Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pisemne konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie dokumentu: „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji”  

Przyjęty w styczniu 2020 r. komunikat Komisji Europejskiej pt. „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji" ma na celu zainicjowanie szeroko zakrojonej debaty na temat wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych. Jednocześnie jest to plan kluczowych działań zapowiedzianych przez Komisję na lata 2020–2021. Do grudnia 2020 r. Komisja opracuje plan działania w 2021 r. w oparciu o uwagi zainteresowanych stron, które zajmą stanowisko w sprawie potrzeby dalszych nowych działań politycznych w połączeniu (lub nie) z inicjatywami prawnymi na szczeblu europejskim.

Głównym celem jest zapewnienie, by trzy główne przemiany dotyczące UE – mianowicie neutralność klimatyczna, cyfryzacja i zmiany demograficzne – miały sprawiedliwy charakter.

Jednak od czasu przyjęcia komunikatu Komisji Europejskiej pandemia COVID-19 sprawiła, że pilnie potrzebne jest zajęcie się globalnym zagrożeniem zdrowia oraz złagodzenie jego poważnych konsekwencji społeczno-gospodarczych.

Wyżej wymieniony komunikat Komisji Europejskiej będzie przedmiotem specjalnej nowej opinii KR-u, na której sprawozdawczynię Komisja SEDEC wyznaczyła swą przewodniczącą Anne Karjalainen (FI/PES).

Przyjęcie opinii przewidziane jest na posiedzeniu Komisji SEDEC 9 lipca oraz na sesji plenarnej w dniach 12–14 października 2020 r.

Za pomocą pisemnych konsultacji Anne Karjalainen pragnie zasięgnąć opinii odpowiednich zainteresowanych stron i zebrać ich uwagi w celu przeanalizowania następujących kwestii:

 1. Czy Państwa samorząd (lokalny lub regionalny) / (lokalna lub regionalna) organizacja był zaangażowany / była zaangażowana we wdrożenie przynajmniej jednego aspektu Europejskiego filaru praw socjalnych? Którego(-ych)?
   
 2. Czy powiodło się wdrożenie filaru socjalnego w dziedzinach, w które są Państwo zaangażowani? Co można by zrobić lepiej?
   
 3. Czy mają Państwo jakieś konkretne uwagi na temat zarządzania środkami wdrażającymi Europejski filar praw socjalnych?
   
 4. Jeśli chodzi o ogólną kwestię sprawiedliwej transformacji, na którą dziedzinę / na które dziedziny polityki (najwyżej 3) położyliby Państwo nacisk w ramach swojego samorządu lokalnego lub regionalnego / lokalnej lub regionalnej organizacji?
   
 5. Czy napotkali Państwo wyzwania dotyczące środowiska naturalnego w swoim mieście lub regionie/organizacji? Jakie środki przedsięwzięto, aby zapewnić sprawiedliwą społecznie zieloną transformację?
   
 6. Transformacja cyfrowa stała się rzeczywistością w terenie. Jak sobie Państwo radzą z jej skutkami społecznymi na szczeblu lokalnym i regionalnym?
   
 7. Komisja Europejska opublikowała plan działania dotyczący przyszłych inicjatyw związany z dwudziestoma zasadami Europejskiego filaru praw socjalnych. Co sądzą Państwo o tym wykazie? Czy jest on odpowiedni? Czy zaproponowaliby Państwo jakiekolwiek dalsze działania na szczeblu europejskim?
   
 8. Czy skutki pandemii COVID-19 dotknęły Państwa samorząd lokalny lub regionalny / organizację lokalną lub regionalną? W jakiej dziedzinie / jakich dziedzinach?
   
 9. Pandemia COVID-19 ma poważne skutki społeczne i gospodarcze. Czy Komisja Europejska powinna przewidzieć dodatkowe długoterminowe środki mające na celu zwiększenie odporności rynków pracy, ochronę miejsc pracy i zapewnienie skutecznego świadczenia usług publicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym?
   

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach poprzez przesłanie odpowiedzi na powyższe pytania oraz wszelkich dodatkowych uwag na adres sedec@cor.europa.eu do 26 maja 2020 r.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Udostępnij :
 
Podobne informacje
Pisemne konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie dokumentu: Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
Powiązane wydarzenia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective