Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Silna Europa socjalna jest niezbędna dla sprawiedliwej i zrównoważonej odbudowy UE  

Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci powinna uwzględniać również
wpływ pandemii COVID-19

Podczas debaty z Nicolasem Schmitem, komisarzem do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, podkreślono, że starania UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19 muszą mieć wyraźny wymiar socjalny, by utrzymać silne sieci zabezpieczenia społecznego, zabezpieczyć miejsca pracy i uniknąć bezprawnych zwolnień. W przyjętej w czwartek przez Komisję SEDEC Europejskiego Komitetu Regionów opinii zwrócono uwagę na ścisłe powiązanie agendy społecznej, Zielonego Ładu i transformacji cyfrowej i zaapelowano o większe inwestycje w młodzież, kształcenie i uczenie się przez całe życie.

Zwracając się do członków Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC), komisarz Nicolas Schmitt powiedział: „To regiony UE są miejscem prawdziwej aktywności. Tam też wdraża się politykę, a Europejski Fundusz Społeczny przynosi rzeczywiste owoce w terenie. Dążmy wspólnie do wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i wykorzystania go jako drogowskazu w odbudowie społeczno-gospodarczej po pandemii COVID-19.”

Anne Karjalainen (FI/PES), przewodnicząca Komisji SEDEC i sprawozdawczyni opinii Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji , stwierdziła: „Pandemia COVID-19 wyrządziła olbrzymie szkody społeczne i gospodarcze w całej UE, lecz nie może być pretekstem do opóźniania lub wycofywania propozycji dotyczących polityki społecznej. Transformacja ekologiczna i cyfrowa musi się opierać na sprawiedliwości społecznej, równości i zrównoważeniu środowiskowym. W ciężkich czasach, takich jak teraz, wszyscy oczekujemy, że Unia Europejska nas ochroni. Miejmy nadzieję, że państwa członkowskie spełnią nasze oczekiwania i dojdą do szybkiego porozumienia w sprawie przyszłego budżetu UE, który musi być współmierny do stojącego przed nami wyzwania w zakresie odbudowy. Ma to zasadnicze znaczenie dla stworzenia silnej Europy socjalnej, która nie pozostawia nikogo i żadnego miejsca w tyle, oraz dla pełnego upodmiotowienia miast i regionów, by mogły kontynuować sprawiedliwą transformację.

Nawiązując do opublikowanego w styczniu komunikatu Komisji Europejskiej, Anne Karjalainen wezwała w opinii do jasnego, skoordynowanego i ambitnego planu działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i zwróciła uwagę, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – wspierający zieloną transformację w najsłabszych regionach – powinien być również zgodny z Europejskim filarem praw socjalnych. Podkreśliła kluczowe znaczenie dialogu społecznego i rokowań zbiorowych dla sprawiedliwych warunków pracy i zaapelowała, by więcej uwagi poświęcono zdrowiu i dobrostanowi w miejscu pracy, również w związku z nowymi formami zatrudnienia (gospodarka platform) i nowymi modelami pracy takimi jak stała łączność i telepraca.

Ponadto w opinii podkreślono wagę aktualizowania umiejętności i uczenia się przez całe życie i zaproponowano zwiększenie środków finansowych na gwarancję dla młodzieży oraz zapewnienie jej stałego charakteru i wydłużenie górnej granicy wieku do 30 lat. Członkowie Komisji SEDEC odnieśli się pozytywnie do niedawnych propozycji Komisji dotyczących Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności oraz wsparcia dla zatrudnienia młodzieży i wyznaczyli – odpowiednio – ... i ... na sprawozdawców opinii KR-u.

Członkowie zwrócili również uwagę, że pracownicy w sektorach zatrudnienia najbardziej narażonych na skutki pandemii COVID-19 potrzebują silniejszej ochrony socjalnej, bezpieczniejszych warunków pracy i lepszego wynagrodzenia. W innej opinii przyjętej w czwartek i przedstawionej przez Conchę Andreu (ES/PES), premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja, Komisja SEDEC stwierdziła, że ze względu na dominację kobiet w tych sektorach europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci powinna również uwzględniać wpływ pandemii.

„Wszystkie największe zadania stojące dziś przed UE – w tym transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz wyzwania demograficzne – mają aspekt związany z płcią. Dlatego niezbędne jest uwzględnienie problematyki płci we wszystkich nurtach polityki UE, szczególnie w planie odbudowy, by uniknąć pogłębienia się różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dążenie do równości jest naszą wspólną powinnością, również władz lokalnych i regionalnych, które domagają się uznania jako strategicznych partnerów w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii na rzecz równouprawnienia UE. Działajmy wspólnie, by jak najszybciej udało się osiągnąć pełną równość" – stwierdziła sprawozdawczyni Concha Andreu.

Opinie autorstwa Anne Karjalainen i Conchy Andreu zostaną przyjęte na sesji plenarnej KR-u w październiku.

Na swym posiedzeniu w czwartek Komisja SEDEC przyjęła również następujące opinie:

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-STUDY-VISIT-TO-VESPREM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023