska księga przepisów „zachęca strony do rozważenia wyników dialogów Talanoa w kontekście przygotowywania ich wkładów określanych na szczeblu krajowym oraz w ich wysiłkach na rzecz wzmocnienia realizacji i zwiększenia ambicji przed rokiem 2020". Włączenie tego ustępu do paryskiej księgi zasad poparł w dniu 12 grudnia podczas sesji zamykającej dialogi Talanoa Cor Lamers (NL/EPL), przewodniczący Komisji ENVE KR - u i burmistrz Schiedam, który przedłożył wniosek kierownictwom COP23 i COP24

W związku z tym paryska księga przepisów, będąca konkretnym osiągnięciem dla miast i regionów na całym świecie, otwiera drogę do wzmocnionego wielopoziomowego zarządzania w zakresie klimatu, zachęcając rządy krajowe do współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi przy ustalaniu ich wkładów określanych na szczeblu krajowym, strategii i planów działania w zakresie klimatu. Wśród wkładu dialogów Talanoa, które zgodnie z paryską księgą przepisów są zalecane rządom krajowym do rozważenia, znajduje się apel KR-u o „integralny udział podmiotów szczebla niższego niż krajowy w kształtowaniu polityki przeciwdziałania zmianie klimatu i we wdrażaniu wkładów ustalonych na szczeblu krajowym.”

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Markku Markkula (FI/EPL) powiedział: „Chociaż jest oczywiste, że rządy na całym świecie nie zdołały w wystarczającym stopniu zwiększyć swoich ambicji w dziedzinie klimatu, porozumienie katowickie pozostaje jednak punktem zwrotnym w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Nie możemy zatem nie doceniać wielkiego osiągnięcia, jakim jest uzgodnienie wspólnych wytycznych dotyczących wdrożenia porozumienia paryskiego. Nie możemy również zadowolić się szybkim zaangażowaniem się w tworzenie mechanizmów rynkowych i mechanizmów finansowania dostosowanych do potrzeb, które przyczyniają się do zmniejszenia globalnych emisji. Niewątpliwie głos władz lokalnych i regionalnych w coraz większym stopniu jest słyszalny w międzynarodowych negocjacjach w sprawie klimatu. Na konferencji COP21 po raz pierwszy wyraźnie uznano zasadniczą rolę miast i regionów w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Trzy lata później paryska księga przepisów wzywa Strony do dalszego włączania podmiotów szczebla niższego niż krajowy w opracowywanie i wdrażanie ich strategii przeciwdziałania zmianie klimatu. Jest to wyraźny sukces i jesteśmy przekonani, że skuteczna współpraca wielopoziomowa będzie się stopniowo poprawiać w miarę wdrażania porozumienia paryskiego”.

Cor Lamers (NL/EPL), przewodniczący Komisji ENVE KR-u i burmistrz Schiedam , powiedział: „Ze strony Europejskiego Komitetu Regionów oczekujemy, że będziemy dalej współpracować ze stronami, jak to wykazały dialogi Talanoa, w celu zbudowania silniejszego partnerstwa na rzecz działań wielopoziomowych i odzwierciedlenia tego w przyszłych decyzjach. Oczekujemy, że paryska księga przepisów będzie sprzyjała włączeniu władz lokalnych i regionalnych w określanie wkładów ustalanych na poziomie krajowym, w szczególności w kontekście kolejnego przeglądu globalnych działań w dziedzinie klimatu w 2019 r. Nadal musimy dojść do porozumienia w sprawie sprawiedliwych i elastycznych rynków emisji dwutlenku węgla w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny oraz zbadania możliwości wprowadzenia podatków od emisji dwutlenku węgla w celu zachęcenia inwestorów i konsumentów do wybierania niskoemisyjnych ścieżek. Razem możemy zmaksymalizować potencjał tak bardzo potrzebnego przejścia na czystą energię. Poprzez inicjatywy przewodnie, takie jak Światowe Porozumienie Burmistrzów , szczebel lokalny i regionalny będzie nadal realizował ambicje w dziedzinie klimatu i dążył do ich zwiększenia .”

Andrew Cooper (UK/EA), członek rady miejskiej Kirklees w Zjednoczonym Królestwie i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie zarządzania w zakresie klimatu po 2020 r. , powiedział: „Z zadowoleniem przyjmujemy bezpośrednie wezwanie do stron z prośbą o rozpatrzenie projektów włączonych do dialogów Talanoa gdyż otwiera to drogę do wkładu szczebla niższego niż krajowy w przygotowanie krajowych wykazów, strategii i planów działania w zakresie klimatu. Niemniej jednak stanowczo wzywamy do formalnej integracji wkładów ustalonych na poziomie lokalnym i regionalnym w celu zapewnienia całościowego uczestnictwa podmiotów szczebla niższego niż krajowy w tworzeniu i wdrażaniu polityki klimatycznej, w tym w przygotowywaniu i wdrażaniu wkładów ustalanych na poziomie krajowym.”

Apel o to, by wkłady ustalone na poziomie lokalnym i regionalnym uzupełniały zobowiązania krajowe zawarte w paryskiej księdze przepisów, ma wiele celów: zapewnienie miastom i regionom formalnej roli w realizacji porozumienia paryskiego, zwiększenie odpowiedzialności samorządów lokalnych i regionalnych za przeciwdziałanie zmianie klimatu, zwiększenie dokładności danych w procesie globalnego przeglądu oraz przyczynienie się do zniwelowania istniejącej rozbieżności w zakresie emisji.

