Komunikacja KR-u – przywracanie więzi obywateli z Europą 

Treść


Europejski Komitet Regionów (KR) dąży do przywrócenia zaufania obywateli do Unii Europejskiej. Jako zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, KR – tak jak i pozostałe instytucje UE – ma uprawnioną rolę i swą część odpowiedzialności w realizacji tego zadania. W związku z tym przyjął on pięcioletnią strategię komunikacyjną na lata 2015–2020, w której podkreślono potrzebę lepiej skoordynowanej, otwartej, dwustronnej i partycypacyjnej komunikacji w celu przywrócenia więzi obywateli z Europą.

Kluczową rolę w strategii komunikacyjnej Komitetu i w informowaniu o Europie odgrywają członkowie KR-u. Są oni odpowiedzialni za przekazywanie informacji i stanowiska odzwierciedlających? lokalny punkt widzenia na szczeblu UE, a jednocześnie są najważniejszymi propagatorami instytucjonalnych przekazów Komitetu skierowanych do obywateli i instytucji UE.

KR może wnieść wartość dodaną przez działania komunikacyjne ukierunkowane na swoje dwie główne grupy odbiorców: władze lokalne i regionalne oraz instytucje UE. Ponadto KR wykorzysta swoje (istniejące i nowe) uzgodnienia z innymi instytucjami UE, m.in. współpracując z działami odpowiedzialnymi za komunikację w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Radzie UE.

Więcej informacji można znaleźć w strategii komunikacyjnej KR-u na lata 2015–2020, która będzie realizowana za pośrednictwem rocznych planów komunikacji obejmujących kilka priorytetów tematycznych.

Plan komunikacji na 2016 r. skupiał się na pobudzaniu zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, podkreślaniu wymiaru terytorialnego budżetu UE i wspieraniu stabilności na świecie dzięki współpracy regionalnej i lokalnej. Natomiast plan komunikacji na 2017 r. proponuje kontynuowanie działań rozpoczętych w 2016 r. oraz dalszą refleksję nad Europą w celu odbudowania zaufania do UE. Na tej podstawie w planie komunikacji z 2018 r. zachęca się do dalszej debaty na temat przyszłości UE, przyszłych finansów UE i procesu kształtowania polityki UE w oparciu o dowody lokalne i regionalne. Niedawno opublikowany plan w zakresie komunikacji na 2019 r. ma na celu wykazanie, że regiony i miasta odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu spójnej i zrównoważonej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu i że w związku z tym należy przyznać KR-owi większą rolę w procesie decyzyjnym UE.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem communication@cor.europa.eu.

Dokumenty

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Udostępnij:
 
Back to top