Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski plan działania na rzecz demokracji: „demokratyczna szczepionka” przeciwko dezinformacji i mowie nienawiści  

Podczas posiedzenia Komisji CIVEX odbyła się również debata tematyczna na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy, podczas której członkowie podkreślili, że obecne ramy instytucjonalne UE nie odzwierciedlają należycie organów przedstawicielskich szczebla niższego niż krajowy, takich jak parlamenty regionalne.

Populizm, nacjonalizm, dezinformacja, mowa nienawiści i teorie spiskowe są szeroko rozpowszechnione w europejskiej sferze publicznej i politycznej, co prowadzi do polaryzacji i nietolerancji. Pogorszenie sytuacji w zakresie praw podstawowych w jednym państwie członkowskim ma negatywny wpływ na całą UE. W związku z tym na 8. posiedzeniu Komisji CIVEX członkinie i członkowie z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji (EDAP) i przyjęli opinię, w której przedstawiono szereg propozycji dotyczących zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści, a także promowania umiejętności korzystania z mediów i krytycznego myślenia, w tym utworzenia europejskiej agencji powiązanej z KR-em. Członkowie zwrócili również uwagę, że przywódcy lokalni i regionalni mogą odegrać ważną rolę we wzmacnianiu obywatelstwa, ponieważ są to władze najbliższe obywatelom i cieszące się ich największym zaufaniem, zgodnie z Dorocznym barometrem regionalnym i lokalnym UE opublikowanym w październiku 2020 r.

Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPL), prezydentka Gdańska i sprawozdawczyni projektu opinii w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji, stwierdziła: „Demokracja jest jednym z najcenniejszych zasobów Unii Europejskiej i musi być stale aktualizowana i chroniona na wszystkich szczeblach – regionalnym, lokalnym, krajowym i europejskim. Przedstawiciele lokalni i regionalni są ważnym filarem w walce z dezinformacją i w podtrzymywaniu demokratycznej debaty politycznej z obywatelami. Mogą odegrać zasadniczą rolę w promowaniu umiejętności korzystania z mediów cyfrowych, krytycznego myślenia i przejrzystości kampanii politycznych”.

Europejski plan działania na rzecz demokracji powinien torować drogę dla stosunków z partnerami spoza UE, którzy łamią podstawowe prawa człowieka, i powinien być narzędziem zachęcającym członków społeczności europejskiej do stosowania zasad demokratycznego państwa i praworządności. Podobnie EDAP musi być instrumentem wspierającym ruchy demokratyczne wśród sąsiadów. W projekcie opinii przypomina się również, że atak na wolność wypowiedzi zawęża debatę publiczną, i ostrzega się przed podejmowanymi przez niektóre rządy próbami ograniczenia niezależności działalności badawczej. Potępia się stosowanie narzędzia walki z niezależnymi mediami – znanym jako SLAPP (strategiczne procesy sądowe przeciwko udziałowi społeczeństwa) i oczekuje się propozycji KE w zakresie ochrony dziennikarzy.

Opinia w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji ma zostać przyjęta na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 30 czerwca – 2 lipca.

Podczas 8. posiedzenia Komisji CIVEX odbyła się także debata tematyczna poświęcona Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w trakcie której członkowie podkreślili, że obecne podwójne ramy instytucjonalne UE (ponadnarodowy Parlament Europejski i parlamenty krajowe) nie odzwierciedlają odpowiednio organów przedstawicielskich szczebla niższego niż krajowy, takich jak parlamenty regionalne. Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla UE fundamentalną okazją do konsultacji i współpracy z obywatelami, a rola parlamentów regionalnych powinna zostać uwzględniona, biorąc pod uwagę, że władze lokalne i regionalne znajdują się najbliżej obywateli i że wdrażają one 70% całego prawodawstwa UE.

Prof. dr Gabriele Abels z Katedry Polityki Porównawczej i Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta na Uniwersytecie w Tybindze otworzyła debatę podkreślając: „Parlamenty regionalne stanowią ważną warstwę w wielopoziomowych systemach parlamentarnych UE. Dotyczy to w szczególności (choć nie wyłącznie) tych parlamentów regionalnych, które posiadają kompetencje ustawodawcze i własną legitymację demokratyczną otrzymaną w drodze wyborów regionalnych. Często jednak ich rola nie jest w pełni uznawana. Jeśli chodzi o Konferencję w sprawie przyszłości Europy, parlamenty regionalne mogą być bardzo ważne. Mogą faktycznie prowadzić i ułatwiać debaty obywatelskie w swoim regionie, jak również między regionami: samodzielnie, wraz z rządami lub z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Z tego względu odgrywają one zasadniczą rolę w zapewnieniu integracyjnego i partycypacyjnego charakteru konferencji, a w tym celu mogłyby skorzystać z działań na rzecz budowania zdolności, tworzenia sieci kontaktów i wymiany najlepszych praktyk. Komitet Regionów może być dla nich partnerem, oferując forum wymiany i budowania zdolności”.

Mark Speich (DE/EPL), sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej–Westfalii, powiedział: „Regiony i KR mają potencjał i zasoby, aby zakotwiczyć Europę bliżej obywateli. Naszym zadaniem jako przedstawicieli regionów Europy jest wprowadzenie zmian w ramach konferencji w oparciu o to przekonanie”.

Piero Mauro Zanin (IT/EPL), przewodniczący Rady Regionu Autonomicznego Friuli-Wenecja Julijska i wiceprzewodniczący Konferencji Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE) powiedział: „Konferencja w sprawie przyszłości Europy musi być okazją do ponownego przemyślenia demokracji z uwzględnieniem potrzeb Europejczyków i musi promować dialog z udziałem władz lokalnych i regionalnych, zgodnie z zasadą pomocniczości, zdecydowanie potwierdzoną w traktatach”

Kontakt:

Berta López Domènech

tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8-CIVEX-MEETING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8-CIVEX-MEETING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8-CIVEX-MEETING.ASPX

Dołącz do sieci #EUCouncillors
Dołącz do sieci #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8-CIVEX-MEETING.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8-CIVEX-MEETING.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023