Netwerken  

CvdR-netwerken bieden regio's en steden de mogelijkheid bij te dragen tot het debat in en over de EU en ervaringen en beste praktijken uit te wisselen op specifieke EU-beleidsterreinen.
Inhoud

Monitoringplatform van het CvdR

​Het monitoringplatform van het CvdR houdt toezicht op de betrokkenheid van de lokale en regionale overheden bij het Europees Semester voor de coördinatie van het economisch beleid en bij de langetermijnstrategie van de EU voor duurzame groei.

​Opdracht

Toezicht houden op de betrokkenheid van de lokale en regionale overheden bij het Europees Semester en de langetermijnstrategie van de EU voor duurzame groei.

Kernactiviteiten

 • Monitoring van de mogelijkheden en uitdagingen voor lokale en regionale overheden om te worden betrokken bij de opzet en uitvoering van structurele hervormingen in het kader van het Europees Semester
 • Raadpleging van zijn leden, langs elektronische weg of door evenementen te organiseren waar regionale en lokale overheden hun standpunten en zorgen kenbaar kunnen maken
 • Een bijdrage leveren aan de politieke en wetgevingswerkzaamheden van het CvdR om het Europees semester en de langetermijnstrategie van de EU voor duurzame groei een duidelijkere territoriale dimensie te geven​

Lees meer 

Het multi-stakeholderplatform op hoog niveau voor de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Het multistakeholderplatform op hoog niveau voor SDG's brengt belanghebbenden uit steden, regio's, het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties, de particuliere en de bedrijfssector regelmatig bijeen om de Europese Commissie te ondersteunen en te adviseren over de uitvoering van de SDG's op EU-niveau. Het wordt gecoördineerd door het secretariaat van de Europese Commissie en telt 30 leden, waaronder het Europees Comité van de Regio's.

​​Opdracht

Het multistakeholderplatform op hoog niveau voor SDG's brengt belanghebbenden uit steden, regio's, het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties, de particuliere en de bedrijfssector regelmatig bijeen om de Europese Commissie te ondersteunen en te adviseren over de uitvoering van de SDG's op EU-niveau. Het wordt gecoördineerd door het secretariaat van de Europese Commissie en telt 30 leden, waaronder het Europees Comité van de Regio's.

Kernactiviteiten

 • verstrekking van steun en advies aan de Europese Commissie en alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de uitvoering van de SDG's op EU-niveau
 • verstrekking van steun en advies aan de Europese Commissie over evenementen voor duurzame ontwikkeling
 • bijdragen aan de voorbereiding van de selectieprocedure voor een jaarlijkse duurzaamheidsprijs
 • een forum bieden voor de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken inzake de uitvoering van de SDG's in alle sectoren en op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau​

Lees meer 


Netwerk voor subsidiariteitstoezicht

Doel van het netwerk voor subsidiariteitstoezicht (SMN) is de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken tussen lokale en regionale overheden en de EU over tal van documenten en wetgevingsvoorstellen, die als ze eenmaal zijn goedgekeurd, rechtstreeks gevolgen zullen hebben voor die overheden en het beleid waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Bij dit netwerk zijn parlementen en regeringen van regio's met wettelijke bevoegdheden, lokale en regionale overheden zonder wettelijke bevoegdheden en organisaties van lokale overheden in de EU aangesloten. Ook de nationale delegaties van het CvdR en kamers van nationale parlementen kunnen eraan deelnemen.

​​Opdracht

 • Lokale en regionale overheden in staat stellen om op de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid toe te zien
 • Ondersteuning van regio's met wetgevende bevoegdheden via REGPEX – een subnetwerk van het SMN dat openstaat voor parlementen en regeringen van regio's met wetgevende bevoegdheden

Kernactiviteiten

 • Ondersteuning van parlementen en regeringen van regio's met wetgevende bevoegdheden via het REGPEX-platform tijdens de periode waarin het systeem voor vroegtijdige waarschuwing van toepassing is
 • Bewustmaking van de praktische toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en de uitwisseling van beste praktijken mogelijk maken
 • Rapporteurs en leden van het CvdR op de hoogte houden van de bijdragen van een representatief netwerk van lokale en regionale overheden op het gebied van subsidiariteit en evenredigheid
 • Uitmaken welke maatregelen nodig zijn om betere wetten te maken, de administratieve rompslomp te verminderen en het maatschappelijk draagvlak voor EU-beleid te vergroten
 • Vergemakkelijken van de interinstitutionele dialoog over subsidiariteit via een tweejaarlijkse subsidiariteitsconferentie

Lees meer 


Europese Groepering voor territoriale samenwerking

De Europese groepering voor territoriale samenwerking vergemakkelijkt de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking doordat hiervoor één juridische entiteit wordt opgericht.

​Opdracht

Regionale en lokale overheden uit verschillende lidstaten in staat stellen doeltreffender samen te werken, bijvoorbeeld door hen in staat te stellen Europese fondsen rechtstreeks aan te vragen en te beheren en hun samenwerking beter te structureren

Kernactiviteiten

 • Het CvdR houdt het officiële register van EGTS'en bij
 • Het EGTS-platform is samengesteld uit politieke en technische vertegenwoordigers van alle bestaande en aanstaande EGTS'en deskundigen
 • Het doel van het platform is om de uitwisseling van ervaringen op het terrein te vergemakkelijken, de EGTS'en te promoten als hulpmiddel voor territoriale samenhang, zichtbaarheid te geven aan de EGTS-projecten en de adviserende taken van het CvdR in grensoverschrijdende kwesties te ondersteunen​

Lees meer 

​​Burgemeestersconvenant

Het Europees burgemeestersconvenant voor klimaat en energie brengt lokale en regionale overheden samen die zich er vrijwillig toe hebben verbonden om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te realiseren. Deze unieke bottom-up aanpak wordt vormgegeven door steden die dezelfde visie delen van koolstofarme en veerkrachtige gebieden waarin burgers toegang hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie.

​Opdracht      

'Vanaf de basis' steun verlenen aan de uitvoering van het klimaat- en energiepakket van de EU, dat in 2008 door de staatshoofden en regeringsleiders werd aangenomen.

Kernactiviteiten      

 • De CvdR-ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant​– lokale en regionale gekozen politici van wie de regio's en steden het Convenant al hebben ondertekend – vertegenwoordigen het CvdR bij nationale en internationale evenementen en moedigen steden en regio's aan zich bij het initiatief aan te sluiten
 • Uitwisseling van kennis en beste praktijken, met name inzake de financiering van maatregelen ter bestrijding van en aanpassing aan de klimaatverandering

Lees meer 

Netwerk van regionale hubs ter beoordeling van de uitvoering van EU-beleid (RegHub) - proefproject

Het netwerk levert feedback over de uitvoering van de EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau. De coördinatie is in handen van het CvdR. Er begint een proefproject met 20 regio's. De regio's richten regionale centra op om hun praktische ervaringen met de uitvoering van het EU-beleid te verstrekken.

Opdracht

Het netwerk levert feedback over de uitvoering van de EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau. De coördinatie is in handen van het CvdR. Er begint een proefproject met 20 regio's. De regio's richten regionale centra op om hun praktische ervaringen met de uitvoering van het EU-beleid te verstrekken.

Kernactiviteiten

 • Levering van tijdige, stelselmatige en coherente feedback over de uitvoering van de EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau
 • Waarborging van betere betrokkenheid van de lokale en regionale actoren in een vroeg stadium van het wetgevingsproces van de EU door op regionaal niveau een rechtstreeks contactpunt op te richten
 • Oprichting van een informatiepunt in de regio over de lopende activiteiten van de EU op het gebied van betere regelgeving (informatie over openbare raadplegingen, uitvoeringsplannen, websites, enz.)
 • Versterking van de aandacht voor de verbetering van de bestaande EU-wetgeving en de toepassing ervan op lokaal en regionaal niveau door het bevorderen van partnerschap en multi level governance
 • Verschaffing van een permanent mechanisme voor het bevorderen van vereenvoudiging en interregionaal leren bij de toepassing en verdere ontwikkeling van EU-wetgeving​

Lees meer 

Steden en regio's voor integratie​

​​Het initiatief "Steden en regio's voor integratie" biedt een politiek platform voor Europese burgemeesters en regionale leiders om positieve voorbeelden van integratie van migranten en vluchtelingen onder de aandacht te brengen, relevante informatie uit te wisselen en diversiteit te bevorderen als een toegevoegde waarde voor de opbouw van inclusieve steden en het waarborgen van sociale cohesie.

​Opdracht:

 • steun verlenen aan de integratie van migranten en vluchtelingen;
 • kleine gemeenten, middelgrote steden en regio's een sterkere stem geven en de samenwerking tussen kleinere gemeenten, steden en regio's aanmoedigen;
 • bijdragen tot een sterker verhaal over solidariteit en tegengaan van desinformatie op dit gebied;

Belangrijkste activiteiten:

 • organisatie van politieke rondetafelgesprekken en conferenties op hoog niveau;
 • ontwikkeling en bevordering van voorstellen voor het integratiebeleid van de EU;
 • verzameling van goede ervaringen en praktijken (interactieve kaart);
 • faciliteren van de uitwisseling van goede praktijken;
 • verstrekking en verspreiding van informatie over integratie (financieringsmogelijkheden, evenementen, goede praktijken, enz.).​

Lees meer​ 

Multimedia

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Bekijk meer

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Delen:
 
Back to top