Deklaracja pt. „Miejsce regionów w strukturze Unii Europejskiej w perspektywie Konferencji w sprawie przyszłości Europy” 

Treść

Obecna pandemia ponownie pokazała, jak ważne są władze lokalne i regionalne* w ochronie obywateli europejskich, czy to poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej i usług społecznych, czy też poprzez wspieranie przedsiębiorstw w odbudowie gospodarczej. Jednym z kluczowych aspektów pomyślnego zmierzenia się z obecnymi wyzwaniami jest podejście oparte na wielopoziomowym sprawowaniu rządów, które powinno znaleźć wyraźne odzwierciedlenie w procesie decyzyjnym UE. Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi okazję do refleksji nad miejscem regionów w strukturze Unii Europejskiej, aby wzmocnić jej legitymację demokratyczną i zwiększyć zaufanie obywateli.

27 państw członkowskich UE różni się między sobą pod względem podziału uprawnień ustawodawczych i administracyjnych na różnych szczeblach sprawowania rządów. Wiele z nich posiada jednolite i scentralizowane systemy, podczas gdy w siedmiu państwach członkowskich regiony posiadają duże kompetencje ustawodawcze i pewną autonomię. Ogólnie rzecz biorąc, władze lokalne i regionalne wdrażają 70% wszystkich przepisów UE i odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych i około połowę inwestycji publicznych. Należy stworzyć Sojusz Regionów na rzecz Demokracji Europejskiej , obejmujący zarówno szczebel parlamentarny, jak i wykonawczy. Powinien on stopniowo obejmować wszystkie regiony Unii Europejskiej i równoważne jednostki terytorialne i ściśle współpracować z ich organami przedstawicielskimi w celu zwiększenia ich uzasadnionego wpływu na proces decyzyjny UE i odzwierciedlenia ich kompetencji i wspólnych interesów.

Mając na uwadze uprawniony cel, którym jest zwiększenie roli regionów w podejmowaniu decyzji UE, samorządy, parlamenty i rady regionalne w stosownych przypadkach zgadzają się na lepsze wykorzystanie pomocy Europejskiego Komitetu Regionów i jego uprawnień zapisanych w traktatach z myślą o lepszym zaspokojeniu potrzeb obywatelek i obywateli w miejscu zamieszkania. Dlatego też – jako przedstawiciele regionów z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej – oświadczamy, że:

1.  Jesteśmy przekonani, że podstawowym założeniem demokracji jest zaufanie obywateli wyrażone w głosowaniu w wyborach lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich. Regiony, w tym szczególnie te posiadające kompetencje ustawodawcze, ponoszą odpowiedzialność prawną i polityczną za kształtowanie i wdrażanie unijnego prawodawstwa oraz wnoszą wartość dodaną do Unii Europejskiej. Regiony i ich przywódcy polityczni utrzymują też bliski kontakt z obywatelami i pomagają odbudować ich zaufanie do demokracji europejskiej. Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności regiony odgrywają zasadniczą rolę w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym należy przyjąć z zadowoleniem istniejące inicjatywy oparte na przesłankach empirycznych, takie jak sieć RegHub Europejskiego Komitetu Regionów ds. monitorowania wdrażania prawodawstwa europejskiego oraz platforma Komisji Europejskiej ds. dostosowania się do wymogów przyszłości i dalej je rozwijać przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

2.  Zobowiązujemy się wykorzystać Konferencję w sprawie przyszłości Europy do nawiązania dialogu z obywatelkami i obywatelami i postrzegamy ją jako okazję do rozwinięcia dyskusji na temat miejsca regionów w strukturze demokratycznej Unii Europejskiej oraz do zwiększenia zaufania europejskich obywateli. Naszym długoterminowym celem politycznym jest zwiększenie wpływu politycznego regionów na szczeblu europejskim w kwestiach mających bezpośrednie znaczenie dla pracy władz lokalnych i regionalnych.

3.  Jesteśmy przekonani, że Europejski Komitet Regionów jest wartościowym instrumentem reprezentującym nasze cele instytucjonalne i polityczne. W tych ramach współpracujemy między innymi jako polityczny Sojusz Regionów na rzecz Demokracji Europejskiej. Zobowiązujemy się do spożytkowania naszej wiedzy fachowej i demokratycznego mandatu, aby dzięki naszemu głębszemu zaangażowaniu głosy i potrzeby obywateli były lepiej słyszane i aby przełożyły się na działanie na szczeblu europejskim.

Razem wspierajmy dom europejskiej demokracji, w którym Unia Europejska jest dachem ochronnym, państwa członkowskie – mocnymi murami, a władze szczebla lokalnego, pośredniego i regionalnego – solidnymi fundamentami. Wspólnie przybliżmy Europę do ludzi i miejsc, w których mieszkają.

 

*W niniejszej deklaracji określenie „władze lokalne i regionalne” odnosi się do instytucji publicznych posiadających osobowość prawną, elementów struktury państwa poniżej szczebla rządu centralnego i odpowiedzialnych wobec obywateli. Władze lokalne i regionalne zazwyczaj składają się z organu obradującego lub organu decydującego o polityce (rady lub zgromadzenia) i organu wykonawczego (burmistrza lub innego urzędnika wyższego szczebla) wybieranych bezpośrednio lub pośrednio w wyborach lub na poziomie lokalnym. Określenie to obejmuje różne poziomy sprawowania rządów, np. wioski, gminy, powiaty, hrabstwa, prowincje, regiony itp., a także władze pośrednie.

Jeśli Państwa region lub stowarzyszenie pragnie poprzeć tę deklarację i dodać poniżej swoje godło lub logo, prosimy o podanie szczegółowych informacji za pomocą niniejszego formularza online​.

_____________

Partnerzy

Udostępnij:
 
Back to top