Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
“We moeten gezamenlijk optreden, nu meteen!” ‎ Lokale en regionale leiders geven hun visie op de uitvoering van de Europese Green Deal  
Het CvdR lanceert een forum van steden en regio’s, de Europese Commissie en de lidstaten voor de uitvoering van de Green Deal

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft zijn eisen voor de Europese Green Deal uiteengezet, die volgens het CvdR moeten worden nagekomen willen we tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De Green Deal zou volgens het CvdR een duidelijk actieplan moeten bieden op het gebied van energie, mobiliteit, landbouw, biodiversiteit, digitalisering en de circulaire economie, met meetbare doelstellingen, gerichte acties en voldoende financiële middelen, wil Europa kunnen reageren op de klimaatnoodtoestand; dit plan zou samen met de lokale en regionale overheden moeten worden opgesteld.

In een debat met Frans Timmermans, de pas benoemde uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal, riep het CvdR de EU op om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden door een ambitieus wetgevings- en financieel pakket vast te stellen dat alle regio’s en steden ondersteunt bij de verwezenlijking van de transitie, waarbij duurzaamheid centraal staat in de beleidsvorming. In de resolutie die kort voor de bekendmaking van de Green Deal van de Europese Commissie op 11 december werd aangenomen, wordt de EU opgeroepen haar toezegging om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, haar energie-, klimaat- en milieudoelstellingen te upgraden en voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van regio’s en steden, vast te leggen in een Europese klimaatwet.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Karl-Heinz Lambertz , zei hierover: “We kunnen onze ogen niet langer sluiten voor de klimaatnoodtoestand. De Europese Green deal is de laatste kans voor Europa om geloofwaardig te zijn, de internationale verplichtingen na te komen en een duidelijk traject te bieden om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. De EU moet al haar beleid en investeringen vergroenen en zorgen voor een rechtvaardige transitie, waarvoor elke regio en stad de nodige ondersteuning moet krijgen. Lokale en regionale overheden moeten als volwaardige partners en spelers worden behandeld, en worden ondersteund door echte investeringen. De huidige EU-begrotingsvoorstellen, waarin wordt bezuinigd op het cohesiebeleid, zullen de inspanningen van regio’s en steden om de klimaatactie te versnellen ondermijnen. De tijd dringt, we mogen niet treuzelen en we moeten gezamenlijk optreden. Als de groene transitie niet op gang wordt gebracht in onze steden en regio’s, dan zal er helemaal niets gebeuren.

Frans Timmerman , uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, waarschuwde voor passiviteit: “Alle bestuursniveaus zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen als we erin willen slagen onze collectieve toekomst vorm te geven: dit is niet iets wat de nationale regeringen alleen kunnen doen. Steden en regio’s moeten een grote rol spelen in de fundamentele transformatie die de Green Deal op gang moet brengen in onze samenleving. Van emissievrij vervoer tot bescherming van de biodiversiteit, van energie-efficiëntie in gebouwen tot het vergroenen van onze steden en herbebossing, we hebben u allen hard nodig. Zonder de lokale en regionale overheden zullen we de doelstellingen van de Green Deal niet halen.”

Jonge gekozen politici delen hun eisen

Tijdens het debat dat volgde presenteerde een groep jonge gekozen politici hun eisen voor Europa aan uitvoerend vicevoorzitter Timmermans en CvdR-voorzitter Lambertz. Martina Grech , gemeenteraadslid van de stad Qormi (Malta) en vertegenwoordiger van het programma “ Young Elected Political (YEP) United 4 Climate ”, zei: “ Wij, jonge leiders, werken in onze lokale gemeenschappen hard aan een leefbare en duurzame toekomst voor onszelf en voor onze kinderen . Wij vertegenwoordigen jonge gekozen politici van alle partijen en uit alle Europese landen. Als ik, als 19-jarige, actie kan ondernemen en als ik hier vandaag kan staan om onze stem te laten horen, dan kunt u dat ook. ”

Het CvdR zal deze week op de COP25 in Madrid aanwezig zijn om de rol van steden en regio’s bij het versnellen van de klimaatactie in de schijnwerpers te zetten.

