Interregionale groepen 

De sinds februari 2007 opgerichte interregionale groepen zijn platforms voor de uitwisseling van standpunten en ideeën tussen lokale en regionale overheden in de lidstaten en daarbuiten.

De groepen moeten bestaan uit:

 • Minimaal 10 volwaardige leden van het CvdR
 • IAfkomstig van ten minste vier nationale delegaties, of
 • Een groep van regio's die grensoverschrijdend samenwerken

De bestaande interregionale groepen zijn: 


Inhoud

​​​Oostzeeregio's

Opgericht in februari 2008

Missies:

  • de Oostzeeregio's moeten tegen 2030 uitgroeien tot de belangrijkste innovatieve en mensgerichte macroregio;
  • de macroregio van de Oostzee moet uitgroeien tot de Europese voorloper op het gebied van duurzaamheid;
  • de Oostzee moet de eerste plasticvrije zee ter wereld worden.

Voorzitter: Sari Rautio (FI/EPP)
 

This interregional group is connected to a Macroregional strategy. Those provide a framework endorsed by the European Council to enhance economic, social and territorial cohesion in a specific geographical area (also: macro-regions).


​Contact:
Intergroup secretariat

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

Mi​ssies:

 • bijdragen aan het binnen het CvdR gevoerde debat, om een overzicht te krijgen van de gevolgen van de brexit voor de lokale en regionale overheden;
 • ideeën uitwisselen over oplossingen om de hardst getroffen lokale en regionale overheden te ondersteunen;
 • in kaart brengen welke projecten lokale en regionale overheden samen zouden kunnen opzetten na de brexit;
 • de juridische onderhandelaars van de EU van lokale en regionale input voorzien en de standpunten van de lokale en regionale overheden kenbaar maken aan de EU-instellingen.

Voorzitter: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

C​ontact:

Intergroup Secretariat :

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr​​

Karpaten

Opgericht in februari 2016

Missies:

  • promoten van het advies van het Europees Comité van de Regio's over de macroregionale strategie voor de Karpaten;
  • bevorderen, smeden en verdiepen van partnerschappen tussen lokale en regionale overheden, om een diepere integratie van de Karpatengemeenschappen te waarborgen en gemeenschappelijke doelstellingen en acties vast te stellen;
  • de regeringen van de Karpatische landen ertoe aanzetten het initiatief te nemen voor een macroregionale strategie voor de Karpaten door een formele aanvraag in te dienen bij de Europese Raad;
  • het organiseren van debatten, acties en projecten met vertegenwoordigers van de lokale overheden van de twee niet-EU-landen in de regio Karpaten (Servië en Oekraïne), teneinde deze op te nemen in een toekomstige “macroregionale strategie voor de regio Karpaten", aangezien samenwerking met hen van groot belang is voor de ontwikkelings- en veiligheidsdoelstellingen van de Europese Unie;
  • bevorderen van de dialoog met de belanghebbenden van de EU-strategie voor het Donaugebied, teneinde voor complementariteit te zorgen tussen acties in het kader van die strategie en de macroregionale strategie voor de Karpaten;
  • zorgen voor een coördinatiemechanisme tussen CvdR-leden uit de Karpaten, teneinde binnen de bevoegde organen van het CvdR tot een gezamenlijke benadering te komen van gemeenschappelijke problemen in verband met het EU-beleid;
  • maatregelen nemen die erop gericht zijn dat de EU partij bij het Karpatenverdrag wordt;
   het lobbywerk inzake de Karpaten op EU-niveau intensiveren teneinde politieke verbintenissen te bevorderen en de macroregionale strategie tot een prioriteit te maken.

Voorzitter: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Contact:
Intergroup Secretariat

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl ​ 

​Grensoverschrijdende samenwerking

Opgericht in juli 2015

Missies:

  • standpunten er ervaringen uitwisselen: de groep zal fungeren als een platform voor de uitwisseling van standpunten, ervaringen en goede praktijken inzake de bevordering van grensoverschrijdende samenwerking tussen CvdR-leden die grensregio's vertegenwoordigen (evaluatie van de uitvoering van programma's voor grensoverschrijdende samenwerking, in kaart brengen van belangrijke uitdagingen enz.);
  • invloed uitoefenen: op basis van de kennis die op bovengenoemde wijze wordt vergaard, zal de groep de CvdR-adviezen analyseren, in kaart brengen welke daarvan grensoverschrijdende relevantie hebben en ervoor zorgen dat oplossingen worden aangedragen voor grensoverschrijdende kwesties. Daartoe zal de groep nauw samenwerken met de rapporteurs en ook mogelijke wijzigingsvoorstellen formuleren in overeenstemming met de werkelijke behoeften van grensregio's; de groep zal tevens bijdragen aan de discussie over de rol van het cohesiebeleid om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende samenwerking een integraal en belangrijk onderdeel van dat beleid blijft;
  • initiatief nemen: de groep zal grensoverschrijdende vraagstukken die op EU-niveau moeten worden aangepakt in kaart brengen; de groep zal voorstellen doen voor evenementen van het EGTS-platform, de WVEG, Open Dagen en eventueel eigen conferenties of seminars;
  • de dialoog bevorderen: de groep zal fungeren als communicatieplatform dat de dialoog met de Commissie (met name DG REGIO), de werkgroep van het Europees Parlement, Europese verenigingen en andere belanghebbenden (bijv. de WVEG en MOT) zal faciliteren.

