Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Sociaal Europa en demografische veranderingen, belangrijke prioriteiten voor SEDEC in 2020  

De commissie SEDEC van het Europees Comité van de Regio’s is haar nieuwe mandaatsperiode begonnen met een discussie over de initiatieven van de Europese Commissie om de sociale dimensie van de Europese Unie te versterken. Tijdens de vergadering op 24 februari hebben de leden ook een advies aangenomen waarin erop wordt aangedrongen om demografische uitdagingen op alle bestuursniveaus en EU-beleidsterreinen aan te pakken. Deze twee onderwerpen zijn topprioriteiten in het werkprogramma voor 2020 van de commissie SEDEC.

In januari heeft de Europese Commissie de mededeling Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities gepubliceerd. Daarin wordt het algemene kader vastgesteld voor komende wetgevingsinitiatieven op het gebied van sociaal beleid, zoals die in verband met eerlijke minimumlonen, een Europese werkloosheidsherverzekeringsregeling en een vernieuwde jongerengarantie. Joost Korte , directeur-generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken bij de Europese Commissie, benadrukte dat er gereageerd moet worden op de snelle veranderingen die voortvloeien uit de klimaatverandering en digitalisering in combinatie met demografische ontwikkelingen (ontvolking) en de gevolgen van globalisering. Hij stond ook stil bij de status van platformwerkers.

Anne Karjalainen (FI/PSE), stadsraadslid van Kerava, die eerder in februari bij het begin van de nieuwe vijfjarige mandaatsperiode van het CvdR werd verkozen tot voorzitter van de commissie SEDEC, zei: “De uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten betekent zorgen voor een fatsoenlijke levensstandaard voor iedereen, meer mensen aan het werk helpen en kwalitatief hoogwaardige banen aanbieden, passende maatregelen treffen om armoede te bestrijden, jongeren beschermen en gelijke kansen voor iedereen waarborgen. De regio’s en steden scharen zich achter deze doelstellingen en benadrukken dat er op lokaal en regionaal niveau betere monitoring nodig is om een doeltreffend beleid uit te stippelen.”

Later dit jaar zal de Europese Commissie een nieuw verslag publiceren over de gevolgen van demografische veranderingen alsook een groenboek over vergrijzing. In het ontwerpadvies van het CvdR Demografische veranderingen: voorstellen voor het meten en aanpakken van de negatieve gevolgen ervan in de Europese regio’s wordt ervoor gewaarschuwd dat de vergrijzing van de Europese bevolking, de lage geboortecijfers en de steeds ongelijkere bevolkingsspreiding een coherente beleidsreactie op alle bestuursniveaus en EU-beleidsterreinen vereisen. De door rapporteur János Ádám Karácsony (HU/EVP), lid van het lokaal bestuur van Tahitótfalu, opgestelde aanbevelingen zullen tijdens de volgende CvdR-zitting op 25-26 maart worden behandeld.

Voorts bereidt de commissie SEDEC adviezen voor over Het regionaal innovatiescoreboard , dat een vergelijkende beoordeling biedt van de prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie in de hele EU, en over het Witboek over kunstmatige intelligentie dat de Europese Commissie onlangs heeft gepubliceerd. De rapporteurs voor deze adviezen zijn respectievelijk Mikel Irujo (ES/EA), directeur-generaal Extern Optreden van de regio Navarra, en Guido Rink (NL/PSE), wethouder in Emmen.

SEDEC is de commissie van het CvdR die bevoegd is voor sociaal beleid, werkgelegenheid, onderwijs, onderzoek en cultuur. Het is een van de zes thematische commissies van het CvdR.

Contact:

pressecdr@cor.europa.eu

Share: