Netwerken  

CvdR-netwerken bieden regio's en steden de mogelijkheid bij te dragen tot het debat in en over de EU en ervaringen en beste praktijken uit te wisselen op specifieke EU-beleidsterreinen.

Monitoringplatform van het CvdR

Het monitoringplatform van het CvdR houdt toezicht op de betrokkenheid van de lokale en regionale overheden bij het Europees Semester voor de coördinatie van het economisch beleid en bij de langetermijnstrategie van de EU voor duurzame groei.

Opdracht en kernactiviteiten

Opdracht

Toezicht houden op de betrokkenheid van de lokale en regionale overheden bij het Europees Semester en de langetermijnstrategie van de EU voor duurzame groei.

Kernactiviteiten
 • Monitoring van de mogelijkheden en uitdagingen voor lokale en regionale overheden om te worden betrokken bij de opzet en uitvoering van structurele hervormingen in het kader van het Europees Semester
 • Raadpleging van zijn leden, langs elektronische weg of door evenementen te organiseren waar regionale en lokale overheden hun standpunten en zorgen kenbaar kunnen maken
 • Een bijdrage leveren aan de politieke en wetgevingswerkzaamheden van het CvdR om het Europees semester en de langetermijnstrategie van de EU voor duurzame groei een duidelijkere territoriale dimensie te geven


Het multi-stakeholderplatform op hoog niveau voor de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Het multistakeholderplatform op hoog niveau voor SDG's brengt belanghebbenden uit steden, regio's, het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties, de particuliere en de bedrijfssector regelmatig bijeen om de Europese Commissie te ondersteunen en te adviseren over de uitvoering van de SDG's op EU-niveau. Het wordt gecoördineerd door het secretariaat van de Europese Commissie en telt 30 leden, waaronder het Europees Comité van de Regio's.

Opdracht en kernactiviteiten

Opdracht

Het multistakeholderplatform op hoog niveau voor SDG's brengt belanghebbenden uit steden, regio's, het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties, de particuliere en de bedrijfssector regelmatig bijeen om de Europese Commissie te ondersteunen en te adviseren over de uitvoering van de SDG's op EU-niveau. Het wordt gecoördineerd door het secretariaat van de Europese Commissie en telt 30 leden, waaronder het Europees Comité van de Regio's.

Kernactiviteiten
 • verstrekking van steun en advies aan de Europese Commissie en alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de uitvoering van de SDG's op EU-niveau
 • verstrekking van steun en advies aan de Europese Commissie over evenementen voor duurzame ontwikkeling
 • bijdragen aan de voorbereiding van de selectieprocedure voor een jaarlijkse duurzaamheidsprijs
 • een forum bieden voor de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken inzake de uitvoering van de SDG's in alle sectoren en op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau


Netwerk voor subsidiariteitstoezicht

Doel van het netwerk voor subsidiariteitstoezicht (SMN) is de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken tussen lokale en regionale overheden en de EU over tal van documenten en wetgevingsvoorstellen, die als ze eenmaal zijn goedgekeurd, rechtstreeks gevolgen zullen hebben voor die overheden en het beleid waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Bij dit netwerk zijn parlementen en regeringen van regio's met wettelijke bevoegdheden, lokale en regionale overheden zonder wettelijke bevoegdheden en organisaties van lokale overheden in de EU aangesloten. Ook de nationale delegaties van het CvdR en kamers van nationale parlementen kunnen eraan deelnemen.

Opdracht en kernactiviteiten

Opdracht
 • Lokale en regionale overheden in staat stellen om op de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid toe te zien
 • Ondersteuning van regio's met wetgevende bevoegdheden via REGPEX – een subnetwerk van het SMN dat openstaat voor parlementen en regeringen van regio's met wetgevende bevoegdheden
Kernactiviteiten
 • Ondersteuning van parlementen en regeringen van regio's met wetgevende bevoegdheden via het REGPEX-platform tijdens de periode waarin het systeem voor vroegtijdige waarschuwing van toepassing is
 • Bewustmaking van de praktische toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en de uitwisseling van beste praktijken mogelijk maken
 • Rapporteurs en leden van het CvdR op de hoogte houden van de bijdragen van een representatief netwerk van lokale en regionale overheden op het gebied van subsidiariteit en evenredigheid
 • Uitmaken welke maatregelen nodig zijn om betere wetten te maken, de administratieve rompslomp te verminderen en het maatschappelijk draagvlak voor EU-beleid te vergroten
 • Vergemakkelijken van de interinstitutionele dialoog over subsidiariteit via een tweejaarlijkse subsidiariteitsconferentie


Europese Groepering voor territoriale samenwerking

De Europese groepering voor territoriale samenwerking vergemakkelijkt de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking doordat hiervoor één juridische entiteit wordt opgericht.

Opdracht en kernactiviteiten

Opdracht

Regionale en lokale overheden uit verschillende lidstaten in staat stellen doeltreffender samen te werken, bijvoorbeeld door hen in staat te stellen Europese fondsen rechtstreeks aan te vragen en te beheren en hun samenwerking beter te structureren

Kernactiviteiten
 • Het CvdR houdt het officiële register van EGTS'en bij
 • Het EGTS-platform is samengesteld uit politieke en technische vertegenwoordigers van alle bestaande en aanstaande EGTS'en deskundigen
 • Het doel van het platform is om de uitwisseling van ervaringen op het terrein te vergemakkelijken, de EGTS'en te promoten als hulpmiddel voor territoriale samenhang, zichtbaarheid te geven aan de EGTS-projecten en de adviserende taken van het CvdR in grensoverschrijdende kwesties te ondersteunen


Europees portaal voor decentrale ontwikkelingssamenwerking

Het Europees portaal voor decentrale ontwikkelingssamenwerking is een instrument dat de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio's gezamenlijk in het leven hebben geroepen om toezicht te houden op de ontwikkelingssamenwerking van lokale en regionale overheden, om de lokale en regionale overheden die bereid zijn deel te nemen aan decentrale samenwerking gemakkelijker met elkaar in contact te brengen en om belanghebbenden, met inbegrip van beleidsmakers en mensen uit de praktijk, te informeren over deze decentrale samenwerkingsactiviteiten. 