Voorzit​ter: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Contact:
Intergroup Secretariat

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu

Toekomst van de automobielindustrie

Opgericht in 2009

Missies:

  • uitwisseling van ervaringen tussen regio's over verschillende kwesties die verband houden met de automobielsector en de toekomst van mobiliteit (bijv. zelfrijdende auto's, duurzame vervoersbrandstoffen, vaardigheden, industriebeleid, infrastructuur, de ontwikkeling van regio's met een automobiel- of toeleveringsindustrie);
  • contacten aanknopen, van gedachten wisselen en goede praktijken uitwisselen met de Europese instellingen en met andere belanghebbenden;
  • contacten stimuleren tussen automobiel- en mobiliteitsclusters, regio's en steden. 

Voorzitter: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Vice-voorzitter: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


Contact:
Intergroup Secretariat

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
Hans-Joachim.Gericke@bxl.sachsen.de

Gezondheid en welzijn

Opgericht in november 2010

Mis​sies:

  • het inzicht bevorderen in de manier waarop alle sectoren de gezondheid van burgers en samenlevingen beïnvloeden en in het feit dat dus een multilevel-governanceaanpak nodig is om de gezondheid en het welzijn in Europa op peil te houden en te verbeteren;
  • kennis en ideeën delen over doeltreffende investeringen ter ondersteuning van veerkrachtige gezondheidsstelsels en ter verbetering van de volksgezondheid; met bijzondere aandacht voor de rol van lokale en regionale overheden en met name de tenuitvoerlegging van de Europese structuur- en investeringsfondsen;
  • ervaringen uitwisselen m.b.t. de actuele uitdagingen om hervormingen van het gezondheidsstelsel uit te voeren in tijden van beperkte middelen en een stijgende vraag;
  • een forum bieden voor discussies over lokale beleidsinitiatieven om een samenhangende en duurzame samenleving op te bouwen waarin gezond gedrag wordt bevorderd en mogelijk gemaakt;
  •  bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder mensen met een handicap, en een gelijke behandeling van geestelijke en lichamelijke gezondheid bevorderen door gelijke gezondheidskansen tot een centraal onderdeel van alle werkzaamheden van de groep te maken;
  • de CvdR-leden op de hoogte houden van de jongste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatieve praktijken die mogelijke remedies bieden voor belangrijke chronische ziekten en multimorbiditeit waarmee een vergrijzende bevolking te kampen heeft.

Voorzitter: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


Contact:

Intergroup secretariat
Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net​​​

Eilandregio’s

Opgericht in april 2015, geschorst in mei 2017 en opnieuw geactiveerd in december 2018.

Missies:

  •  opstelling en goedkeuring van een witboek over artikel 174, derde alinea, van de geconsolideerde eilandenwet;
  • versterken van de territoriale dimensie door te zorgen voor gelijke ontwikkelingskansen voor eilanden;
  • kwesties inzake insulariteit en territoriale discontinuïteit centraal plaatsen in het Europese vervoerbeleid;
  • een Europees investeringsbeleid uitwerken met specifieke maatregelen en instrumenten voor eilandregeringen;
  • de bestaande regels inzake regionale staatssteun zo wijzigen dat de regels voor Europese eilandgebieden geharmoniseerd worden;
  • maatregelen treffen om de bijzondere kwetsbaarheid van eilandgebieden voor de gevolgen van de klimaatverandering te compenseren;
  • de overgang van eilanden naar een circulair economisch model stimuleren;
  • het ondernemerschap op eilanden competitiever maken;
  • de Europese instrumenten voor territoriale analyse versterken door een statistische categorie voor eilanden te creëren;
  • specifieke organen oprichten die binnen de EU verantwoordelijk zijn voor eilandkwesties.​

Voorzitter: Gaetano Armao (IT/EPP)​

​​
Contact :
Intergroup secretariat
Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Delen:
 
Back to top