Ważna informacja prawna  

Do informacji publikowanych w tym serwisie internetowym mają zastosowanie zastrzeżenia prawne, informacje o prawach autorskich oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

Zastrzeżenie prawne

Europejski Komitet Regionów prowadzi niniejszy portal internetowy, aby ułatwić powszechny dostęp do informacji na temat inicjatyw i szeroko pojętych polityk Unii Europejskiej. Dążymy do tego, by informacje te były aktualne i dokładne. Wszelkie zgłoszone nam błędy staramy się usuwać.

Europejski Komitet Regionów nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje publikowane na tym portalu.

Informacje te:

 • są natury ogólnej i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów,
 • mogą nie być wyczerpujące, kompletne, dokładne czy aktualne,
 • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi Komitet nie ma kontroli i za które nie bierze odpowiedzialności,
 • nie stanowią porady zawodowej ani prawnej (jeżeli potrzebują Państwo konkretnej porady, powinni Państwo skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty).

Zwracamy uwagę, że dokument dostępny online nie musi być całkowicie tożsamy z oficjalnie przyjętym tekstem. Za autentyczne uznaje się jedynie oficjalne prawodawstwo Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zależy nam, by zakłócenia spowodowane błędami technicznymi występowały jak najrzadziej. Jednak niektóre dane lub informacje w naszym portalu mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów: tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszego portalu nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. Europejski Komitet Regionów nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w wyniku korzystania z portalu lub którejkolwiek z połączonych z nim stron zewnętrznych wystąpią tego typu problemy.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Europejskiego Komitetu Regionów w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym lub wyłączenie jego odpowiedzialności w przypadkach, które nie mogą zostać objęte wyłączeniem, zgodnie ze wspomnianym ustawodawstwem.

Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska 1995–2019

Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania ich źródła, chyba że określono inaczej.

W przypadkach gdy do kopiowania lub wykorzystania informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itd.) niezbędna jest wcześniejsza zgoda, taka zgoda unieważnia powyższe ogólne zezwolenie i wyraźnie wskazuje wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania.

Zasady moderowania mediów społecznościowych

Jesteśmy w mediach społecznościowych!
Europejski Komitet Regionów oferuje platformę poświęconą regionom i miastom UE i jest obecny w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram i YouTube. Jesteśmy otwarci na wszystkie poglądy polityczne, myśli i idee i zachęcamy do udziału w naszych dyskusjach online, do zostawiania komentarzy i udostępniania naszych treści.

Zasady
Prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad dobrego wychowania. Nie akceptujemy obraźliwych komentarzy ani używania obelżywego i niestosownego języka. Szanujmy siebie nawzajem i przestrzegajmy wspólnych podstawowych zasad. Mówimy „nie" rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji ze względu na religię, pochodzenie etniczne, płeć czy orientację seksualną. Nie zgadzamy się na nawoływanie do przemocy i nienawiści. Nasze zasady zabraniają też zostawiania komentarzy, które są szkalujące, są niezgodne z prawem lub obejmują naruszenia prawa autorskiego. Będziemy usuwać takie komentarze i możemy blokować użytkowników, którzy wielokrotnie używają obraźliwego języka, jak również osoby, które podszywają się pod osoby publiczne lub posługują się fałszywymi kontami. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania postów będących spamem, nadmiernie powtarzających się, bardzo długich lub zakłócających funkcjonowanie społeczności, jak również stanowiących niezamówione informacje handlowe. Zachęcamy do zamieszczania komentarzy, które są związane z tematem i wnoszą wkład w debatę.

Zarządzanie
Wspomniane platformy mediów społecznościowych wchodzą w zakres odpowiedzialności Działu ds. Mediów Cyfrowych i Społecznościowych oraz Publikacji Europejskiego Komitetu Regionów; pracownicy innych departamentów zapewniają wsparcie merytoryczne. Fakt, że obserwujemy określone konta, nie oznacza, że popieramy je i udostępniane na ich treści. Wykorzystujemy szereg istniejących lub nowych hasztagów (#), aby móc przyłączać się do konwersacji grupowych i uczestniczyć w debatach. Nie możemy jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za nieopracowane przez nas treści publikowane pod tymi hasztagami.
Wszelkie zgłoszone nam błędy staramy się usuwać. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub działalność jakiejkolwiek osoby trzeciej lub zewnętrznego portalu.
Staramy się jak najszybciej odpowiadać na jak najwięcej pytań. Przeoczyliśmy Państwa pytanie? Prosimy poinformować nas o tym, pisząc na podany poniżej adres e-mail.

