Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Klimaatverandering: EU-regio's en steden willen samenwerken over de grenzen heen om de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken  

Een maand voor de aanvang van de COP23 roepen steden en regio's Europa op zijn ambities aan te scherpen en nieuwe financieringsinitiatieven te nemen voor lokale klimaatactie, en zo het voortouw te blijven nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs sneller te verwezenlijken hebben de leden van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) - de EU-assemblee van lokale en regionale overheden - aangedrongen op de invoering van adequate mechanismen voor klimaatfinanciering; ook hebben zij er nogmaals op gewezen dat alle bestuursniveaus hierbij moeten worden betrokken en hebben zij verklaard dat ze de banden met steden en regio's buiten Europa zullen blijven aanhalen om zo de klimaatagenda vooruit te helpen.

Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, heeft in Brussel verklaard dat "het CvdR vastbesloten is de betrekkingen met de lokale en regionale overheden uit de hele wereld te verbeteren". Nu het onlangs samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten met de ICLEI en de Climate Alliance , hoopt het CvdR de conferentie van burgemeesters van de VS en de Vereniging van Canadese gemeenten te bereiken. Voorzitter Lambertz voegde hieraan toe: "De klimaatverandering is een bedreiging voor ons allemaal, die alleen door samenwerking kan worden overwonnen. Lokale en regionale overheden overal ter wereld leggen op het gebied van de strijd tegen klimaatverandering vaak meer ambitie aan de dag dan het nationale niveau. De Europese lokale en regionale overheden zijn bereid banden aan te knopen met steden en regio's aan de overkant van de Atlantische Oceaan en daarbuiten om ervaringen uit te wisselen, samen te werken en ervoor te zorgen dat de temperatuur wereldwijd ruim onder de in Parijs vastgestelde drempel van 2 graden blijft".

De EU-commissaris voor Energie en Klimaat, Miguel Arias Cañete, zei het volgende: "We moeten de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs in een stroomversnelling brengen en tegen 2018 een consensus bereiken over het werkprogramma. De wereld kan erop rekenen dat Europa zijn leidersrol zal blijven vervullen. We zullen met al onze partners samenwerken om van de COP23 een succes te maken, met inbegrip van de vele steden, regio's en bedrijven die zich met de nodige ambitie blijven inzetten voor het klimaat". Commissaris Arias Cañete verwees naar America's Pledge, een coalitie van 227 steden en districten, negen staten en circa 1.650 bedrijven en investeerders uit de VS die "ervoor willen zorgen dat de verbintenissen van de Verenigde Staten in het kader van de Overeenkomst van Parijs worden nagekomen".

 

De EU-assemblee van steden en regio's heeft een officieel standpunt over Klimaatfinanciering ingenomen voor de COP23. Rapporteur Marco Dus (IT/PSE) verklaarde: "Het ontbreekt de Europese steden en regio's niet aan politieke wil, maar aan financieringsmechanismen op maat en aan de technische capaciteit om toegang te krijgen tot die mechanismen". Hij drong er dan ook op aan om nieuwe creatieve manieren te bedenken - bijvoorbeeld groene obligaties en collectieve garanties - om klimaatactie lokaal te financieren. Vittorio Veneto, gemeenteraadslid van Treviso, voegde daar het volgende aan toe: "Naast de behoefte aan aanvullende financiële mechanismen op maat van de lokale overheden, is het van essentieel belang dat de subsidies voor economische activiteiten met een zware impact op het milieu geleidelijk worden afgebouwd en in 2035 volledig verdwijnen".

Andrew Cooper (UK/EA) , rapporteur van het advies over de vraag hoe de milieuwetgeving in Europa beter uit te voeren, wees erop "dat moet worden gemeten in hoeverre lokale overheden erin slagen de CO2-uitstoot te verminderen en dat zij daarvoor erkenning moeten krijgen en moeten worden aangemoedigd. Naast de op nationaal niveau vastgestelde bijdragen moet er een systeem van lokaal vastgestelde bijdragen worden opgezet om de emissiekloof te helpen overbruggen".