Bekijk het volledige debat . Foto’s van de zitting vindt u hier .

De Green Deal in partnerschap met de lokale en regionale overheden: belangrijkste aanbevelingen uit de resolutie

Verhoging van de doelstellingen en ambities van de EU

Het CvdR dringt erop aan de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, het streven naar een klimaatneutrale EU tegen 2050 wettelijk vast te leggen en de EU-doelstelling voor de vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2030 op te trekken tot minstens 55 %, de energie-efficiëntiedoelstelling tot 40 % en de doelstelling voor hernieuwbare energie tot 40 %.

Afvaldoelstellingen voor 2030 : 70 % van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled, het voedselafval moet worden verminderd met 50 % en maximaal 5 % van het afval mag worden gestort.

Mainstreaming van duurzaamheid, samenwerking met lokale en regionale overheden

Een duidelijk plan: vaststelling van een Green Deal-agenda met meetbare doelstellingen en gerichte acties en adequate financiering, die wordt voorbereid in samenwerking met steden en regio’s in het kader van de tenuitvoerlegging van de SDG’s van de VN. De vooruitgang moet worden gemonitord via het State of the Union-proces van de EU.

Lancering van klimaat- en energiedialogen op meerdere niveaus: lokale en regionale overheden betrekken bij de nationale energie- en klimaatplannen, en ontwikkeling van lokaal en regionaal vastgestelde bijdragen.

New Green Deal Forum: oprichting van een forum van lokale en regionale overheden door het CvdR om samen met de Europese Commissie en de lidstaten de uitvoering van de Green Deal te evalueren.

Een duurzame EU: duurzaamheid integreren in alle beleidsmaatregelen, macro-economische prioriteiten en financiële instrumenten van de EU, het Europees Semester en de EU-begroting na 2020.

Handel: de handelsovereenkomsten van de EU beoordelen in het licht van de doelstelling van emissiereductie en duurzaamheid.

Duurzame landbouw: meer financiële steun uittrekken voor klimaatvriendelijke praktijken in beide pijlers van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Mobiliteit: vaststellen van EU-maatregelen die zorgen voor een gelijk speelveld, met inbegrip van een herziening van de belastingregelingen voor bepaalde brandstoffen.

Milieutransitie: het CvdR roept op tot een 8e Milieuactieprogramma dat in overeenstemming is met de Green Deal; de EU heeft een ambitieuzer beleid nodig op het gebied van lucht- en waterkwaliteit, gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden, om alle verontreiniging in de EU tot nul terug te brengen.

Financiering van de Green Deal

Nieuwe middelen: ondersteuning van koolstofheffing aan de grens, uitbreiding van het emissiehandelssysteem en belasting op vliegtuigbrandstof.

Fonds voor rechtvaardige transitie: reserveren van nieuwe middelen in aanvulling op de middelen van het EU-cohesiebeleid.

Groene EU-begroting na 2020: ten minste 30% van de EU-begroting na 2020 bestemmen voor klimaat- en biodiversiteitsmaatregelen, waarbij de subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk worden afgeschaft; de middelen voor het cohesiebeleid blijven dezelfde.

Noodfondsen: verlenen van financiële steun voor de Green Deal als de EU-begroting niet in 2020 is goedgekeurd.

Staatssteun: verhoging van de toegestane staatssteun en aanpassing van de energiebelastingrichtlijn om emissiearme brandstoffen te bevorderen.

EU-subsidies, steun en steunprogramma’s die schadelijk zijn voor het milieu moeten worden afgeschaft.

Financiering van woningrenovatie: het CvdR roept op tot een EU-actieplan voor betaalbare woningen om energiearmoede te bestrijden, samen met een ambitieus financieringsplan voor de renovatie van woningen.

Communicatie met de burger

Conferentie over de toekomst van Europa: de Europese Commissie zou samen met het Comité van de Regio’s burgerdialogen moeten organiseren, waarbij de nadruk zou moeten liggen op de Green Deal en de klimaatverandering.

Contact: PresseCdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023