Europejski Transgraniczny Sojusz Obywateli  

Europejski Transgraniczny Sojusz Obywatelski powstał w 2020 r. Jest to inicjatywa mająca na celu poprawę jakości życia obywateli europejskich mieszkających w regionach przygranicznych UE.

Łączy wiele zainteresowanych stron, takich jak:​

  • Europejski Komitet Regionów
  • Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG),
  • Transgraniczna Misja Operacyjna (MOT)
  • Środkowoeuropejska Służba Inicjatyw Transgranicznych (CESCI)
Wewnętrzne regiony przygraniczne obejmują 40% terytorium UE, mieszka w nich 30% jej ludności (150 mln osób) i przyjeżdża do nich prawie 2 mln pracowników transgranicznych. Od czasu ustanowienia jednolitego rynku i strefy Schengen powstało wiele nowych możliwości w regionach przygranicznych, które w wielu przypadkach przestały być peryferiami i przeobraziły się w miejsca wzrostu.

Wyzwania w życiu w regionach przygranicznych

Niemniej nadal istnieje wiele przeszkód. Obywatele mieszkający w regionach przygranicznych nadal napotykają trudności w codziennym życiu, bez względu na to, czy chodzi o znalezienie pracy, dostęp do opieki zdrowotnej, codzienne dojazdy, czy pokonywanie problemów administracyjnych. Podobnie przedsiębiorstwa napotykają przeszkody, które hamują ich wzrost, a władze lokalne i regionalne nadal zmagają się z wyzwaniami w zakresie nawiązania ściślejszej współpracy transgranicznej, takiej jak transgraniczne usługi publiczne.

Wyzwania te stały się jeszcze bardziej widoczne w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID‑19, kiedy to po dziesięcioleciach swobodnego przemieszczania się granice zostały zamknięte z dnia na dzień, co postawiło obywateli i przedsiębiorstwa w regionach przygranicznych w bardzo trudnej sytuacji, powodując ogromne negatywne skutki gospodarcze i społeczne. W związku z tym kluczowe znaczenie ma pokonanie tych przeszkód w celu urzeczywistnienia możliwości, jakie otwarte granice oferują obywatelom i przedsiębiorstwom, oraz przedsięwzięcia niezbędnych środków na rzecz zapewnienia i utrzymania tych możliwości nawet w sytuacji kryzysowej.

Zwiększona współpraca

Z drugiej strony należy zauważyć, że kryzys doprowadził również do zaistnienia różnych form współpracy i ujawnił transgraniczne współzależności i solidarność, które obecnie muszą zostać zorganizowane i wzmocnione za pomocą europejskiej i krajowej polityki publicznej, z pełnym uwzględnieniem specyfiki regionów transgranicznych.

​Deklaracja i rezolucja w sprawie przyszłości współpracy transgranicznej

​Po prawej stronie będą Państwo mogli przeczytać deklarację Europejskiego Transgranicznego Przymierza Obywatelskiego „Regiony transgraniczne w centrum Europy jutra", która doprowadziła do przyjęcia rezolucji „Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej" w dniu 1 lipca 2021 r. na sesji plenarnej KR-u.

Niniejsza rezolucja jest wynikiem licznych dyskusji, konsultacji z zainteresowanymi stronami i konsultacji społecznych, które odbyły się w okresie od lipca 2020 r. do lipca 2021 r., i przedstawia konkretne propozycje Przymierza i KR-u dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy.Share: