Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Wil Europa de uitdagingen van morgen aankunnen dan moeten de regio's weer centraal komen te staan in het gemeenschappelijk landbouwbeleid  

De leiders van de lokale en regionale overheden hebben een advies over het gemeenschappelijk landbouwbeleid goedgekeurd, waarin zij een pleidooi houden voor een rechtvaardig, duurzaam en solidair GLB dat ten dienste staat van de landbouwers, de regio's, de consumenten en de burgers. De speelruimte bij het beheer van het GLB waarover de Europese regio's beschikken dreigt te worden ingeperkt door het wetgevingsvoorstel inzake het toekomstige GLB zoals het nu op tafel ligt. Het voorstel om de middelen voor plattelandsontwikkeling met 28% te verlagen staat bovendien haaks op de EU-doelstelling van territoriale cohesie. Het nieuwe GLB moet inspelen op de milieu- en klimaatuitdagingen en de landbouwers een billijk inkomen bieden. Dat zal gezien de door de Commissie voorgestelde instrumenten en bezuinigingen echter geen sinecure zijn.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, ziet het als volgt: "Het CvdR wil de regio's weer een centrale plek geven in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en heeft een aantal ambitieuze voorstellen voor hervormingen geformuleerd; het wil daarmee aantonen dat dit beleid cruciaal is voor de verwezenlijking van de Europese doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, concurrentiekracht, territoriale cohesie, milieubescherming en de strijd tegen de klimaatverandering. Er mag dan ook niet worden geraakt aan het GLB-budget, en met name de middelen voor plattelandsontwikkeling moeten op hetzelfde peil blijven. Alleen zo zullen we erin slagen alle Europese burgers, en in het bijzonder de bewoners van plattelandsgebieden, te beschermen."

"Het CvdR zou graag zien dat de Europese regio's nog nauwer worden betrokken bij het beheer en de uitvoering van het GLB, met name wat de tweede pijler betreft, zodat dit beleid kan worden afgestemd op de specifieke situatie van elke regio en sector", aldus de rapporteur van het advies over de hervorming van het GLB, Guillaume Cros (FR/PSE) , vicevoorzitter van de regioraad van Occitanië. "Als het GLB opnieuw op nationale leest wordt geschoeid kan dat de Europese ambities fnuiken en zouden de voordelen van de regionalisatie van dit beleid teniet worden gedaan. De schat aan ervaringen die tal van Europese regio's in de loop der jaren hebben opgedaan dreigt dan verloren te gaan", zo voegde de rapporteur daar nog aan toe.

Het voornaamste nieuwe element in het door de Commissie voorgestelde GLB-wetgevingspakket is dat de uitvoering van het GLB wordt gedelegeerd aan de lidstaten. Strategische plannen voor zowel de eerste als de tweede pijler van het GLB moeten worden opgesteld op basis van gemeenschappelijke Europese doelstellingen en worden beheerd door de lidstaten na goedkeuring door de Commissie. Volgens het verordeningsvoorstel van de Commissie zou het voor de lidstaten echter niet langer mogelijk zijn om de uitwerking van regionale plannen voor plattelandsontwikkeling over te laten aan te regio's; het zou daardoor lastiger worden de programma's op maat te snijden van de lokale situatie - wat indruist tegen de doelstellingen van de Commissie.

Voorts wijst het CvdR erop dat de GLB-premies eerlijker moeten worden verdeeld tussen de lidstaten, de regio's en de landbouwbedrijven, om zo de landbouwactiviteit en het model van agrarische familiebedrijven in alle regio's in stand te houden en de levensvatbaarheid van het platteland te beschermen.

Ook is het CvdR pleitbezorger van een duurzamer GLB: het stelt voor de ecoregelingen te versterken, het gebruik van pesticiden te verminderen, het biologisch bebouwde areaal uit te breiden, weer een minimumdrempel in te voeren voor het ecologisch aandachtsgebied per bedrijf, en het houden van dieren in kooien geleidelijk aan af te bouwen. Het rapport dat de VN een paar dagen voor de aanvang van de 24e Conferentie van de Partijen inzake klimaatverandering heeft gepubliceerd, werpt een nieuw licht op de vergroening van het GLB en zet het belang ervan kracht bij. Om de gemiddelde temperatuurstijging onder de 2°C te houden moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 worden teruggebracht, zo staat te lezen in dit rapport. Guillaume Cros heeft er in dit verband op gewezen dat "de landbouw hieraan een steentje kan bijdragen door het gebruik van synthetische stikstofhoudende meststoffen te verminderen en de industrialisering van de veeteelt tegen te gaan".

Tijdens de CvdR-zitting in Brussel hebben de vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden erop gewezen dat in crisissituaties marktregulering meer zoden aan de dijk kan zetten dan uitbreiding van de verzekeringsregelingen, en hebben zij er net als de EP-leden op aangedrongen dat de nodige middelen worden uitgetrokken voor een ambitieus, eerlijker en duurzamer GLB en dat maatregelen voor plattelandsontwikkeling worden getroffen.

Vertegenwoordigers van het CvdR zullen deelnemen aan de conferentie op hoog niveau over de uitdagingen waaraan het GLB het hoofd moet bieden , die door de Commissie op 6 en 7 december 2018 wordt georganiseerd.

Aanvullende informatie

CvdR-advies over Het GLB na 2020

Contactpersoon:

Wioletta Wojewódzka

Tél. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Delen :