Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europa bliżej obywateli: Europejski Komitet Regionów wyznacza trzy priorytety na lata 2020–2025  

1) Przemyślenie modelu demokratycznego UE w celu lepszego odzwierciedlenia roli i zakresu odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych

2) Zarządzanie zmianami społecznymi, takimi jak globalne pandemie, rewolucja ekologiczna i cyfrowa oraz demografia

3) Wspieranie spójności i uczynienie z niej kompasu dla wszystkich polityk UE

Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął 2 lipca rezolucję nakreślającą trzy priorytety na najbliższe pięć lat. Celem przyświecającym Komitetowi jest zwiększenie odporności, zrównoważonego charakteru i spójności Unii Europejskiej poprzez większe zaangażowanie regionów i miast w kształtowanie i wdrażanie polityki unijnej.

1) Demokracja i przyszłość Unii Europejskiej

Pierwszym priorytetem jest zbliżenie Unii do obywateli z pomocą władz lokalnych i regionalnych. Wszystkie decyzje unijne i krajowe muszą być podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości. Komitet będzie nadal dbać o to, by przyszłe przepisy UE zmniejszyły obciążenia administracyjne i koszty wdrażania dla regionów, miast, miasteczek i wsi.

2) Budowanie odpornych społeczności lokalnych i regionalnych

Drugi priorytet dotyczy wyzwań, przed którymi stoją wsie, miasta i regiony: zarządzanie pandemią, transformacja ekologiczna, cyfrowa i demograficzna, w tym przepływy migracyjne. Stawienie czoła tym wyzwaniom jest możliwe tylko wtedy, jeśli wszystkie lokalne społeczności w Europie staną się bardziej odporne.

3) Unijne polityki ukierunkowane na konkretny obszar

Trzeci priorytet uwypukla spójność jako podstawową wartość, która musi służyć za kompas wszystkim politykom UE. Kryzys związany z COVID-19 pokazał jednak, że spójność to więcej niż tylko pieniądze: to wartość, która wytycza kierunek zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzy trwałe miejsca pracy wysokiej jakości i pozwala na skuteczne działania w terenie zgodne z potrzebami obywateli.

Tutaj można zapoznać się z broszurą Komitetu wyznaczającą priorytety na pięcioletni okres .

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), gubernator regionu Macedonia Środkowa i od lutego przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Milion demokratycznie wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych to zarówno europejskie fundamenty, jak i sieć bezpieczeństwa. To właśnie my jesteśmy pierwszym punktem pomocy dla obywateli w najgorszych momentach kryzysów i to my kierujemy potem odbudową. Niedawna pandemia pokazała, że trzeba lepiej współpracować na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, tak aby znaleźć rozwiązania, które zabezpieczają i poprawiają życie naszych obywateli. Dwuwymiarowy model europejski oparty na instytucjach UE i rządach krajowych okazał się zbyt ograniczony. UE musi zmienić i odnowić swoje podstawy w trójwymiarowym kontekście, aby w pełni odzwierciedlić rolę władz lokalnych i regionalnych w procesie decyzyjnym UE. To zdecydowane przesłanie przekażemy na konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), przewodniczący rządu regionalnego Azorów i pierwszy wiceprzewodniczący KR - u, powiedział: Przez kolejne pięć lat KR będzie wyznaczać kierunek zmian i potwierdzi priorytety miast i regionów z myślą o przyszłości naszej Unii. Będziemy współpracować z pozostałymi instytucjami europejskimi, a także z naszymi europejskimi, krajowymi i lokalnymi partnerami. Naszym zadaniem jest także zbliżenie UE do miejsc, w których żyją obywatele: do miast i regionów

Przewodniczący czterech mniejszych grup politycznych zwrócili uwagę na aspekty wspólnych priorytetów o szczególnym znaczeniu dla ich członków.

François Decoster (FR/Renew Europe), członek rady regionu Hauts-de-France i przewodniczący Renew Europe , powiedział: Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy dziś ambitnych inwestycji. Naszym celem jest, by – w większym stopniu niż w przeszłości – inwestycje UE przynosiły korzyści lokalnym gospodarkom i społecznościom oraz lokalnemu środowisku. To ambicja wspólna dla wszystkich grup politycznych w KR-ze. Jako europejscy liberałowie jesteśmy przekonani w Renew Europe, że takie inwestycje powinny i faktycznie mogą przyczynić się do zapewnienia sprawiedliwego, wolnego i otwartego społeczeństwa dążącego do wyważenia wolności, równości i społeczności.

Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego i przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów , stwierdził: Nasza Grupa chce zachować to, co jest dobre, i zmienić to, co wymaga zmiany. Zmiana klimatu wymaga bardzo trudnych decyzji, dlatego też – jako członkowie Grupy EKR – będziemy nalegać, by przejściu na bardziej ekologiczną gospodarkę towarzyszyło odpowiednie finansowanie i wystarczająca elastyczność. Jest dla nas jasne, że niektóre elementy Europejskiego Zielonego Ładu wymagają przeglądu i poprawy. Brak działań wiązałby się z istotnymi kosztami przemysłowymi i społecznymi dla naszych lokalnych społeczności.

Kieran McCarthy (IE/EA), członek rady hrabstwa Cork i przewodniczący Przymierza Europejskiego , powiedział: Przymierze Europejskie jest orędownikiem społeczności lokalnych i zawsze dążyło do tego, by projekt europejski nie pomijał obszarów wrażliwych. Cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować współpracę z innymi podmiotami w Europejskim Komitecie Regionów w ciągu najbliższych pięciu lat, walcząc o utrzymanie mniejszych miast i gmin oraz społeczności wiejskich i wyspiarskich, a także wykorzystując lokalne kultury, doświadczenia i sposoby życia jako podstawy odnowy Europy. UE opiera się na solidarności, a nasze społeczności zdecydowanie potrzebują zasad solidarności i pomocniczości w obliczu poważnych globalnych wyzwań. Bardziej niż kiedykolwiek liczymy na plany działania na rzecz sprostania tym wyzwaniom.

Satu Haapanen (FI/Zieloni), członkini rady miasta Oulu i wiceprzewodnicząca Zielonych, powiedziała: Mamy nadzieję, że rezolucja stanowi odzwierciedlenie uznania przez wszystkie grupy polityczne potrzeby szybkich, kompleksowych i wspólnych działań, aby zapobiec katastrofie klimatycznej. Doświadczenie pokazuje, że im bardziej społeczności podążają ścieżką zielonego rozwoju, tym szybciej dostrzegają korzyści gospodarcze i społeczne, dlatego nalegamy, by wszyscy przywódcy lokalni skorzystali z możliwości, jakie oferuje Europejski Zielony Ład, oraz by miasta i regiony miały bezpośredni dostęp do funduszy UE. Zielony Ład musi być również ładem społecznym. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że młodzi ludzie – pokolenie napędzające politykę klimatyczną i pokolenie, które najbardziej odczuje globalne ocieplenie – zostali tak dotknięci kryzysem związanym z koronawirusem. Dlatego cieszymy się, że inne Grupy polityczne w KR-ze będą wraz z nami domagać się Gwarancji dla młodzieży i stworzenia Gwarancji dla dzieci , tak aby każde dziecko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym miało dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej wczesnej edukacji i opieki, godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego wyżywienia.

Wczesne działania następcze w związku z rezolucją zostaną podjęte na kolejnej sesji plenarnej KR-u w październiku, kiedy to przewodniczący Tzitzikostas przedstawi pierwszy doroczny barometr lokalny i regionalny – popartą dowodami ocenę kwestii szczególnie ważnych dla regionów i gmin w UE. Pierwszy barometr będzie dotyczył stanu lokalnej demokracji i reakcji na pandemię COVID-19.

Rezolucja „Priorytety Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025

Europa bliżej obywateli dzięki wsiom, miastom i regionom
jest dostępna na stronie internetowej KR-u.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023