Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony w czołówce europejskiej debaty na rzecz cyfrowej i zrównoważonej przyszłości  

Na posiedzeniu Komisji ECON spotykają się przedstawiciele Komisji, Parlamentu i Rady oraz członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u)

Członkowie Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) KR-u popierają bardziej rygorystyczne stanowisko regulacyjne w kwestii dużych platform internetowych w projekcie opinii w sprawie pakietu dotyczącego aktu prawnego o usługach cyfrowych. W obecności Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady członkowie Komisji ECON wyrazili również zaniepokojenie faktem, że cele zrównoważonego rozwoju ONZ i ich realizacja do 2030 r. nie są traktowane wystarczająco poważnie przez Komisję Europejską. Aby zachęcić Komisję do zwiększenia zaangażowania politycznego w tej kwestii, przyjęli oni projekt opinii „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r.”

W przepisach zawartych w pakiecie dotyczącym aktu prawnego o usługach cyfrowych proponuje się bardziej rygorystyczne uregulowanie dużych platform internetowych, które zasadniczo zmieniły struktury, zasady i równowagę sił w przestrzeniach rynku internetowego i w debatach publicznych. Ich celem jest przywrócenie uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami w równym otoczeniu cyfrowym oraz przeciwdziałanie nieograniczonemu rozprzestrzenianiu się dezinformacji poprzez egzekwowanie odpowiedzialności platform. Ponieważ wiele sektorów, w których platformy internetowe odgrywają dominującą rolę, takich jak transport miejski, mieszkalnictwo i zakwaterowanie turystyczne, jest regulowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym, opinia ma szczególne znaczenie dla KR-u. Pakiet dotyczący usług cyfrowych składa się z dwóch inicjatyw legislacyjnych: z aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych.

Rodi Kratsa (EL/EPL), gubernatorka regionu Wyspy Jońskie i sprawozdawczyni opinii KR-u, stwierdziła: Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych to dwa główne filary europejskiej strategii cyfrowej . Ponadto będą one stanowić zintegrowane ramy, których Unia Europejska potrzebuje, aby stworzyć nowe możliwości świadczenia transgranicznych usług cyfrowych i usług w zakresie handlu elektronicznego wszystkim Europejczykom. W trakcie prac w imieniu Europejskiego Komitetu Regionów zebraliśmy i sformułowaliśmy opinie i sugestie wszystkich podmiotów rynkowych, nie pomijając tak ważnych kwestii, jak ochrona użytkowników i konsumentów.

Andreas Schwab (EPL/DE), sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie aktu o rynkach cyfrowych, wziął udział w dyskusji, stwierdzając: Od wielu lat niektóre duże podmioty cyfrowe narzucają swoje modele biznesowe „nowym ziemiom obiecanym” takim jak rynki cyfrowe: tym sposobem wzmocniły one swoją pozycję na europejskim jednolitym rynku przy braku innych podmiotów, które mogłyby uczciwie konkurować. Nadszedł czas, aby unijny prawodawca zajął się tą sprawą. Jako Parlament Europejski zwracamy się o to od 2014 r. i wreszcie Komisja opublikowała oba wnioski w sprawie aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych. Musimy osiągnąć uczciwą konkurencję, tak aby zapewnić rozkwit jednolitego rynku, szerszy wybór dla konsumentów i więcej innowacji, aby zapewnić „pluralizm" i stworzyć równe warunki działania na jednolitym rynku UE.

Członkowie Komisji ECON przyjęli również projekt opinii „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r.”, której celem jest zachęcenie Komisji Europejskiej do wzmocnienia pozycji celów zrównoważonego rozwoju jako zasad przewodnich polityki UE w nadchodzącym dziesięcioleciu. Członkowie opowiedzieli się za celami zrównoważonego rozwoju jako wyrazem europejskich podstawowych wartości i tożsamości europejskiej.

Ricardo Rio (PT/EPL), burmistrz Bragi i sprawozdawca opinii KR-u, stwierdził: Wśród moich partnerów, demokratycznie wybranych przedstawicieli w miastach i regionach, jest coraz większe zainteresowanie pełnym włączeniem celów zrównoważonego rozwoju do ich długoterminowych strategii i codziennych decyzji politycznych . Zaobserwowaliśmy stopniowy spadek znaczenia tych celów w narracji UE. Jest to dobry moment, by ożywić cele zrównoważonego rozwoju i przywrócić im właściwe miejsce w centrum unijnych dyrektyw i strategii politycznych. Niniejsza opinia jest wynikiem długiego procesu współpracy z różnorodną grupą zainteresowanych stron i stanowi dowód zaangażowania KR-u w realizację programu działań do roku 2030.

Frances Fitzgerald (IE/EPL) , wiceprzewodnicząca grupy EPL w Parlamencie Europejskim i członkini Komisji Gospodarczej PE, wzięła udział w dyskusji Komisji ECON i stwierdziła: Bardzo budujące są ambicje widoczne w projekcie opinii Europejskiego Komitetu Regionów „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r.” Wszystkie państwa członkowskie UE muszą priorytetowo potraktować osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza że będziemy w dalszym ciągu walczyć z kryzysem związanym z COVID-19 i dążyć do neutralności klimatycznej do 2050 r. Dzięki inicjatywie Next Generation EU oraz Instrumentowi na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności mamy żywotną okazję do lepszej odbudowy dzięki realizacji i wzmocnieniu celów zrównoważonego rozwoju .

Obie opinie mają zostać przyjęte na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 30 czerwca – 2 lipca.

Ponadto Komisja ECON w KR-ze wyznaczyła Martine Pinville (FR/PES), radną regionu Nowa Akwitania, na sprawozdawczynię opinii z inicjatywy własnej „Ochrona oznaczeń geograficznych produktów przemysłowych i rzemieślniczych w Unii Europejskiej”, zaś Tadeusza Truskolaskiego (PL/EA), burmistrza Białegostoku, na sprawozdawcę w sprawie raportu na temat polityki konkurencji 2020.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023