Volgens het lid van de districtsraad van Kirklees zullen de lokaal vastgestelde bijdragen helpen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad, en ons in staat stellen om ambitieuzere, maar toch haalbare doelstellingen vast te stellen. Het initiatief van Andrew Cooper inzake de lokaal vastgestelde bijdragen strookt met het goedgekeurde advies van de hand van Marco Dus (IT/PSE) over klimaatfinanciering en krijgt daarin ook bijval.

 

De COP23 van de VN zal van 6 tot en met 17 november 2017 in Bonn plaatsvinden. Op 13 november zal het CvdR samen met de Europese Commissie en het Burgemeestersconvenant een Trans-Atlantische Dialoog over klimaatverandering organiseren, waarbij de conferentie van burgemeesters van de VS en de Vereniging van Canadese gemeenten nauw zullen worden betrokken.

Het CvdR blijft het wereldwijde Burgemeestersconvenant binnen en buiten de EU ondersteunen, maar juicht ook toe dat een ongekend aantal staten, steden, bedrijven, hogescholen en universiteiten in de VS via America's Pledge hun steun voor de Overeenkomst van Parijs hebben bevestigd.  Het CvdR heeft in 2010 een memorandum van overeenstemming ondertekend met de conferentie van burgemeesters van de VS en onderzoekt momenteel hoe met Canadese gemeenten kan worden samengewerkt om een nieuwe trans-Atlantische klimaatcoalitie op te richten.

Informatie voor journalisten/redacteurs

• De EU-assemblee van steden en regio's heeft onlangs een rapport over klimaatfinanciering laten opstellen waarin de bestaande regelingen op EU- en internationaal niveau in kaart worden gebracht en wordt bekeken welke de obstakels zijn en hoe deze uit de weg kunnen worden geruimd. Lees hier de volledige studie over "Financiering van klimaatactie: kansen en uitdagingen voor lokale en regionale overheden". In het kader van de huidige begrotingsperiode heeft de EU zich ertoe verbonden 20% van de EU-begroting voor de periode 2014-2020 uit te trekken voor klimaatactie.

• Het terugdringen van de gevolgen van de klimaatverandering staat centraal tijdens de conferentie van het CvdR en de Verenigde Naties van 12 oktober. Robert Glasser, speciaal vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor rampenrisicovermindering, zal de deelnemers aan de conferentie toespreken aan de vooravond van de Internationale dag voor de beperking van natuurrampen.

• Een inventaris van de milieurisico's is beschikbaar via het Europese klimaataanpassingsplatform (Climate-ADAPT). De inventaris is bedoeld om lokale en regionale overheden te helpen een helder beeld te krijgen van de klimaatrisico’s op hun grondgebied en aldus de best mogelijke besluiten te nemen. Betere sociaaleconomische beoordeling, rapportage en communicatie zouden de impact van de klimaatactie op de samenleving duidelijker maken en de lokale besluitvorming en middelentoewijzing helpen schragen.

• De COP23 van de VN zal van 6 tot en met 17 november 2017 in Bonn plaatsvinden. COP23 Information Hub.

Meer informatie over het CvdR tijdens de COP22 in Marrakesh

COP 22: Marrakech bevat nieuwe weg voor snellere lokale klimaatmaatregelen

COP22 activiteiten en aanverwante artikelen

Het CvdR heeft diverse adviezen uitgebracht over de klimaatproblematiek:

Francesco Pigliaru (IT/PSE), voorzitter van de regioraad van Sardinië over de Tenuitvoerlegging van de mondiale klimaatovereenkomst – een territoriale benadering van CoP22 in Marrakesh.

Bruno Hranić (HR/EVP), burgemeester van de Kroatische stad Vidovec, over Governance van de energie-unie en schone energie.

Michiel Rijsberman (NL/ALDE), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland over Energie-efficiëntie en gebouwen.

Daiva Matonienė (LT/ECR), lid van de gemeenteraad van Šiauliai en voormalig viceminister van Milieu in Litouwen over Hernieuwbare energie en interne elektriciteitsmarkt.

Contactpersoon: David Crous | +32 (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Delen :