Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale intermediaire overheden zijn een vangnet voor burgers in de strijd tegen de COVID-19-crisis  

Met ruim 11 miljoen besmettingen en meer dan 270 000 doden in Europa heeft de pandemie duidelijk gemaakt dat de regionale, intermediaire en lokale overheden van essentieel belang zijn om de openbare dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burgers te waarborgen. Deze overheden voeren alle noodzakelijke gezondheidsmaatregelen op lokaal niveau uit, zoals quarantainemaatregelen en contactonderzoek.

André VIOLA (FR/PSE) , voorzitter van de CEPLI, de European Confederation of Local Intermediate Authorities, en lid van het Europees Comité van de Regio’s, verklaarde tijdens zijn openingstoespraak op de conferentie “ Lokale intermediaire overheden: een vangnet voor onze burgers in de wereldwijde strijd tegen de COVID-19-crisis” , het volgende:

“Onze steden en regio’s hebben direct te maken met de gevolgen van sociaal-economische, ecologische, generationele en demografische veranderingen die de duurzame ontwikkeling van onze samenlevingen verstoren. De COVID-19-crisis is ontstaan middenin de toch al moeilijke context van bovengenoemde uitdagingen. De bevoegdheden die aan de lokale intermediaire overheden zijn toevertrouwd, brengen hen ertoe maatregelen te nemen die rechtstreeks ten goede komen aan de burgers, teneinde de economische en sociale gevolgen van deze crisis te verzachten. Laten we niet vergeten dat een Europa zonder lokale, intermediaire en regionale overheden een Europa zonder burgers en gebieden is, een leeg project zonder toekomst.”

Namens de grootste Europese confederatie van lokale intermediaire overheden – districten, provincies, departementen en alle andere soortgelijke decentrale overheden – roepen wij de EU-lidstaten en de Europese instellingen op om:

1. de maatregelen in de hele EU te coördineren en te zorgen voor adequate steun op financieel en gezondheidsgebied voor lokale en regionale overheden in hun strijd tegen COVID-19;

2. de lokale intermediaire overheden rechtstreeks toegang te geven tot de nieuwe financieringsmogelijkheden in het kader van Next Generation EU om de negatieve sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis te verzachten;

3. samen met het Europees Comité van de Regio’s de lokale intermediaire overheden te betrekken bij de toekomstige onderhandelingen over de EU-gezondheidsunie en bij de conferentie over de toekomst van Europa.

Tijdens de conferentie sprak CvdR-voorzitter Tzitzikostas de volgende woorden: “ De regiovoorzitters en lokale leiders van elke stad, elke provincie en elk district in Europa zijn de miskende helden die onze levens en economieën beschermen. Zij hebben dringend behoefte aan investeringen: iedere vertraging bij het bereiken van overeenstemming over de EU-begroting en de herstelplannen brengt het leven van de mensen en onze Unie in gevaar. Laten we niet deze fout begaan: een herstelplan dat alleen aan nationale behoeften beantwoordt, zal gedoemd zijn te mislukken. De regionale en lokale overheden zijn goed voor de helft van de overheidsinvesteringen in de EU en een derde van de overheidsuitgaven, en moeten deze dan ook helpen vormgeven om aan de werkelijke behoeften van hun gemeenschappen te voldoen .”

Manuel BALTAR , voorzitter van Partenalia, voorzitter van de Spaanse provincie Ourense en vicevoorzitter van de CEPLI, zei: “ Rechtstreekse financiële steun voor zelfstandigen, het openstellen van openbare gebouwen voor medisch personeel, de oprichting van stuurgroepen om een efficiënt economisch herstel te waarborgen, de dagelijkse informatieverstrekking aan de burgers: de COVID-19-crisis heeft eens te meer aangetoond dat provincies de hoekstenen van onze samenleving zijn en dat zij zich in de beste positie bevinden om de gevolgen van de grote economische, sociale en gezondheidsgevolgen te verzachten en de burgers hierbij te begeleiden .”

CvdR-lid Luca MENESINI (IT/PSE) zei: “ Tijdens de COVID-19-crisis waren de Italiaanse provincies betrokken bij de maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de noodsituatie op gezondheidsgebied. In 2020 is het investeringsbudget van de provincies met 14 % gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het herstel. Deze crisis biedt ons de kans om na te denken over een nieuw ontwikkelingsmodel dat overeenstemt met de EU-richtsnoeren, maar dan wel met de lokale overheden als hoofdrolspelers.