Kolejny globalny przegląd działań w dziedzinie klimatu planowany jest na 2019 r. Globalny przegląd jest procesem pozwalającym ocenić łączne postępy na drodze do realizacji porozumienia paryskiego i jego długoterminowych celów. Uwzględniono w nim łagodzenie skutków zmiany klimatu, dostosowanie, finansowanie i wsparcie w zakresie wdrażania.

Miasta odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych na świecie. Natomiast samorządy lokalne są odpowiedzialne za ponad 70% środków na rzecz ograniczenia zmiany klimatu i za niemal 90% działań związanych z dostosowaniem się do niej.

Aby zachęcić do działań na rzecz klimatu na obszarach miejskich, forum Stałego Komitetu Finansowego UNFCCC 2019 skupi się na finansowaniu działań na rzecz klimatu i zrównoważonych miastach.

Podczas COP24 nie udało się uzgodnić ogólnoświatowych zasad dotyczących mechanizmów rynkowych, takich jak rynki uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które są instrumentem służącym ograniczeniu kosztów redukcji emisji. Dyskusje nad operacjonalizacją mechanizmów rynkowych będą kontynuowane w nadchodzącym roku, a globalne wytyczne mają zostać przyjęte na konferencji COP25, która odbędzie się w Chile w dniach 11–22 listopada 2019 r.

Kontekst:

W skład delegacji KR-u na COP24 wchodzą: Markku Markkula (FI/EPL) , pierwszy wiceprzewodniczący KR-u i przewodniczący rady miasta Espoo, Cor Lamers (NL/EPL), przewodniczący Komisji ENVE KR-u i burmistrz Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) , drugi wiceprzewodniczący Komisji ENVE KR-u i prefekt żupanii istryjskiej, Andrew Cooper (UK/EA) , koordynator Grupy EA w Komisji ENVE KR-u, sprawozdawca KR-u w sprawie zarządzania w zakresie klimatu po roku 2020 oraz członek rady miejskiej Kirklees w Zjednoczonym Królestwie, Marco Dus (IT/PES) , sprawozdawca opinii w sprawie finansowania działań w związku ze zmianą klimatu i członek radny gminy Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPL), sprawozdawczyni KR-u w sprawie strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i radna miasta Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordynator z ramienia Grupy ALDE w Komisji ENVE KR-u i członek rady miasta Rakvere, Daiva Matonienė (LT/EKR), koordynatorka z ramienia Grupy EKR w Komisji ENVE KR-u, członkini rady miasta Szawli (Šiauliai) i André Van De Nadort (NL/PES) , koordynator z ramienia Grupy PES w Komisji ENVE KR-u oraz burmistrz gminy Weststellingwerf.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z podsumowaniem działań i oświadczeń członków delegacji KR-u na COP24.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić album fotograficzny delegacji KR-u @ COP24.

Komunikaty polityczne i delegacja KR-u na COP24

Broszura zawierająca najlepsze praktyki na COP24

Wkłady ustalane na szczeblu regionalnym i lokalnym

Ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów w KR-ze

Dialogi Talanoa zostały zainicjowane w ubiegłym roku przez fidżańskie kierownictwo COP23 jako globalne ramy ułatwiające dialog w celu podsumowania zbiorowych wysiłków na rzecz zwalczania zmiany klimatu podejmowanych przez samorządy terytorialne, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorstwa z myślą o lepszym procesie decyzyjnym w odniesieniu do klimatu na szczeblu ONZ.

Zbiór przepisów porozumienia paryskiego zawiera szczegółowe zasady i wytyczne dotyczące wdrożenia przełomowego światowego porozumienia przyjętego w 2015 r., obejmującego wszystkie kluczowe obszary, w tym przejrzystość, finansowanie działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Główne wyniki konferencji COP24 obejmują:

Pierwszy w historii uniwersalny system, w ramach którego strony śledzą postępy w zakresie działań na rzecz klimatu i informują o nich, co zapewnia elastyczność tym krajom, które naprawdę jej potrzebują. Będzie to stanowić inspirację dla wszystkich stron, aby z czasem udoskonalać swoje praktyki i informować o postępach poczynionych w sposób jasny i porównywalny.

Dobry, oparty na konsensusie wynik w kwestiach i przystosowania się do zmiany klimatu. Strony dysponują obecnie wytycznymi i rejestrem, w którym mogą informować o swoich działaniach w zakresie dostosowywania się do skutków zmiany klimatu.

Jeśli chodzi o proces globalnego przeglądu, zachęca się Strony do regularnego przeglądu postępów i poziomu ambicji w oparciu o najnowsze dostępne dane naukowe.

Wreszcie, obok decyzji dotyczących finansowania i technologii, istnieje obecnie solidny pakiet, który, w co wierzy UE, zapewni naszym partnerom gwarancje co do naszego zaangażowania na rzecz dalszej globalnej solidarności i wsparcia ( KE ).

Komunikat prasowy UNFCCC - COP24 jest dostępny tutaj

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023