Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio’s en steden dringen aan op meer middelen om de jeugdwerkloosheid in Europa te bestrijden  

CvdR benadrukt dat versterking van de jongerengarantie van cruciaal belang is in de context van de COVID-19-crisis

Lokale en regionale overheden dringen er bij de Europese en nationale instellingen op aan om het recht van jonge Europeanen op werk, een eerlijk loon en toegang tot sociale bescherming te waarborgen als onderdeel van het herstel. De pandemie heeft in de hele Europese Unie geleid tot een sterke stijging van de jeugdwerkloosheid. Daarom willen regio’s en steden dat er in de nationale herstelplannen werkgelegenheidsmaatregelen voor jongeren worden opgenomen. Dit zijn enkele van de belangrijkste boodschappen uit het advies dat is opgesteld door Romy Karier (LU/EVP) en is besproken door de voltallige vergadering van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR).

De voltallige vergadering van het Comité van de Regio’s heeft gedebatteerd over het advies van Romy Karier (LU/EVP), lid van de gemeenteraad van Clervaux, over de versterkte jongerengarantie , het EU-initiatief ter bestrijding van de werkloosheid onder mensen tot 30 jaar. De lokale en regionale overheden zijn ingenomen met de versterking van dit instrument, dat zeven jaar geleden in het leven is geroepen. Toch betreuren ze dat de middelen voor de jongeren in de programmeringsperiode 2021-2027 niet substantieel zijn verhoogd, ondanks de kritieke situatie ten gevolge van de COVID-19-crisis.

Uit de meest recente cijfers van Eurostat blijkt dat de jeugdwerkloosheid in de EU in december 2020 17,8 % bedroeg (3 138 miljoen jongeren onder de 25 jaar), tegenover 14,8 % in december 2019, terwijl het percentage jongeren tot 30 jaar zonder scholing, werk of stage steeg van 12,5 % in 2019 tot 13,5 % in het derde kwartaal van 2020, met een piek van bijna 15 % voor de zomer.

Rapporteur Romy Karier: “Als er naar regio’s en gemeenten wordt geluisterd, kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Net als alle bestuursniveaus moeten wij in deze tijden van crisis méér doen en de handen ineenslaan. In dit licht stellen wij concrete en krachtige maatregelen voor om de Europese jongerengarantie te versterken. Als we ons er niet echt toe verbinden om onze jongeren meer te steunen, hetzij financieel, hetzij door onze strategieën te verbeteren, zullen de gevolgen waarschijnlijk dramatisch zijn en veel verder reiken dan de huidige crisis. Maar als we in plaats daarvan samen actie ondernemen, ben ik ervan overtuigd dat we een nieuwe verloren generatie kunnen voorkomen”.

Om de jeugdwerkloosheid in de context van de pandemie doeltreffend aan te pakken pleiten de lokale en regionale leiders ervoor om de versterkte jongerengarantie aan te vullen met een verlenging en uitbreiding van SURE , het tijdelijke mechanisme met een budget van 100 miljard EUR dat in het leven is geroepen om de lidstaten te helpen bescherming te bieden aan werknemers die door de COVID-19-crisis zijn getroffen. Verder dringt het CvdR erop aan dat er werkgelegenheidsmaatregelen voor jongeren worden opgenomen in de nationale plannen voor herstel en veerkracht en waarschuwt het voor beleid dat in het kader van het herstel de werkgelegenheid onder jongeren beoogt te bevorderen door hun recht op een eerlijk loon en toegang tot sociale bescherming uit te hollen.

Het CvdR onderstreept dat lokale en regionale overheden een cruciale ondersteunende rol spelen bij de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie omdat zij de brug kunnen slaan tussen onderwijsinstellingen en openbare arbeidsbemiddelingsdiensten. Het CvdR acht het ook van belang dat de arbeidsmobiliteit, tussen lidstaten en tussen regio’s, via de versterkte jongerengarantie bevorderd wordt gezien de belangrijke rol die migratie speelt bij het creëren van kansen op de arbeidsmarkt. Regio’s en steden betreuren dan ook dat de bepaling daarover, die in de oorspronkelijke jongerengarantie wel voorkwam, niet in het nieuwe voorstel is overgenomen.

De leden van het CvdR herhalen dat het van essentieel belang is dat er duidelijke en precieze, bindende criteria worden vastgesteld ten aanzien van de kwaliteit van de door de jongerengarantie geboden mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, opleiding en het leerlingwezen. Het is evenzeer belangrijk de administratieve lasten voor jonge werkzoekenden te verminderen: de onlineregistratie via specifieke e-platformen voor de jongerengarantie moet de standaardprocedure zijn.

De definitieve uitslag van de stemming over het advies zal aan het eind van de zitting bekend worden gemaakt.

Achtergrond:

De EU ondersteunt de lidstaten bij het terugdringen van de werkloosheid en inactiviteit onder jongeren door middel van het pakket ter ondersteuning van de werkgelegenheid onder jongeren , dat vier pijlers telt. Een daarvan is de jongerengarantie, een initiatief dat in 2013 is opgezet en al 24 miljoen jongeren heeft geholpen. Op voorstel van de Europese Commissie heeft de Raad vorig jaar een aanbeveling over een versterkte jongerengarantie goedgekeurd.

Met de jongerengarantie hebben alle lidstaten zich ertoe verbonden ervoor te zorgen dat alle jongeren onder de 30 jaar binnen een periode van vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten, een kwalitatief goed aanbod krijgen voor een baan, een vervolgopleiding of een leerling- of stageplaats.

Contactpersoon:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
24.04.2023