Regiony osiągają rezultaty  

 

Kampania miast i regionów na rzecz rozwoju jest częścią wkładu Europejskiego Komitetu Regionów w starania o to, by osiągnięte zostały założenia Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju oraz oenzetowskie cele zrównoważonego rozwoju (CZR). Kampania uwypukla wysiłki miast i regionów, które zobowiązały się do zrealizowania 15-letniego programu działań ONZ na rzecz „ludzi, planety i dobrobytu”. Podkreśla się w niej zalety oddolnych reakcji na globalne wyzwania. Postuluje się także zmianę polityki na szczeblu UE i na szczeblu globalnym, która wzmocniłaby społeczności, miasta i regiony próbujące wypracować właściwe lokalne odpowiedzi na międzynarodowe wyzwania.

Zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 11 – sprawić, by miasta i regiony „sprzyjały włączeniu społecznemu, były bezpieczne, odporne i zrównoważone” – kampania # Regions4Dev koncentruje się na następujących aspektach:

  • Zrównoważoność: działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, jak również stworzenie bardziej ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Odporność: działania podejmowane przez miasta i regiony w celu łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania się do niej
  • Bezpieczeństwo: działania podejmowane przez miasta i regiony UE na rzecz stabilizacji sąsiedztwa UE i rozwijania dyplomacji miast
  • Społeczności sprzyjające włączeniu: działania mające na celu zadbanie o to, by miasta i regiony sprzyjały włączeniu społecznemu kobiet, dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych i migrantów


Po co...? # Regions4Dev?

Globalne wyzwania wymagają działań na szczeblu lokalnym – podejmowanych przez regiony, miasta i społeczności lokalne. Jeśli władze lokalne i regionalne nie obejmą roli przywódczej, nie uda się na świecie osiągnąć założonego celu utrzymania zmiany klimatu na poziomie poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. Miasta i regiony muszą działać, ponieważ znajdują się na pierwszej linii zmian społecznych i gospodarczych zachodzących na całym świecie – dotyczących tego, gdzie i jak społeczności żyją, pracują i się rozwijają. Wiele samorządów lokalnych i regionalnych postanawia przyłączyć się do tej inicjatywy, gdyż pomaga im znaleźć rozwiązania, dzięki którym społeczności są w stanie stawiać czoła zmianom w sposób zrównoważony. Idą także o krok dalej, tworząc sojusze międzynarodowe i ustanawiając partnerstwa ze społecznościami z zagranicy.

Potrzeba myślenia globalnego i działania lokalnego została uznana przez Unię Europejską, za pośrednictwem Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju, oraz w dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych z celami na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Jednak w wielu dziedzinach potencjał regionów i miast – jako katalizatorów zmiany oraz czynników stabilizacji – nie został jeszcze doceniony przez rządy krajowe ani na szczeblu międzynarodowym. Miasta i regiony stały się podmiotami na arenie międzynarodowej. Kampania #Regions4Dev pomoże ukazać rolę, jaką już teraz odgrywają.

Wspieraj zmiany