Zdjęcia
Wszystkie zdjęcia publikowane na naszych kanałach objęte są – o ile nie zaznaczono inaczej – prawami autorskimi Unii Europejskiej. Zdjęcia opatrzone znakiem ©European Union czy ©Unia Europejska można swobodnie powielać pod warunkiem przytoczenia źródła. Nie można ich jednak wykorzystywać do celów komercyjnych ani w sposób obraźliwy. Dokładamy wszelkich starań, aby treści publikowane na naszych kanałach były zgodne z ogólnym rozporządzeniem (UE) o ochronie danych. Jeśli jednak uważają Państwo, że doszło do naruszenia Państwa prawa do prywatności lub praw własności intelektualnej, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane osobowe
Do celów statystycznych zbieramy zagregowane dane o użytkownikach naszych platform społecznościowych. Wykorzystujemy narzędzie Talkwalker do gromadzenia i wizualizacji danych zagregowanych do celów badań statystycznych; w żadnym wypadku nie przetwarzamy danych osobowych osób nas obserwujących. Zbieranie danych objęte jest regulaminem i umową licencyjną każdej z platform mediów społecznościowych.

W razie dalszych pytań prosimy pisać na adres e-mail:
socialmedia@cor.europa.eu
Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019 r.

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do prywatności użytkowników. Polityka ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje UE opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

Ta ogólna polityka obejmuje swym zasięgiem rodzinę instytucjonalnych stron internetowych w ramach domeny europa.eu.

Choć mogą Państwo przeglądać większość tych stron bez podawania swoich danych osobowych, w niektórych przypadkach dane te są jednak wymagane w celu zapewnienia żądanych usług elektronicznych.

Strony internetowe, które wymagają takich informacji, traktują je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i dostarczają informacji na temat wykorzystania Państwa danych w swoich oświadczeniach dotyczących polityki ochrony prywatności.

W związku z powyższym:

 • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność konkretnej e-usługi z polityką prywatności;
 • w każdej instytucji inspektor ochrony danych zapewnia stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w zakresie wypełniania ich obowiązków (zob. art. 43–45 rozporządzenia);
 • w przypadku wszystkich instytucji Europejski Inspektor Ochrony Danych będzie pełnić funkcję niezależnego organu nadzorczego (zob. art. 52–60 rozporządzenia).

W ramach europejskiej rodziny instytucjonalnych stron internetowych, w domenie europa.eu, można znaleźć linki do stron trzecich. Ponieważ nie kontrolujemy tych serwisów, zachęca się użytkownika do zapoznania się z ich polityką w zakresie prywatności.

Co to jest e-usługa?

Serwis internetowy w serwisie EUROPA to usługa lub zasób udostępniony w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

Na stronach EUROPA są bądź będą oferowane trzy rodzaje e-usług:

 • Usługi informacyjne zapewniające obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom, organom administracji i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, a tym samym zwiększające przejrzystość i zrozumienie polityk i działań UE.
 • Interaktywne usługi komunikacyjne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, ułatwiając tym samym konsultacje polityczne i mechanizmy informacji zwrotnej, tak aby przyczynić się do kształtowania polityki, działań i usług UE.
 • Transakcje umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, np.: udzielania zamówień publicznych, operacji finansowych, rekrutacji, zgłaszania udziału w wydarzeniach, nabywania lub zakupu dokumentów itd.

Informacje zawarte w oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania Państwa danych:

 • jakiego rodzaju informacje są gromadzone, w jakim celu i przy użyciu jakich środków technicznych UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu. Informacje te nie zostaną ponownie wykorzystane do innych celów;
 • tożsamość podmiotu, któremu ujawniane są informacje. UE ujawnia informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej i tylko wymienionym powyżej odbiorcom (kategoriom odbiorców). UE nie udostępnia danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i w razie potrzeby je skorygować. Jako podmiot danych mają Państwo również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z prawnie uzasadnionych powodów, z wyjątkiem przypadku, gdy gromadzenie tych danych jest prawnie wymagane lub niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub gdy dane będą wykorzystane do celów, na które wyrazili Państwo jednoznaczną zgodę.
 • jak długo przechowywane są dane osobowe. UE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone, lub do dalszego ich przetwarzania;
 • środki bezpieczeństwa przedsięwzięte w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • z kim należy się kontaktować w przypadku pytań lub skarg.

Jak postępujemy z nadsyłanymi wiadomościami e-mail?

Na wielu stronach internetowych Europy można znaleźć przycisk „Kontakt", który uruchamia oprogramowanie poczty elektronicznej i umożliwia wysyłanie uwag do konkretnej funkcyjnej skrzynki pocztowej.

Przy wysyłaniu takiej wiadomości Państwa dane osobowe gromadzone są wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielania odpowiedzi Jeżeli zespół administratorów danej skrzynki pocztowej nie będzie w stanie odpowiedzieć na Państwa pytanie, Państwa e-mail zostanie przesłany do innego serwisu. Nadawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, do którego działu zostało przesłane jego pytanie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania wiadomości e-mail i odnośnych danych osobowych, prosimy o zawarcie ich w Państwa wiadomości.

Share: