Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio's hebben de Europese Unie nodig. ‎ De Europese Unie heeft haar steden en regio's nodig.  
Toespraak van voorzitter Lambertz over "De staat van de Europese Unie: ‎ het standpunt van de regio's en steden" #SOTREG

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), Karl-Heinz Lambertz, heeft vandaag zijn tweede toespraak over "De staat van de Europese Unie: het standpunt van de regio’s en steden" gehouden, in het kader van een debat met voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement. In de speech die hij vandaag tijdens de plenaire zitting van het CvdR in Brussel hield, werd beklemtoond dat Europa naast misschien een andere tijdregeling vooral een andere koers en werkwijze nodig heeft, waarbij regio's en steden meer inspraak krijgen in de vormgeving van het toekomstige Europa.

Voorzitter Lambertz pleitte in zijn speech voor meer EU-financiering en een sterkere inbreng in de EU-besluitvorming voor regio's en steden. "Worden onze steden en regio's verzwakt, dan wordt ook onze Unie zwakker. Dit mag geen deel uitmaken van onze blauwdruk voor de toekomst, integendeel: als we onze regio's sterker maken, wordt ook onze Unie versterkt", zo benadrukte hij.

Tijdens het debat wees voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement erop dat "het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio's ieder op zijn eigen manier de vertegenwoordigers bijeenbrengen die door de burgers op Europees, lokaal en regionaal niveau zijn gekozen. Gesterkt door dit mandaat moeten we samenwerken om onze burgers concrete antwoorden te bieden en om samen met hen een efficiënter en rechtvaardiger Europa te creëren dat beter in staat is om hen te vertegenwoordigen".

Belangrijkste punten uit de toespraak over "De staat van de EU 2018: het standpunt van regio's en steden" :

Over de begroting van de EU: "Of het nu gaat om cohesie, het gemeenschappelijk landbouwbeleid of een ander beleid, het gezond verstand zegt ons dat we niet méér kunnen doen met minder, temeer daar het Europese budget nu al ontoereikend is."

Over het cohesiebeleid van de EU: "Cohesie gaat iedereen aan. Dit blijkt wel uit het feit dat 8 000 ondertekenaars zich hebben aangesloten bij de oproep van de Cohesiealliantie, die nu bijna de hele Unie bestrijkt. Cohesie is een beleid dat onze regio's helpt zich te ontwikkelen. Cohesie is een beleid voor de toekomst, bedoeld om de grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de dagelijkse behoeften. De gekozen lokale en regionale vertegenwoordigers blijven vechten voor het behoud van de cohesie van de Unie ."

Over migratie: "Dag in dag uit ijveren onze steden ervoor dat co-existentie in Europa mogelijk blijft. Terwijl de Raad eindeloos over "migratie" spreekt, hoor ik aan de basis veel vaker het woord "integratie"... In samenwerking met de Europese Commissie gaan we een campagne lanceren om de aandacht te vestigen op de integratieprojecten die in onze steden en regio's worden uitgevoerd."

Over burgerdialogen: "We moeten echte feedback krijgen over het beleid van de EU. Alleen luisteren is niet genoeg. Er moeten burgerdialogen worden georganiseerd en er moet een follow-up komen om het EU-optreden op specifieke gebieden te verbeteren... Daarom heb ik de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité voorgesteld om samen een permanent Europees burgerdialoogmechanisme uit te werken ."

Over sociale rechten: "Misschien moet Europa zijn tijdregeling veranderen, maar bovenal heeft het een koerswijziging nodig... Er moet evenveel erkenning komen voor sociale rechten als voor economische rechten. Europa zal alleen maar sterker worden als we eerst de mensen in de grootste nood helpen."

Over subsidiariteit: "Leidraad zou moeten zijn "meer Europa waar meer nodig is" en "minder Europa waar minder nodig is". Subsidiariteit betekent ook een sterke Unie die gebruikmaakt van haar lokale en regionale overheden om dichter bij haar burgers te komen... En we zullen onze ideeën in de praktijk brengen via een proefproject waarbij een nieuw netwerk van regionale centra wordt opgezet ter ondersteuning van evaluaties van de beleidsuitvoering."

