Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lokalny wymiar wyborów europejskich w 2019 r. Rozpoczynają się przygotowania – KR łączy siły z Parlamentem Europejskim  

W ramach rozpoczynających się przygotowań do wyborów europejskich w 2019 r. Europejski Komitet Regionów (KR) zaoferował swoje pełne poparcie Parlamentowi Europejskiemu i z zadowoleniem przyjął jego zaangażowanie we współpracę obu instytucji UE oraz połączenie zasobów w ramach wspólnych wysiłków na rzecz zwiększenia udziału obywateli. Na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium KR-u z udziałem wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnego za komunikację, a zarazem byłego przewodniczącego KR-u Ramóna Luisa Valcárcela Sisy przedyskutowano plan działania na rzecz wyborów oraz partnerstwo obu instytucji politycznych UE. Po dyskusji przyjęto plan komunikacji KR-u na rok 2018, w którym nadaje się kluczowe znaczenie strategiczne wyborom europejskim.

Parlament Europejski opracowuje strategię w zakresie komunikacji mającą uświadomić wyborcom wpływ wyników wyborów w 2019 r. na kształtowanie przyszłości UE. Posłowie do PE wyjaśnili, że kampanii nie będzie prowadził jedynie Parlament Europejski, lecz będzie ona „kampanią Unii Europejskiej” opierającą się na współpracy międzynstytucjonalnej i wykorzystującą synergie między wszystkimi poziomami sprawowania rządów. Władze lokalne i regionalne, jako poziom władzy cieszący się największym zaufaniem obywateli, odegrają kluczową rolę w mobilizowaniu wyborców i podnoszeniu świadomości na temat znaczenia przyszłorocznych wyborów.

Cieszymy się, że Parlament Europejski zaangażował się w uczynienie wyborów w 2019 r. wyborami „Unii Europejskiej”. Ich wyniki ukształtują przyszłość naszej Unii. Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za uświadomienie wyborcom, o co toczy się gra i jaką rolę w ich codziennym życiu odgrywa UE. W oparciu o naszą umowę o współpracy z wielkim zadowoleniem zostaniemy partnerem kampanii oraz zachęcimy naszych członków do zagwarantowania, że obywatele mogą wyrazić swoje opinie – powiedział przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz i dodał: Wszyscy nasi członkowie mogą mobilizować wyborców i zwiększyć w ten sposób frekwencję wyborczą. Jako wybrani politycy nasi członkowie mogą dostrzec powiązania między tym, co dzieje się w ich okręgu wyborczym a tym, co te wybory oznaczają dla Europy, znacznie przyczyniając się do ponownego przybliżenia obywateli do Europy w ramach dyskusji przedwyborczych – stwierdził.

W strategii w zakresie komunikacji Parlamentu Europejskiego uznaje się znaczenie działań na szczeblu lokalnym poprzez „zdecentralizowaną kampanię nastawioną na poziom lokalny”. Parlament planuje wybranie priorytetów w dziedzinie komunikacji, które byłyby „jak najlepiej dostosowane do warunków lokalnych”, by pomóc przekazać informacje dopasowane do pochodzenia obywateli i ich interesów.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ramón Luis Valcárcel Siso powiedział: Europa musi zmienić sposób, w jaki działa i przekazuje informacje. Nasz kontynent może czynić postępy jedynie pod warunkiem, że połączy swoje zasoby i będzie pracować w ramach partnerstw. Dlatego cieszę się z faktu, że Komitet będzie partnerem we wspieraniu europejskiej kampanii wyborczej poprzez rozmawianie z obywatelami na poziomie lokalnym. Wszyscy musimy starać się wyjaśniać, co to jest UE, czym się zajmuje i dlaczego jest ważna. Kto może wykonać to zadanie lepiej od burmistrzów, przewodniczących regionalnych czy radnych swoich społeczności? Dostosowanie wysiłków w dziedzinie komunikacji jest znaczącym krokiem w kierunku jak najlepszego wykorzystania potencjału naszych działań informacyjnych. I musimy kontynuować te działania w przyszłości.

KR przyjmuje swój plan w dziedzinie komunikacji na 2018 r.: „Partnerska współpraca na rzecz Europy w wymiarze lokalnym”

Prezydium KR-u przyjęło plan w dziedzinie komunikacji na 2018 r. obejmujący szereg działań mających na celu połączenie sił z Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami UE, w tym przyjęcie opinii KR-u w sprawie przyszłości Europy w październiku 2018 r., a także przygotowania do 8. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który ma się odbyć wiosną 2019 r. Te dwa wydarzenia ustrukturyzują wysiłki KR-u na rzecz wniesienia wkładu w kampanię, a w ramach szeregu działań ukierunkowanych na członków położy się specjalny nacisk na połączenie sił na poziomie lokalnym, z myślą o dotarciu z przekazem europejskiej kampanii wyborczej do obywateli.

Komitet wdroży swoje działania w zakresie komunikacji poprzez trzy kampanie mające służyć za tło dyskusji na temat przyszłości Europy, budżetu UE po brexicie i wyborów europejskich w 2019 r.:

Kampania nr 1: Praca regionów, miast i władz lokalnych na rzecz przyszłości Europy

Kampania stanowi kontynuację trwającej kampanii pt. „Rozważania nad Europą”, a jej celem jest zaprezentowanie interesów regionalnych i lokalnych w debacie na temat przyszłości Europy, w szczególności wniesienie wkładu w opinię KR-u, która ma zostać przyjęta w 2018 r. Do końca 2017 r. w europejskich regionach i miastach ma się odbyć ponad 150 dialogów obywatelskich, a w 2018 r. działania te przyczynią się do kampanii uświadamiającej na temat wyborów europejskich. Do gromadzenia opinii obywateli wyrażanych w trakcie wydarzeń lokalnych i dialogów obywatelskich służą obecnie także ankieta internetowa i specjalna aplikacja. Zawierają one szereg pytań dotyczących przyszłości polityki UE. Do tej pory na temat tych kwestii wypowiedziało się ponad 11 tys. respondentów.

Ponadto Komitet Regionów zlecił London School of Economics przeprowadzenie ogólnoeuropejskiego badania w celu poznania opinii władz lokalnych i regionalnych na temat przyszłości Europy i roli, jaką władze te pragną odgrywać w odnowionej Unii. Zgodnie ze wstępnymi wynikami zdecydowana większość respondentów zgadza się co do tego, że jednym z priorytetów powinno być umieszczenie obywateli w sercu integracji europejskiej.

Kampania nr 2: Inwestycja w zrównoważony wzrost i miejsca pracy we wszystkich regionach, miastach i samorządach lokalnych

Celem kampanii jest zapewnienie aktywnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w negocjacje dotyczące przyszłego budżetu UE oraz w dyskusję na temat niepewności wynikającej z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE do marca 2019 r. Zmniejszony budżet unijny i opóźnione przyjęcie finansowania UE po roku 2020 miałyby poważne konsekwencje dla inwestycji publicznych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Wśród najważniejszych działań w dziedzinie komunikacji znajdzie się tworzenie koalicji z szerokim gronem zainteresowanych stron, by zapewnić terminowe przyjęcie silnego, skutecznego i uproszczonego finansowania UE po roku 2020. #CohesionAlliance to sojusz podmiotów przekonanych, że unijna polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE, a także że polityka ta będzie kontynuowana w 2018 r. i posłuży za podstawę tych działań. Obecnie ponad 80 organizacji i ponad 700 indywidualnych zwolenników, w tym członków KR-u, wiodących europejskich stowarzyszeń miast i regionów, posłów do PE i ministrów rządu, wezwało do silniejszej, skuteczniejszej i dostępnej dla wszystkich regionów polityki spójności w ramach budżetu UE po 2020 r.

Kampania nr 3: Regiony, miasta i władze lokalne UE jako inicjatorzy zmian

Europejskie regiony i miasta to miejsca, w których zachodzą zmiany i mają miejsce innowacje. Obywatele oczekują od swoich przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych znalezienia rozwiązań aktualnych wyzwań, takich jak kwestie związane z globalizacją, integracją migrantów, zmianą klimatu, transformacją energetyki, bezrobociem osób młodych i zmianami demograficznymi. Kampania ta będzie koncentrować się na umacnianiu kształtowania polityki UE w oparciu o doświadczenia praktyczne na poziomie lokalnym w takich obszarach, jak działanie w dziedzinie klimatu, zrównoważony rozwój i społeczeństwo integracyjne.

Kontakt:

Nathalie Vandelle

tel.: +32 (0)2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023