Opdracht en kernactiviteiten

Opdracht

Iets doen aan het gebrek aan informatie over de ontwikkelingssamenwerking van lokale en regionale overheden, gebieden van versnippering, lacunes of overlapping van activiteiten identificeren, en de actoren van de decentrale samenwerking met elkaar in contact brengen

Kernactiviteiten  
 • Het beheer van een databank en een reeks interactieve kaarten waarop de door de lokale en regionale overheden gefinancierde en/of uitgevoerde samenwerkingsactiviteiten worden weergegeven
  • De databank bevat gedetailleerde informatie over de ontwikkelingsprojecten van lokale en regionale overheden. Met behulp van zoekopdrachten op maat kunnen alle geregistreerde gebruikers gegevens invoeren, selecteren en uit de databank halen
  • De beurs voor decentrale samenwerking is een instrument dat de lokale en regionale overheden in de EU die bereid zijn om met hun tegenhangers in de partnerlanden samen te werken, met elkaar in contact brengt
  • De interactieve kaarten bevatten de belangrijkste feiten en cijfers over de decentrale samenwerkingsactiviteiten en geven duidelijk aan wie wat doet, zowel vanuit het oogpunt van de EU als van de ontwikkelingslanden


Burgemeestersconvenant

Het Europees burgemeestersconvenant voor klimaat en energie brengt lokale en regionale overheden samen die zich er vrijwillig toe hebben verbonden om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te realiseren. Deze unieke bottom-up aanpak wordt vormgegeven door steden die dezelfde visie delen van koolstofarme en veerkrachtige gebieden waarin burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie.

Opdracht en kernactiviteiten

Opdracht      

'Vanaf de basis' steun verlenen aan de uitvoering van het klimaat- en energiepakket van de EU, dat in 2008 door de staatshoofden en regeringsleiders werd aangenomen.

Kernactiviteiten      
 • De CvdR-ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant [link to list] – lokale en regionale gekozen politici van wie de regio's en steden het Convenant al hebben ondertekend – vertegenwoordigen het CvdR bij nationale en internationale evenementen en moedigen steden en regio's aan zich bij het initiatief aan te sluiten
 • Uitwisseling van kennis en beste praktijken, met name inzake de financiering van maatregelen ter bestrijding van en aanpassing aan de klimaatverandering

  
Netwerk van regionale hubs ter beoordeling van de uitvoering van EU-beleid (RegHub) - proefproject

Het netwerk levert feedback over de uitvoering van de EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau. De coördinatie is in handen van het CvdR. Er begint een proefproject met 20 regio's. De regio's richten regionale centra op om hun praktische ervaringen met de uitvoering van het EU-beleid te verstrekken.

Opdracht en kernactiviteiten

Opdracht

Het netwerk levert feedback over de uitvoering van de EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau. De coördinatie is in handen van het CvdR. Er begint een proefproject met 20 regio's. De regio's richten regionale centra op om hun praktische ervaringen met de uitvoering van het EU-beleid te verstrekken.

Kernactiviteiten
 • Levering van tijdige, stelselmatige en coherente feedback over de uitvoering van de EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau
 • Waarborging van betere betrokkenheid van de lokale en regionale actoren in een vroeg stadium van het wetgevingsproces van de EU door op regionaal niveau een rechtstreeks contactpunt op te richten
 • Oprichting van een informatiepunt in de regio over de lopende activiteiten van de EU op het gebied van betere regelgeving (informatie over openbare raadplegingen, uitvoeringsplannen, websites, enz.)
 • Versterking van de aandacht voor de verbetering van de bestaande EU-wetgeving en de toepassing ervan op lokaal en regionaal niveau door het bevorderen van partnerschap en multi level governance
 • Verschaffing van een permanent mechanisme voor het bevorderen van vereenvoudiging en interregionaal leren bij de toepassing en verdere ontwikkeling van EU-wetgeving


Steden en regio's voor integratie

Het initiatief "Steden en regio's voor integratie" biedt een politiek platform voor Europese burgemeesters en regionale leiders om positieve voorbeelden van integratie van migranten en vluchtelingen onder de aandacht te brengen, relevante informatie uit te wisselen en diversiteit te bevorderen als een toegevoegde waarde voor de opbouw van inclusieve steden en het waarborgen van sociale cohesie.

Opdracht en kernactiviteiten 

Opdracht:

 • steun verlenen aan de integratie van migranten en vluchtelingen;
 • kleine gemeenten, middelgrote steden en regio's een sterkere stem geven en de samenwerking tussen kleinere gemeenten, steden en regio's aanmoedigen;
 • bijdragen tot een sterker verhaal over solidariteit en tegengaan van desinformatie op dit gebied;

Belangrijkste activiteiten:

 • organisatie van politieke rondetafelgesprekken en conferenties op hoog niveau;
 • ontwikkeling en bevordering van voorstellen voor het integratiebeleid van de EU;
 • verzameling van goede ervaringen en praktijken (interactieve kaart);
 • faciliteren van de uitwisseling van goede praktijken;
 • verstrekking en verspreiding van informatie over integratie (financieringsmogelijkheden, evenementen, goede praktijken, enz.).


 

Share: