Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy regionalni zobowiązują się do utworzenia Sojuszu Regionów na rzecz Demokracji Europejskiej w celu zwiększenia oddziaływania politycznego regionów na szczeblu UE  

Przewodniczący parlamentów regionalnych i regionów zatwierdzili dziś deklarację, w której zobowiązują się do wykorzystania swojej siły i różnorodności w celu lepszego określenia wspólnych interesów regionalnych i stworzenia silnej masy krytycznej, która może mieć rzeczywisty wpływ na proces decyzyjny UE.

Przewodniczący parlamentów regionalnych posiadających uprawnienia ustawodawcze lub ich nieposiadających, przewodniczący regionów i inne podmioty regionalne zatwierdzili dzisiaj deklarację , która stanowi punkt wyjścia dla Sojuszu Regionów na rzecz Demokracji Europejskiej, którego celem jest zwiększenie politycznego wpływu regionów na europejski proces decyzyjny w sprawach mających bezpośrednie znaczenie dla pracy władz lokalnych i regionalnych. Zatwierdzenie to miało miejsce podczas wydarzenia politycznego „Miejsce regionów w strukturze Unii Europejskiej w perspektywie Konferencji w sprawie przyszłości Europy” , zorganizowanego przez Europejski Komitet Regionów , Konferencję Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE) i rząd autonomicznego regionu Azory . W deklaracji wzywa się również do podjęcia podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy dyskusji na temat roli regionów w strukturze instytucjonalnej UE oraz do jej udoskonalenia w celu lepszego zaspokojenia potrzeb obywateli.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL) , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Wszyscy wiemy, że nasza Unia jest zróżnicowana. Niektóre państwa członkowskie są bardziej scentralizowane, podczas gdy inne regiony posiadają uprawnienia ustawodawcze. Jednak każdy region, niezależnie od swoich uprawnień, ma istotny wpływ na poziom krajowy i europejski. Władze regionalne i lokalne wdrażają 70% wszystkich przepisów UE i odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych i połowę inwestycji publicznych. W związku z tym nie możemy już w przyszłości akceptować, by inni podejmowali decyzje w naszym imieniu. Na poziomie europejskim i krajowym należy w pełni uwzględnić nasze obowiązki prawne i mandat demokratyczny szczebla regionalnego i lokalnego. Nadszedł czas, by zlikwidować tę lukę demokratyczną i prawną. Przyjęta przez nas deklaracja ma na celu utworzenie politycznego Sojuszu Regionów na rzecz Demokracji Europejskiej. Jego celem jest poprawa sposobu, w jaki regiony wpływają na proces decyzyjny UE, z korzyścią dla naszej Unii i jej obywateli.

Gustavo A. Matos Expósito (ES/PES) , przewodniczący parlamentu Wysp Kanaryjskich i przewodniczący Konferencji Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych, dodał: Parlamenty regionalne i zgromadzenia ustawodawcze UE reprezentują obywateli swoich regionów za pośrednictwem demokratycznie wybranych przedstawicieli, w związku z czym stanowią one podstawowe narzędzie umożliwiające zaangażowanie obywateli w proces ponownego definiowania UE w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

José Manuel Bolieiro (PT/EPL) , przewodniczący regionu autonomicznego Azorów, który był gospodarzem wydarzenia, stwierdził: Naszym obowiązkiem jest promowanie sojuszu. Sojuszu między wszystkimi regionami europejskimi, niezależnie od ich kompetencji w państwach członkowskich. Sojuszu, w którym każdy z naszych regionów znajduje swoje miejsce i każdy region może liczyć na wsparcie ze strony pozostałych.

Vasco Ilídio Alves Cordeiro (PT/PES) , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do regionalnego parlamentu Azorów, podsumował wydarzenie: Ta deklaracja jest dokumentem założycielskim Sojuszu Regionów na rzecz Demokracji Europejskiej. Nasza mobilizacja ma kluczowe znaczenie dla Konferencji w sprawie przyszłości Europy, ponieważ władze lokalne i regionalne stanowią trzeci filar demokracji europejskiej. Musimy wzmocnić ich polityczną rolę we wdrażaniu, ale również w określaniu wszystkich polityk, które są istotne dla naszych społeczności.

Deklarację „Miejsce regionów w strukturze Unii Europejskiej w perspektywie Konferencji w sprawie przyszłości Europy” można poprzeć tutaj .

Cytaty z wypowiedzi innych prelegentów:

Mark Speich (DE/EPL) , przewodniczący Komisji CIVEX KR-u i sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii: Regiony więcej wiedzą o wdrażaniu prawa UE niż władze szczebla krajowego Są one również bliższe obywatelom i przedsiębiorstwom UE. Wzmocnienie ich pozycji w strukturze instytucjonalnej UE mogłoby przyczynić się do lepszego podejmowania decyzji w UE, a w końcu do lepszego prawodawstwa UE.

Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES) , przewodnicząca rządu regionu La Rioja: Udział administracji regionalnych w sprawach europejskich powinien zostać włączony do krajowych i regionalnych systemów prawnych. La Rioja reformuje właśnie swój statut autonomii, a jedną z propozycji jest udział regionu w europejskim procesie legislacyjnym.

Rachid Madrane (BE/PES) , przewodniczący parlamentu regionu stołecznego Bruksela: Regiony znajdują się w czołówce demokracji europejskie j. Są one często laboratorium dla nowych praktyk, których celem jest „ułatwianie demokracji” – myślę w szczególności o innowacjach w demokracji uczestniczącej, takich jak komisje deliberatywne. Dyskusje na temat ich miejsca w strukturze europejskiej są zatem bardzo ważne, a parlament Brukseli będzie w nich aktywnie uczestniczyć.

Ilse Aigner (DE/EPL) , przewodnicząca parlamentu Bawarii: W przyszłości regionom i ich liderom politycznym należy zapewnić wystarczającą elastyczność w Europie. Ponieważ obywatele popierają ideę europejską tylko wtedy, gdy sami są bardziej zaangażowani – parlamenty regionalne, jako przedstawiciele społeczeństwa, odgrywają w tym kontekście kluczową rolę jako prawodawcy, a także mediatorzy polityki europejskiej.

Massimiliano Fedriga (IT/EKR) , przewodniczący regionu Friuli-Wenecja Julijska i przewodniczący Konferencji Regionów i Prowincji Autonomicznych: Obywatele patrzą na swoje codzienne życie i oceniają instytucje i politykę w oparciu o jakość życia, dostępność usług publicznych i troskę o zapewniane im dobra publiczne, a także w oparciu o dobrą kondycję i bezpieczeństwo środowiska, w którym mieszkają. Potrzebujemy zatem konkretnych środków, które należy zbudować w perspektywie średnio- i długoterminowej, aby zapewnić stabilność ich finansowania.

Antje Grotheer (DE/PES) , członkini Komisji CIVEX w KR-ze i wiceprzewodnicząca parlamentu miasta Brema: Działając najbliżej naszych współobywateli w Europie, wiemy dokładnie, czego potrzebują. Dlatego też ważne jest, aby nasza opinia została wysłuchana, by nasze wyzwania zostały dostrzeżone i by nasze rozwiązania były uznawane w UE.

Leendert Verbeek (NL/PES) , komisarz Króla we Flevolandzie i przewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy: Region odgrywa wyjątkową rolę jako pomost między szczeblem europejskim i krajowym a lokalnymi społecznościami i obywatelami. Regiony ponoszą główną odpowiedzialność za zapewnienie spójności terytorialnej, ochrony socjalnej obywateli i ich udziału w demokratycznych rządach. Należy jeszcze bardziej wzmocnić tę szczególną rolę regionów poprzez ich większe zaangażowanie w kształtowanie polityki krajowej i europejskiej.

Olgierd Geblewicz (PL/EPL) , marszałek województwa zachodniopomorskiego i przewodniczący Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej: Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest okazją do zademonstrowania znaczenia szczebla regionalnego . Dotyczy to przede wszystkim dwóch kwestii – po pierwsze, chodzi o wkład w politykę, która w większym stopniu opiera się na obywatelach i potrzebach. Po drugie, ważne jest zapewnienie większej legitymacji demokratycznej w strukturach UE. Myślę, że my jako przywódcy regionalni doskonale nadajemy się do realizacji obu tych celów. Ze względu na różnorodność kompetencji, którymi dysponują nasze regiony, możemy przedstawić pomysły dotyczące polityk, które są zarówno oparte na potrzebach, jak i zgodne z rzeczywistością wdrażania.

Alin-Adrian Nica (RO/EPL) , przewodniczący rady okręgu Temesz: Konferencja w sprawie przyszłości Europy to historyczna szansa dla wszystkich naszych europejskich terytoriów na zbudowanie demokratycznego domu, w którym chcemy żyć. Jest to okazja dla władz i obywateli do współpracy i do ponownego przemyślenia i ożywienia polityki europejskiej w celu dostosowania jej do potrzeb naszych dzieci!

Juraj Droba (SK/EKR) , przewodniczący regionu Bratysława: Jestem przekonany, że regiony powinny stać się silniejszymi partnerami instytucji UE, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie nowego okresu programowania i planu odbudowy dla Europy. Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest doskonałą okazją dla miast i regionów do donośniejszego zabrania głosu i do apelu o wzmocnienie ich roli w kształtowaniu polityki UE.

Obejrzyj konferencję tutaj .

Kontakt:

PresseCdR

tel. +32 (0) 473 52 41 15

PresseCdR@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ALLIANCE-REGIONS-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ALLIANCE-REGIONS-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ALLIANCE-REGIONS-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Dołącz do sieci #EUCouncillors
Dołącz do sieci #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ALLIANCE-REGIONS-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ALLIANCE-REGIONS-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023