Ważna informacja prawna  

Zasięganie informacji z tego portalu lub korzystanie z niego oznaczają, że użytkownik wyraża zgodę na ogólne warunki przedstawione poniżej.

Zastrzeżenie prawne

Komitet Regionów (KR) prowadzi niniejszy portal internetowy, aby ułatwić powszechny dostęp do informacji na temat inicjatyw i szeroko pojętych polityk Unii Europejskiej. Dążymy do tego, by informacje te były aktualne i dokładne. Wszelkie zgłoszone błędy staramy się usuwać.

KR nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje publikowane na tym portalu.

Informacje te:

są natury ogólnej i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów,

mogą nie być wyczerpujące, kompletne, dokładne czy aktualne,

niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi KR nie ma kontroli i za które nie bierze odpowiedzialności,

nie stanowią porady zawodowej ani prawnej (jeżeli potrzebują Państwo konkretnej porady, powinni Państwo skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty).

Zwracamy uwagę, że dokument dostępny online nie musi być całkowicie tożsamy z oficjalnie przyjętym tekstem. Za autentyczne uznaje się jedynie oficjalne teksty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zależy nam, by zakłócenia spowodowane błędami technicznymi występowały jak najrzadziej. Jednak niektóre dane lub informacje w naszym portalu mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów: tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszego portalu nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. KR nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w wyniku korzystania z portalu lub którejkolwiek z połączonych z nim stron zewnętrznych wystąpią tego typu problemy.

Niniejsza klauzula nie służy ograniczeniu odpowiedzialności prawnej KR-u wynikającej z art. 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Informacja o prawach autorskich

Ten portal internetowy zawiera dane tekstowe i elementy multimedialne, takie jak w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio i wideo, fotografie, oprogramowanie i technologia, chronione przepisami prawa krajowego i międzynarodowego mającymi zastosowanie do praw własności intelektualnej.

Te dane tekstowe i elementy multimedialne są wyłączną własnością odpowiednio Unii Europejskiej reprezentowanej przez KR lub ich twórców i osób mających do nich prawa. Osoby, którym przysługują prawa własności intelektualnej, zrzekają się prawa do zamieszczenia na elementach dostarczonych do portalu swojego nazwiska lub jakiegokolwiek innego wskazania określającego.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących Unii Europejskiej i osobom trzecim, bez uszczerbku dla praw i wyjątków przewidzianych w jakichkolwiek wiążących przepisach.

Zasadniczo zezwala się na ponowne wykorzystywanie (reprodukcję lub wykorzystanie) danych tekstowych i elementów multimedialnych należących do Unii Europejskiej (opatrzonych sformułowaniem „© Unia Europejska, [rok] – źródło: Komitet Regionów” lub „© Unia Europejska, [rok] – KR”), jak również tych należących do osób trzecich (© źródło zewnętrzne, [rok]) – które Unia Europejska ma prawo wykorzystywać, do celów prywatnych lub do rozpowszechniania, komercyjnego bądź nie – z zachowaniem integralności reprodukowanych elementów i z podaniem ich źródła. Jednak w pewnych przypadkach ponowne wykorzystywanie niektórych danych może być obwarowane innymi warunkami; w takim przypadku danym tym towarzyszy uwaga określająca te warunki.

Przy jakimkolwiek częściowym reprodukowaniu danych lub elementów multimedialnych portalu internetowego należy podać link URL do pełnej treści lub do strony-źródła.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie usunie ani nie zmieni zastrzeżeń wskazujących twórcę lub źródło oraz że nie naruszy technicznych środków ochrony dokumentów i elementów multimedialnych, takich jak ograniczenia dotyczące wydruku lub pobierania danych z systemu oraz oznaczanie widoczne lub niewidoczne. Wszelkie uchybienie może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego.

Zezwala się na tłumaczenie tekstów lub dokumentów na języki inne niż dostępne w portalu oficjalne wersje językowe pod warunkiem widocznego podania źródła oraz umieszczenia poniższej informacji w tłumaczeniu na odnośny język:

„Przetłumaczono z oryginału w języku [podać język], opublikowanego przez Unię Europejską na stronie internetowej [podać link URL do strony]: »© Unia Europejska, [rok] – źródło: Komitet Regionów« lub »© Unia Europejska, [rok] – KR«. [Nazwa/nazwisko posiadacza praw autorskich tłumaczenia] ponosi całkowitą odpowiedzialność za tłumaczenie na język [podać język docelowy].”

W razie wątpliwości odnoszących się do ww. podmiotów praw lub do warunków korzystania z konkretnego elementu można skierować prośbę o informację na adres webmastera.

Mimo gruntownych badań istnieje możliwość, że KR nie zdołał zidentyfikować niektórych autorów dokumentów lub podmiotów praw do dokumentów zamieszczonych w portalu. Jeżeli są Państwo takim podmiotem lub zidentyfikowali go Państwo bądź jeśli popełniliśmy jakiś błąd, uprzejmie prosimy o zawiadomienie administratora.

Wykorzystanie logo należących do KR-u

Logo KR-u nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody KR-u.

Ochrona danych osobowych

KR przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności jednostek. Polityka w dziedzinie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe opiera się na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

Choć mogą Państwo przeglądać większość stron w tym portalu internetowym bez podawania swoich danych osobowych, w niektórych przypadkach dane te są jednak wymagane w celu zapewnienia żądanych usług elektronicznych.

W związku z powyższym:

KR gromadzi takie informacje osobowe jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celu określonego przez administratora danych dla każdej usługi elektronicznej. Informacje te nie zostaną ponownie wykorzystane w celu niezgodnym z tym celem.

KR udostępnia informacje osobom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia wskazanego celu, i tylko wymienionym kategoriom adresatów. KR nie udostępnia danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ponadto KR zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby osoby trzecie nie dopuszczały się nadużyć w korzystaniu z tych danych.

Dane można przechowywać wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla jakich je zgromadzono.

Dane te KR może później zachowywać dla celów historycznych, statystycznych lub naukowych, z zastrzeżeniem wszelkich postanowień rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

Każda zainteresowana osoba (podmiot danych) ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Może ona również zażądać zablokowania przetwarzania swoich danych w określonych okolicznościach, jak również usunięcia swoich danych, które uważa za przetwarzane w sposób bezprawny. Wreszcie może się sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych z ważnych powodów.

W tym portalu dostępne są specjalne oświadczenia o ochronie prywatności na potrzeby konkretnych czynności przetwarzania (np. nadzór wideo, system zarządzania relacjami z klientami, nagrania z posiedzeń i wydarzeń itd.).

W kwestii skorzystania ze swoich praw lub w celu uzyskania dodatkowych informacji mogą Państwo zwrócić się bezpośrednio do administratora danych.

Można również zwrócić się do inspektora ochrony danych – który w każdej instytucji Unii Europejskiej odpowiedzialny jest za to, by przetwarzanie nie naruszało praw i wolności zainteresowanych osób – w celu uzyskania opinii dotyczącej działań w zakresie przetwarzania, które Państwa dotyczą lub są dokonywane na Państwa wniosek.

Jeśli uznają Państwo, że w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych naruszono Państwa prawa, mogą Państwo wystąpić ze skargą do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych .

Portal KR-u niekiedy zawiera linki do innych stron internetowych. Jako że KR nie ma kontroli nad innymi stronami, zaleca się sprawdzenie ich strategii dotyczącej poszanowania prywatności.

Podobne informacje
Oświadczenie o ochronie prywatności_Akredytacja
Oświadczenie o ochronie prywatności monitoring wizyjny
Oświadczenie o ochronie prywatności: Baza danych do zarządzania kontaktami