Zittingen  

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) houdt maximaal 6 zittingen per jaar, waaraan wordt deelgenomen door CvdR-leden (of hun plaatsvervangers) uit regio's en steden van alle 27 lidstaten van de EU.

De zittingen, die doorgaans worden geleid door de CvdR-voorzitter, zijn vooral bedoeld om:

  • adviezen, rapporten en resoluties aan te nemen;
  • aan het begin van iedere zittingsperiode het beleidsprogramma van het Comité vast te stellen;
  • de voorzitter, de eerste vicevoorzitter en de overige leden van het bureau te kiezen;
  • beleidscommissies binnen de instelling op te richten;
  • ontwerpramingen van de ontvangsten en uitgaven van het CvdR goed te keuren;
  • het reglement van orde van het CvdR te herzien en goed te keuren.

De bevoegde commissie van het CvdR zal een van haar leden – de 'rapporteur' – belasten met het opstellen van een advies over een wetgevingsvoorstel, dat vervolgens tijdens een van de CvdR-zittingen in stemming wordt gebracht. Als de meerderheid van de leden vóór stemt, wordt het aangenomen en voorgelegd aan de andere EU-instellingen.

Met een initiatiefadvies kan het CvdR ook proactief een standpunt over een bepaalde kwestie innemen.

Meest recente zitting

Volgende zitting