Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pisemne konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie sprawozdania dotyczącego barier na jednolitym rynku oraz planu działania w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku  

Jednolity rynek UE został utworzony ponad 25 lat temu i od tego czasu jest podstawą rozwoju gospodarczego UE. Uważa się, że jest on jednym z największych osiągnięć UE i podstawą jej integracji gospodarczej i politycznej.

Jednolity rynek osiągnął wysoki poziom integracji gospodarczej i jest obecnie największym, połączonym rynkiem na świecie, co przyniosło znaczne korzyści gospodarkom państw członkowskich, a także ich miastom i regionom.

Niemniej obywatele i przedsiębiorcy nadal napotykają bariery, które uniemożliwiają im pełne wykorzystanie potencjału jednolitego rynku, ponadto pojawiają się nowe przeszkody. Gdyby zlikwidowano pozostałe bariery i skutecznie zastosowano istniejące przepisy europejskie, jednolity rynek mógłby przynieść jeszcze znaczne dodatkowe korzyści gospodarce UE i obywatelom.

Komisja Europejska uznaje ten fakt i od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw mających na celu usunięcie tych barier, a także usprawnienie wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. 10 marca 2020 r., w ramach kontynuowania podjętych działań, Komisja opublikowała dwa komunikaty dotyczące jednolitego rynku.

W pierwszym z nich, zatytułowanym „Określenie i usuwanie barier na jednolitym rynku", wskazano szereg przeszkód na jednolitym rynku z punktu widzenia europejskich przedsiębiorstw i konsumentów. Wskazano przyczyny leżące u źródła tych przeszkód: restrykcyjne i złożone przepisy krajowe, ograniczone zdolności administracyjne, niedoskonała transpozycja przepisów UE i ich nieadekwatne egzekwowanie.

Drugi z nich nosi tytuł „Długofalowy plan działania na rzecz lepszego wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku". Ten plan działania powstał w wyniku procesu zapoczątkowanego w marcu 2019 r. przez Radę Europejską. Zawiera ponad 20 środków służących lepszemu wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów dotyczących jednolitego rynku w ścisłej koordynacji z państwami członkowskimi.

Oba komunikaty są częścią pakietu Komisji dotyczącego polityki, który ma pomóc przemysłowi europejskiemu w podwójnym przejściu do neutralności klimatycznej i przywództwa cyfrowego. Pakiet dotyczący polityki przemysłowej i strategia dotycząca MŚP będą przedmiotem dwóch odrębnych opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u).

Natomiast wyżej wymienione komunikaty dotyczące jednolitego rynku będą przedmiotem specjalnej nowej opinii KR-u, na sprawozdawcę której Komisja ECON wyznaczyła Tadeusza Truskolaskiego (EA/PL), prezydenta Białegostoku.

Przyjęcie opinii przewidziane jest na posiedzeniu Komisji ECON w dniu 24 czerwca 2020 r. oraz na sesji plenarnej w dniach 12–14 października 2020 r.

Za pomocą pisemnych konsultacji Tadeusz Truskolaski skonsultuje się z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i zgromadzi ich wkład w celu przeanalizowania następujących kwestii:

Pytania

  1. Czy uważają Państwo, że Komisja Europejska określiła wszystkie istotne bariery dla jednolitego rynku i ustaliła właściwe priorytety w swoich komunikatach dotyczących jednolitego rynku z dnia 10 marca 2020 r.? Jeśli nie, to czego brakuje i dlaczego?
  2. Czy Komisja Europejska powinna rozważyć nowe wnioski ustawodawcze mające na celu usunięcie barier na jednolitym rynku i wzmocnienie wdrażania przepisów dotyczących jednolitego rynku? Jeśli tak, jakie rodzaje inicjatyw należy przewidzieć?
  3. W jaki sposób możemy lepiej chronić jednolity rynek przed nieuczciwą działalnością gospodarczą rządów i podmiotów z państw trzecich? W jaki sposób możemy lepiej chronić jednolity rynek przed dumpingiem na rynku światowym?

Prosimy o dołączenie się do konsultacji poprzez wysłanie odpowiedzi na trzy powyższe pytania oraz wszelkich dodatkowych uwag na adres econ@cor.europa.eu do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00

Jednocześnie informujemy, że Tadeusz Truskolaski i jego zespół są w razie potrzeby i w miarę możliwości gotowi do dyskusji online lub na czacie.

Z wyrazami szacunku

 

Sekretariat Komisji ECON​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane wydarzenia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/EUROCHAMBRES-COMPETITIVENESS-COMPASS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EUROCHAMBRES Competitiveness Compass
EUROCHAMBRES Competitiveness Compass