Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Renovatiegolf: CvdR en Europese Commissie gaan samenwerken om renovatie van gebouwen te stimuleren  

Het partnerschap tussen EU-, regionale en lokale leiders is cruciaal om vaart te zetten achter de renovatiegolf, die 160 000 banen kan opleveren. Maar liefst 75 % van het gebouwenbestand in

de EU is energie-inefficiënt, en op dit moment wordt jaarlijks slechts 1 % daarvan gerenoveerd. Gebouwen zijn goed voor 40 % van het energieverbruik in Europa

en 36 % van de broeikasgasemissies.

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en de Europese Commissie hebben vandaag een partnerschap gelanceerd om de renovatie en het koolstofvrij maken van het gebouwenbestand in de EU te versnellen. Het potentieel voor nieuwe banen, energiebesparingen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen maakt van de “renovatiegolf” een belangrijke motor voor een robuust en duurzaam herstel na COVID-19. Het partnerschap is bedoeld om lokale en regionale overheden te ondersteunen bij het vernieuwen van hun gebouwenbestand. De COVID-19-gezondheidscrisis heeft de noodzaak vergroot om de levensomstandigheden in onze gebouwen te verbeteren en energiearmoede uit te bannen.

Samen met het koolstofvrij maken van de vervoerssector en de vergroening van steden is de renovatie van het gebouwenbestand van de EU een belangrijke prioriteit in het kader van de Green Deal , de groeistrategie van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het CvdR, opende tijdens de zitting een debat over de renovatiegolf met Kadri Simson, EU-commissaris voor Energie, en zei: “Door het gebouwenbestand energie-efficiënt te maken kunnen we geld besparen, de uitstoot verminderen en de energiearmoede aanpakken, een verschijnsel dat 34 miljoen mensen in de EU treft. We moeten ervoor zorgen dat lokale en regionale overheden op de hoogte zijn van en toegang hebben tot de ongekende middelen die via de nieuwe EU-langetermijnbegroting en het fonds voor herstel en veerkracht beschikbaar worden gesteld. Ik ben dan ook verheugd het startschot te kunnen geven voor deze samenwerking tussen de Commissie en het CvdR die ten doel heeft de renovatiegolf in alle regio’s te ondersteunen.”

Kadri Simson, EU-commissaris voor Energie , nam het woord tijdens het debat en zei: “Vandaag hebben we een uitgelezen kans om de economie nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd onze inspanningen op het gebied van schone energie op te voeren. De Commissie zal de steden en regio’s verschillende vormen van steun en technische bijstand blijven verlenen, zodat zij samen met alle geledingen van de samenleving werk kunnen maken van de dubbele transitie en de uitrol van de renovatiegolf. Ik ben blij dat het Burgemeestersconvenant nog inclusiever, toegankelijker en ambitieuzer zal worden op het gebied van klimaatneutraliteit.”

Juan Espadas (ES/PSE) , burgemeester van Sevilla en voorzitter van de commissie ENVE en van de werkgroep  Green Deal Going Local  van het CvdR, zei: “De renovatiegolf is een pijler van het Europese herstel, een hefboom om onze regio’s beter herop te bouwen, de klimaatcrisis beter te bestrijden en tegelijkertijd zorg te dragen voor de gezondheid en levenskwaliteit van onze burgers. In het kader van deze strategie kan het nieuwe Europese Bauhaus-initiatief inzichten opleveren voor stadsvernieuwing om onze wijken ingrijpend te transformeren. We moeten het creatieve potentieel in onze regio’s en steden benutten en de burgers bij het transformatieproces betrekken om de Green Deal dichter bij hen te brengen en samen een duurzamere toekomst uit te tekenen.”

Enrico Rossi (IT/PSE) is de rapporteur voor het CvdR- advies over de renovatiegolf . Het lid van de gemeenteraad van Signa (Florence) en voormalig voorzitter van de regioraad van Toscane (2010-2020) zei: “ Met het renovatiegolf-initiatief biedt de EU onze steden en regio’s een enorme kans. Voorheen lag de focus alleen op afzonderlijke appartementen of gebouwen, maar nu kijken we eindelijk naar wijken als geheel. Daarom zijn we ingenomen met de wijkgerichte aanpak en de aandacht voor energiegemeenschappen. De renovatiegolf kan ook bijdragen tot het uitbannen van energiearmoede doordat het burgers helpt om “prosumenten” te worden, die niet alleen energie verbruiken maar ook produceren. De Green Deal en de renovatiegolf kunnen alleen slagen als zij het welzijn en de levenskwaliteit in en rond onze huizen verbeteren, waarbij niemand mag worden uitgesloten.”

Na het debat bespraken de leden de talrijke voorstellen in het CvdR-advies over de renovatiegolf. Het CvdR dringt aan op een herziening van de staatssteunregelingen, flexibelere begrotingsregels met het oog op meer investeringen en renovaties, subnationale doelstellingen voor de renovatie van gebouwen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

Het CvdR pleit er ook voor om de ELENA-faciliteit van de Europese Investeringsbank te versterken en te decentraliseren door een One-Stop-Shop-model op te zetten waar alle lokale en regionale overheden en bedrijven terechtkunnen voor technische bijstand. In het advies wordt er bij de Europese Commissie en de lidstaten op aangedrongen de renovatiegolf volledig in te bedden in de programma’s voor herstel en veerkracht (RRF) en de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF).

De definitieve tekst van het CvdR-advies over de renovatiegolf is sinds 19 maart 2021 beschikbaar.

Achtergrondinformatie:

De renovatiegolf werd op 14 oktober 2020 gelanceerd met de mededeling van de Europese Commissie getiteld “Een renovatiegolf voor Europa – groenere gebouwen, meer banen, hogere levenskwaliteit” . Het is een belangrijke pijler van de routekaart voor de Europese Green Deal .

De renovatiegolf heeft tot doel belemmeringen voor de renovatie van gebouwen weg te nemen. De Groep financiële instellingen inzake energie-efficiëntie ( EEFIG ) heeft zes soorten belemmeringen in kaart gebracht: structurele belemmeringen, informatiebarrières, marktfalen, gebrek aan expertise, een combinatie van factoren die het moeilijk maken om projecten samen te voegen en/of een efficiëntere wijkgerichte aanpak te hanteren, en regelgevingsobstakels. Al deze belemmeringen zijn rechtstreeks van invloed op lokale en regionale overheden en verhinderen hen om meer te investeren in energie-efficiënte projecten.

Samen met het koolstofvrij maken van de vervoerssector en de vergroening van steden is de renovatie van het gebouwenbestand van de EU een belangrijke prioriteit in het kader van de Green Deal , niet alleen vanwege het potentieel om zowel het energieverbruik als de CO 2 -uitstoot te verminderen, maar ook als aanjager van duurzame groei en werkgelegenheid. De bouwsector levert per miljoen euro aan investeringen de meeste banen op ( IEA 2020 ).

De renovatie van gebouwen is een belangrijke prioriteit van Green Deal Going Local (GDGL) , een nieuw initiatief van het CvdR dat erop gericht is steden en regio’s centraal te stellen in de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit. Green Deal Going Local is op 15 juni 2020 van start gegaan met de oprichting van een specifieke werkgroep bestaande uit 13 leden . Lees hier het perscommuniqué. Ontdek 200 goede praktijken in verband met de Green Deal op onze onlinekaart .

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023