De Corona-crisis toont eens te meer aan hoe belangrijk het is om samen en gecoördineerd het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar Europa voor staat. Onszelf isoleren en suggereren dat de dreiging van buiten komt, is het verkeerde pad en een volkomen fout signaal. Wat we nodig hebben is cohesie en solidariteit. Ik ben blij dat veel mensen zich de afgelopen maanden bereid hebben getoond elkaar te helpen. En wat werkt op kleine schaal, moet ook van toepassing zijn op het grote geheel: alleen verenigd kan Europa de crisissen van onze tijd overwinnen ”, aldus Hauke JAGAU , voorzitter van de Duitse regio Hannover en woordvoerder van de Deutscher Landkreistag.

Serge HUSTACHE , voorzitter van de provincie Henegouwen en voorzitter van de vereniging van Waalse provincies (APW), zei: “ De provincies hebben enorme, vaak nooit eerder geziene uitdagingen het hoofd geboden. Zij hebben hun steentje bijgedragen aan een open en solidaire aanpak, samen met andere institutionele actoren die met de gevolgen van deze crisis werden geconfronteerd.”

Andrzej PLONKA , voorzitter van het district Bielsko Biala en voorzitter van de Poolse unie van ondernemers en werkgevers (ZPP), zei: “ Als we op wereldschaal kijken, is de bestrijding van pandemieën afhankelijk van de maatregelen die door internationale organisaties, regeringen en farmaceutische bedrijven worden genomen. Maar voor een doeltreffende aanpak is de concrete uitvoering van de noodzakelijke maatregelen de taak van de lokale intermediaire overheden, omdat de territoriale schaal van deze activiteiten hen voor deze rol heeft voorbestemd. In veel landen zijn de intermediaire overheden ook verantwoordelijk voor ziekenhuizen en belangrijke onderdelen van het systeem voor crisisbeheersing. De CEPLI-bijeenkomst van vandaag bewijst dit duidelijk.

Alin-Adrian NICA , voorzitter van de provincieraad van Timis (Roemenië) en lid van het Europees Comité van de Regio’s van 2007 tot 2020, zei: “ De pandemie heeft de aanzet gegeven tot een sprong voorwaarts in het digitaliseringsproces, heeft geleid tot een heroverweging van het solidariteitsbeleid en de financiering van de EU, en heeft de noodzaak benadrukt van adequate financiële toewijzingen voor het herstel en van de overdracht van bevoegdheden aan het lokale intermediaire niveau – het beproefde vangnet voor burgers in tijden van crisis. We moeten deze kansen benutten, anders hebben we niets geleerd!”

Jan OLBRYCHT , lid van het Europees Parlement en corapporteur voor het MFK 2021-2027, zei: “ De economische en sociale schade als gevolg van de coronapandemie vraagt om dringende financiële steun. Daarom is de rol van het herstelplan zo belangrijk om de gevolgen van de crisis te beperken. Elke vertraging bij de goedkeuring van het EU-herstelpakket kan zeer ernstige gevolgen hebben voor het economische herstel van de crisis. Vooral lokale en regionale overheden, die het voortouw nemen in de strijd tegen de pandemie, zullen financiële middelen voor economisch herstel nodig hebben.

CEPLI is de eerste Europese confederatie van nationale verenigingen die samen 1 167 lokale intermediaire overheden uit zes Europese landen (België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Polen en Roemenië) vertegenwoordigen, naast twee Europese netwerken van intermediaire lokale overheden, Arco Latino en Partenalia.

De European Confederation of Local Intermediate Authorities (CEPLI) is in 2008 opgericht ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het Verdrag van Rome als samenwerkingsnetwerk van lokale intermediaire overheden in heel Europa. De CEPLI zet zich in om de deelname van deze overheden aan het Europese besluitvormingsproces te vergroten, hun belangen op Europees niveau te behartigen, een permanente uitwisseling van informatie en goede praktijken tussen lokale gemeenschappen tot stand te brengen, de samenhang en zichtbaarheid van hun interventies op Europees grondgebied te versterken, en gezamenlijke samenwerkingsprojecten tussen hen te faciliteren.

Contactpersoon:

PressCdR@cor.europa.eu

Delen :