Aanbevelingen van het CvdR om het vertrouwen in de EU te herstellen

Na het plenaire debat volgde de goedkeuring van het door de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, aangevraagde CvdR-advies "Nadenken over Europa: de inbreng van regionale en lokale overheden bij het herstellen van het vertrouwen in de Europese Unie" . Dit advies vormt het sluitstuk van de in maart 2016 gelanceerde brede campagne " Nadenken over Europa ", waaraan ruim 40 000 burgers en 266 lokale en regionale overheden hebben meegedaan. De campagne bestond vooral uit burgerdialogen en maatschappelijke discussies die op plaatselijk niveau op initiatief van CvdR-leden zijn gehouden. De ontvangen feedback, aangevuld met de uitkomsten van een EU-brede online-enquête en een raadpleging van steden en regio's, vormt de basis van het advies dat door voorzitter Lambertz en eerste vicevoorzitter Markku Markkula is opgesteld.

In het advies wordt gewezen op de voornaamste bevindingen van de campagne:

Wat de burgers ons vertelden: ze willen een Europees project op basis van solidariteit, cohesie en nabijheid

80 % van de burgers pleit voor een meer solidaire EU.

Mensen hebben meer vertrouwen in hun lokale en regionale vertegenwoordigers dan in nationale of EU-politici.

Veel mensen gaven aan dat ze ver van de EU-politiek en de EU-instellingen af staan, en voelen frustratie over de EU, die vaak als een onbetrouwbare ver-van-mijn-bedshow wordt gezien.

Wat de burgers ons vertelden: ze moeten volwaardig worden betrokken bij de vormgeving van het EU-beleid

Er moet meer erkenning komen voor de rol die lokale en regionale overheden spelen, zowel in het dagelijks bestuur van de EU als in geval van toekomstige aanpassingen van de EU-Verdragen, waarbij het CvdR als volwaardig lid moet kunnen deelnemen aan toekomstige conventies.

Eenvoudigere deelname van de burgers aan de EU-beleidsvorming, en invoering van een permanente dialoog met de burgers na 2019

Het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van de EU zullen alleen toenemen als de meerwaarde van het EU-optreden duidelijk wordt aangetoond.

Het aanknopen van contacten met de burgers mag niet worden beperkt tot periodes waarin er Europese verkiezingen voor de deur staan.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen zal het CvdR met een voorstel komen voor het opzetten van een permanent en gestructureerd systeem voor een dialoog tussen de burgers, EU-politici en -instellingen, waaraan de lokale en regionale overheden via het CvdR deelnemen.

8e Europese top van regio's en steden

De voorzitter kondigde ook aan dat het CvdR op 14 en 15 maart 2019 de 8e Europese top van regio's en steden zal houden, waarmee verder kan worden bijgedragen aan het lopende politieke debat over de toekomst van de Europese Unie na de brexit. De top wordt volgend jaar de grootste politieke bijeenkomst van burgemeesters, voorzitters van regionale besturen en lokale politici uit heel Europa, met meer dan 800 deelnemers, onder wie leiders van de EU-instellingen.

Achtergrondinformatie:

Ieder jaar in oktober houdt de CvdR-voorzitter ten overstaan van de voltallige vergadering van het CvdR een toespraak over "De staat van de Unie" vanuit het oogpunt van de regio's. Het doel is de huidige situatie van de steden en regio's in de EU in kaart te brengen en vooruit te kijken naar de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. De toespraak moet ook worden gezien als een eerste reactie van het CvdR op de voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie die zijn gepresenteerd via de "State of the Union"-speech van de Commissievoorzitter. De toespraak wordt gevolgd door een plenair debat met CvdR-leden en verschillende hooggeplaatste EU-vertegenwoordigers.

Meer informatie:

CvdR website over " De staat van de Europese Unie: het standpunt van regio's en steden "

Volg ons op Twitter via #SOTREG en #EULocal

De Campagne over de toekomst van Europa op de CvdR-website

De b rochure " Future of Europe campaign in a nutshell "

Flickr-foto's

Contact:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Tel. +32 (0)2 282 24 99

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023