Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De Europese pijler van sociale rechten moet “deel gaan uitmaken van het DNA van de EU”.  

Regio’s en steden zien uit naar de presentatie van het actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten op 3 maart. Dit zou een krachtig signaal moeten geven aan de staatshoofden en regeringsleiders, die op 7 en 8 mei in Porto bijeenkomen om hun ambities op te voeren en te zorgen voor rechtvaardige transities na de COVID-19-pandemie. De leden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) benadrukten een en ander in een debat met de vertegenwoordiger van het Portugese voorzitterschap van de Raad.

Het Portugese voorzitterschap van de Raad heeft de commissie SEDEC van het CvdR verzocht om een advies uit te brengen over de Europese pijler van sociale rechten vanuit een lokaal en regionaal perspectief. Het advies zal nadruk leggen op de centrale rol van de pijler in Europa’s herstel en in de aanpassing aan de groene, digitale en demografische transitie. De goedkeuring is gepland voor de zitting van mei, slechts enkele dagen vóór de Sociale Top in Porto.

SEDEC-voorzitter Anne Karjalainen (FI/PSE), gemeenteraadslid van Kerava en rapporteur van het komende advies, zei hierover het volgende: "De Europese pijler van sociale rechten moet deel gaan uitmaken van het DNA van de Europese Unie om sociale onrechtvaardigheid te bestrijden, veerkracht in crisissituaties te creëren en mensen te helpen de groene en digitale transitie door te komen. Het is hoog tijd dat we de pijler in de hele Unie gecoördineerd vormgeven. Het actieplan voor de uitvoering van de pijler moet duidelijk en ambitieus zijn, met bindende doelstellingen om de vooruitgang doeltreffend te volgen. Bij de uitvoering van de beginselen van de pijler ter plaatse moet ook de rol van lokale en regionale overheden volledig worden erkend, waarbij wordt gezorgd voor billijkheid en inclusie.”

Gabriel Bastos , Portugees staatssecretaris van Sociale Zekerheid, zei hierover het volgende: “Aangezien het CvdR dicht bij de burgers staat en inzicht heeft in de reële omstandigheden zullen zijn bijdrage en inbreng de sleutel vormen tot de concrete invulling van de Europese pijler van sociale rechten en tot de aanpassing en verfijning van het sociaal beleid.”

De Europese Commissie zal op 3 maart het actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten toelichten. Joost Korte , directeur-generaal van DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie, benadrukte dat de pijler van sociale rechten centraal moet staan in de gecoördineerde herstelinspanningen van de EU en de digitale en groene transitie moet begeleiden. Hij bevestigde dat het actieplan kwantificeerbare streefdoelen voor 2030 voor de lidstaten zal bevatten in het kader van het Europees Semester en door middel van een verbeterd sociaal scorebord.

De SEDEC-leden bespraken ook het voorstel voor een ontwerprichtlijn van de Europese Commissie die tot doel heeft alle werknemers in de EU een toereikend minimumloon te garanderen; dit is een van de 20 beginselen van de sociale pijler. Peter Kaiser (AT/PSE), gouverneur van Karinthië en rapporteur van het CvdR- ontwerpadvies , zei hierover: "Laagbetaalden, met name jongeren, laaggeschoolden en mensen met onzekere banen zijn bijzonder hard getroffen door de coronacrisis, die ook een negatief effect heeft gehad op de lonen. Daarom moet een Europees kader voor minimumlonen worden ondersteund om werknemers in de toekomst beter te beschermen, de sociale cohesie te versterken en armoede onder werkenden en kennisvlucht uit regio’s met bijzonder lage lonen te voorkomen.”

Emil Boc (RO/EVP), burgemeester van Cluj-Napoca, ging in op zijn ontwerpadvies over de Europese onderwijsruimte die de Europese Commissie tegen 2025 door de Europese Unie en de lidstaten tot stand wil laten brengen. In het advies wordt de aandacht gevestigd op de noodzaak om de regionale onderwijsbehoeften in kaart te brengen en de huidige verschillen in onderwijsniveau tussen het platteland en stedelijke gebieden terug te dringen. " De Europese onderwijsruimte is de sleutel tot betere én beter betaalde banen in de EU. De ruimte is cruciaal om onverdraagzaamheid te verminderen en de acceptatie en het versterken van de Europese identiteit te verbeteren. Zij zal Europa sterker maken vanuit een bottom-upperspectief en uiteindelijk is de Europese onderwijsruimte de weg naar een beter werkende democratie in de hele Europese Unie", aldus de heer Boc.

Beide adviezen zullen tijdens de volgende CvdR-zitting op 17-19 maart worden goedgekeurd.

Meer informatie:

Tijdens de SEDEC-vergadering van 17 februari, die vanwege de COVID-19-pandemie volledig digitaal plaatsvond, zijn nog twee ontwerpadviezen ter goedkeuring voorgelegd:

Een Unie van gelijkheid: EU-actieplan tegen racisme 2020-2025

Rapporteur Yoomi Renström (SE/PSE), lid van de gemeenteraad van Ovanåker, zei het volgende: “Lokale en regionale overheden spelen een cruciale rol bij de handhaving van de Europese waarden en staan op de bres voor de aanpak van racisme en haatmisdrijven, de bescherming van kwetsbare groepen en minderheden en de bevordering van sociale samenhang. Daarom moeten zij ten volle worden erkend als strategische partners in de strijd tegen racisme. Bovendien zijn deze overheden van cruciaal belang voor het opstellen van lokale en regionale actieplannen, die, naast de nationale actieplannen, structureel racisme kunnen helpen aanpakken aan de hand van een plaatsgebonden aanpak, zodat op de plaatselijke omstandigheden aangepaste maatregelen kunnen worden ontworpen en uitgevoerd.”

Media in het digitale decennium: Een actieplan

Rapporteur Jan Trei (EE/EVP), lid van de gemeenteraad van Viimsi, onderstreepte: “De COVID-19-crisis laat heel duidelijk zien dat er behoefte is aan een sterke pers als instelling die de samenleving informeert met evenwichtige, met feiten onderbouwde informatie en een open debat mogelijk maakt. Tegelijkertijd heeft de economische recessie als gevolg van de crisis het vermogen van de media om een verantwoordelijke rol te spelen, in gevaar gebracht. Om een sterke, kwalitatief hoogwaardige pers op alle niveaus in stand te houden, zijn steunmaatregelen nodig, met name om het voortbestaan van lokale en regionale mediabedrijven te waarborgen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de situatie in kleine landen, waar de middelen voor het bestaan van lokale en regionale media door de geringe omvang van de markt beperkt zijn.”

De leden hebben ook het werkprogramma voor 2021 van de commissie SEDEC goedgekeurd en Daniela Ballico (IT/ECR), burgemeester van Ciampino, benoemd tot algemeen rapporteur voor een advies over een Unie van gelijkheid: Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023