Adviezen  

De Europese Commissie raadpleegt het Comité van de Regio's (CvdR) in een zo vroeg mogelijk stadium van het Europese wetgevingsproces op beleidsterreinen die rechtstreeks van belang zijn voor lokale en regionale overheden. Met een initiatiefadvies kan het CvdR ook proactief een standpunt over een bepaalde kwestie innemen.

Een democratisch proces in drie stappen: discussie, opstelling en stemming

  • De voorzitter van het CvdR wijst een dossier toe aan een van de commissies.
  • Een lid van het CvdR wordt als rapporteur aangewezen. De rapporteur stelt een ontwerpadvies op en legt dit aan de leden van de CvdR-commissie voor om het te bespreken, eventueel te amenderen en goed te keuren.
  • Het ontwerpadvies wordt gepresenteerd en besproken tijdens de volgende zitting.
  • Nadat het tijdens de zitting is goedgekeurd door de leden van het CvdR wordt het advies toegezonden aan alle EU-instellingen.

Zoeken naar adviezen

Inhoud

Effect van CvdR-werkzaamheden op E​U-wetgeving

De politieke werkzaamheden van het CvdR zijn erop gericht om de invloed van regio's en lokale overheden in Europa te vergroten.

Van veel adviezen kan het effect pas in de jaren na de goedkeuring ervan worden gemeten, als het wetgevingsproces ver genoeg gevorderd is.

In die periode worden op basis van de volgende bronnen effectbeoordelingen opgesteld:

  • verslagen van de Europese Commissie over wat zij met adviezen van het CvdR heeft gedaan;
  • impactverslagen van het CvdR waarin het effect van adviezen op de documenten van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad wordt samengevat;
  • rapportages van de persdienst van het CvdR over de aandacht die de media aan adviezen besteden;

jaarlijks organiseert het CvdR zo'n 150 evenementen om het effect van zijn adviezen en resoluties op het wetgevingsproces van de EU te vergroten.​

Documenten

Infographics

Annual Reports on the Impact of CoR Opinions

Executive Summaries of CoR Impact Reports

EC's follow-up to CoR opinions

Delen:
 
Back to top