Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De Europese industrie klaarstomen voor de toekomst  
Nederlands CvdR-lid Baljeu presenteert voorstellen voor vernieuwd industriebeleid van de EU Regionale en lokale politici roepen op tot gecoördineerde actie in Europa om ervoor te zorgen dat de Europese industrie ook in de toekomst innovatief en concurrerend blijft. In een advies van Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe) benadrukt het Europees Comité van de Regio's (CvdR) de sleutelrol van de lokale en regionale overheden bij het opzetten van grootschalige industriële samenwerking die verder gaat dan ad-hocinitiatieven en bijdraagt aan sterkere Europese waardeketens. Een holistische, sectoroverschrijdende aanpak moet het mogelijk maken om lokale sterke punten en capaciteiten in kaart te brengen en beter uit te buiten.

De economische, maatschappelijke en milieu-uitdagingen waar de EU thans voor staat, volgen elkaar steeds sneller op. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, is de Europese industrie aan een ingrijpende modernisering toe. In de tweede helft van 2019 zal de Europese Commissie haar ideeën voor een langetermijnvisie op het Europese industriebeleid bekendmaken. Doel is de Europese economie aan te passen aan de uitdagingen van de 21 e eeuw. Steden en regio's dringen erop aan dat de visie ook een sterke territoriale en plaatsgebonden component bevat.

"Een plaatsgebonden benadering voor de Europese industrie is cruciaal als we concurrerend willen blijven en uitdagingen zoals de transitie naar een koolstofneutrale en digitale economie met succes willen aangaan. Daarom moeten we regionale en lokale ecosystemen versterken door in de hele waardeketen samen te werken en deze ecosystemen in alle Europese regio's te koppelen. Samenwerking tussen actoren op lokaal en regionaal niveau is in dit verband van cruciaal belang, aangezien het gemeenschappelijke uitdagingen betreft. We kunnen van elkaar leren en de Europese industrie op een duurzame manier transformeren om een sterkere, innovatievere en meer concurrerende Europese Unie te ontwikkelen", aldus rapporteur Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de nieuwe strategie voor het industriebeleid van de EU in de programmeringsperiode 2021-2027 pleit het CvdR tevens voor meer EU-steun voor regionale innovatiesystemen, die het belangrijker dan ooit acht. Recent OESO-onderzoek (2011) wijst erop op dat innovatie cruciaal is als duurzame bron van regionale groei en dat innovatiegerelateerde investeringen langdurigere effecten hebben dan investeringen in materiële infrastructuur.

In het tijdens de zitting van 26 juni goedgekeurde advies wijst het CvdR er voorts op dat de overstap van bedrijven op meer duurzame en hulpbronnenefficiënte bedrijfsmodellen zowel milieu- als concurrentievoordelen zal opleveren. Een plaatsgebonden aanpak kan bijdragen tot een koolstofarme en circulaire economie die als drijvende kracht fungeert achter innovatie en nieuwe zakelijke en werkgelegenheidskansen in een regionale en lokale context.

Achtergrond:

Het industriebeleid van de EU is erop gericht het concurrentievermogen van de Europese industrie te verbeteren, zodat zij een drijvende kracht blijft achter duurzame groei en werkgelegenheid in Europa. In september 2017 heeft de Europese Commissie een vernieuwde strategie voor het industriebeleid van de EU gepresenteerd, waarin alle bestaande en nieuwe horizontale en sectorspecifieke initiatieven worden samengebracht in een alomvattende strategie voor het industriebeleid.

De Europese Raad heeft de Europese Commissie in de conclusies van zijn bijeenkomst van 21 en 22 maart 2019 verzocht om vóór eind 2019 een langetermijnvisie voor de toekomst van de industrie in de EU te presenteren, met concrete maatregelen om deze visie op alle relevante beleidsdomeinen in de praktijk te brengen.

In tegenstelling tot meer traditionele benaderingen van de problemen van achterblijvende regio's, waar de nadruk vooral ligt op het compenseren van nadelen, wordt in een plaatsgebonden aanpak meer gekeken naar de onderliggende oorzaken van de problemen. Deze aanpak vereist dat regeringen zich meer richten op lokale en regionale industriële dimensies, dat zij regio's differentiëren (aangezien verschillende regio's verschillende kenmerken hebben), en dat zij rekening houden met hun specifieke troeven en behoeften. Verder wordt benadrukt dat regionale en lokale actoren in hogere mate betrokken dienen te worden bij beleid dat hen aanbelangt, zodat zij er invloed op kunnen uitoefenen en er mee vorm aan kunnen geven.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het CvdR of aanvragen via e-mail .

Contact:

Jan van Blerk
Tel. +32 2 282 2149
Jan.vanblerk@cor.europa.eu

Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUPPORTING-EUROPEAN-INDUSTRY-TO-FACE-THE-FUTURE.ASPX

Regio’s werken samen om de expansie van de Europese halfgeleiderindustrie te versnellen
Regio’s werken samen om de expansie van de Europese halfgeleiderindustrie te versnellen
07.09.2023