Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio’s willen nauw worden betrokken bij het beheer van koolstoflandbouw om alle mogelijke risico’s voor de voedselzekerheid uit te sluiten  

Koolstofvastlegging in de bodem en in plantaardig materiaal kan een belangrijk instrument zijn om de uitstoot te verminderen, maar CvdR-rapporteur Loïg Chesnais-Girard hamert erop dat de regio’s moeten worden betrokken bij het beheer van de EU-certificering, om ervoor te zorgen dat projecten worden afgestemd op de lokale behoeften en de voedselzekerheid in Europa niet in het gedrang komt.

De lokale en regionale overheden moeten een centrale rol spelen bij het beheer van de certificeringsregelingen voor koolstoflandbouw, zodat steun wordt verleend aan projecten die zijn afgestemd op de lokale behoeften en stroken met de regionale landbouw- en plattelandsstrategieën. Zo luidt de belangrijkste boodschap uit het advies van Loïg Chesnais-Girard, voorzitter van de regioraad van Bretagne, over “Regionale aanpassingsstrategieën om een koolstoflandbouw tot stand te brengen”, dat tijdens de 153e zitting van het CvdR werd goedgekeurd naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de certificering van koolstofverwijdering. De nieuwe EU-certificeringsregeling voor koolstofverwijdering moet rekening houden met landbouwbedrijven in hun geheel en met álle broeikasgasemissies, niet alleen CO2, en moet ook een sterke sociale, ecologische en economische dimensie krijgen, anders dreigt de voedselzekerheid in de EU in het gedrang te komen.

De regio's zijn in veel EU-lidstaten rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de strategische plannen van het GLB en dragen bij tot de bevordering van duurzame praktijken die de broeikasgasemissies in de landbouw verminderen. Lokale en regionale overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 70 % van de maatregelen ter beperking van de klimaatverandering en 90 % van de aanpassingsmaatregelen. CvdR-rapporteur en voorzitter van de regioraad van Bretagne Loïg Chesnais-Girard (PSE/Frankrijk) onderstreept in zijn advies over “Regionale aanpassingsstrategieën om een koolstofarme landbouw tot stand te brengen” dat de lokale en regionale overheden, gezien hun rol in de praktijk, ten volle moeten worden betrokken bij het debat over de invoering van een EU-certificeringsregeling voor koolstoflandbouw.

Loïg Chesnais-Girard: “De landbouw moet zich op de eerste plaats blijven richten op het voeden van de Europese burgers. Het voorstel van de Europese Commissie inzake koolstofcertificering, met name voor de landbouwsector, moet daarom worden afgestemd op het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De regio’s zijn bij uitstek geschikt om projecten samen te voegen en ervoor te zorgen dat de koolstoflandbouw in de eerste plaats ten goede komt aan de agrovoedingssector, en niet wordt misbruikt voor het groenwassen van andere sectoren die onvoldoende inspanningen leveren om hun broeikasgasemissies terug te dringen.”

De rapporteur stelt voor uit te gaan van erkende praktijken die erop gericht zijn het koolstofgehalte in de bodem te behouden en te verhogen en tegelijkertijd bijdragen tot de bescherming van de biodiversiteit, in plaats van te kiezen voor een louter op resultaten gebaseerde benadering. Bovendien moeten landbouwers steun krijgen voor het terugdringen van broeikasgassen in het algemeen, en moet verder worden gekeken dan alleen koolstof.

Er wordt in het advies op gewezen dat de EU-koolstofcertificering van meet af aan moet worden gereguleerd, omdat anders financialisering en landroof dreigen. De verandering in landgebruik dreigt ook gevolgen te hebben voor de hele voedselproductie in de EU. De nieuwe regeling mag niet ten koste gaan van de kleinste landbouwers of van landbouwers die nu al inzetten op broeikasgasreductie en opslag. De regeling moet samenhangend, transparant en veilig zijn, zodat de koolstofcredits die in deze sector worden toegekend betrouwbaar zijn. Ook moet het kader voor toezicht en evaluatie met betrekking tot de certificering betrouwbaar en laagdrempelig zijn, zonder dat dit leidt tot buitensporige beheers- en controlekosten.

Meer informatie:

De Europese Commissie heeft in december 2021 een mededeling over koolstofcycli gepubliceerd, die op 30 november 2022 werd gevolgd door een voorstel voor een verordening tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen. Rapporteur Loïg Chesnais-Girard heeft namens het CvdR een initiatiefadvies opgesteld over “Regionale aanpassingsstrategieën om een koolstofarme landbouw tot stand te brengen”. Het Europees Parlement zal tijdens zijn plenaire vergadering in september over het geamendeerde Commissievoorstel stemmen. Rapporteur voor het Europees Parlement is Lidia Pereira (EVP/Portugal).

Contactpersoon:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel: +32 473 52 41 15

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023