Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regionale ecosystemen voor innovatie zijn de sleutel tot een groter concurrentievermogen en strategische autonomie van de Europese industrie  

De EU heeft een strategie nodig die de industrie kan helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatneutraliteit te bereiken, en tegelijkertijd kan helpen om de druk van de COVID-19-pandemie te boven te komen. Het Europees Comité van de Regio’s heeft vandaag in zijn advies ‘De industriestrategie 2020 actualiseren: naar een sterkere eengemaakte markt voor het herstel van Europa’ een reeks concrete maatregelen goedgekeurd om dit te bereiken, waaronder de versterking van de rol van de kmo’s en de territoriale dimensie van de industriestrategie van de EU, de bevordering van plaatsgebonden innovatiebeleid, slimmespecialisatiestrategieën en nauwere banden tussen industriële en regionale ecosystemen .

In het advies doet de EU-assemblee van steden en regio’s concrete voorstellen om de Europese industrie nieuw leven in te blazen en de rol van lokale en regionale overheden voor solidere industriële ecosystemen te versterken, teneinde het concurrentievermogen en de strategische autonomie van de EU te vergroten. Het goedgekeurde advies is een bijdrage aan de Mededeling van de Commissie, “De industriestrategie 2020 actualiseren: naar een sterkere eengemaakte markt voor het herstel van Europa ”, gepubliceerd op 5 mei 2021.

Rapporteur Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, zei: " We moeten de territoriale dimensie van de Europese industriestrategie versterken. Steden en regio’s hebben belangrijke bevoegdheden in verband met industriële ontwikkeling. Europa moet hun de instrumenten aanreiken om de digitale en groene transitie in goede banen te kunnen leiden. Innovaties sneller omzetten in marktrijpe producten en het bijscholen van de beroepsbevolking zijn een must om het concurrentievermogen te vergroten en nieuwe banen te creëren die bijdragen tot het herstel van de EU na COVID-19. We moeten ook de EU-staatssteunregels herzien om de transitie van energie-intensieve en op buitenlandse handel gerichte industrieën te ondersteunen. Zonder een koolstofvrije en duurzame Europese industrie blijven de doelstellingen van de Europese Green Deal buiten bereik”.

EP-lid Tom Berendsen (EVP) benadrukte tijdens het debat het volgende: “Om de Europese industrie koolstofvrij te maken, is een grootschalige uitrol van hernieuwbare en koolstofarme energie nodig. Verder zijn enorme investeringen in infrastructuur geboden. Ik ben overtuigd van de kracht van regio’s, steden en lokale gemeenschappen en van de rol die zij kunnen spelen bij de uitwerking van het juiste beleid dat werkt voor burgers en bedrijven in heel Europa. Deze rol is ook van cruciaal belang voor het industriebeleid. Regionale innovatiestrategieën, slimme specialisatie en een plaatsgebonden aanpak van de industrie zijn essentieel om de tweeledige groene en digitale transitie van de Europese industrie met succes te bekronen.”

Het Comité roept de Europese Commissie op om het lokale en regionale niveau te betrekken bij de toekomstige opzet van de nieuwe industriestrategie van de EU. Met het oog op een betere coördinatie voor de duurzame transitie van de Europese industrie stelt het CvdR voor een strategische dialoog op te zetten om de banden tussen industriële en regionale ecosystemen te verbeteren en herinnert het eraan dat het potentieel van slimme-specialisatiestrategieën maximaal benut moet worden, als beste instrument voor industriële modernisering, ingebed in de meerwaarde van elk gebied.

De sleutelrol van kmo’s in de EU wordt benadrukt in het advies, waarin wordt gepleit voor specifieke steun voor kmo’s om de digitale kloof te overbruggen. Willen we innovatieve producten en diensten sneller op de markt kunnen brengen, dan zijn verdere investeringen in test- en valideringsinfrastructuur, zoals testcentra voor Industrie 4.0, proeffabrieken en digitale innovatiehubs (DIH’s), volgens het CvdR ook nodig.

Het nieuwe instrument van de Europese Commissie om strategische afhankelijkheden in kaart te brengen en deze aan te pakken via overheidsopdrachten wordt door de CvdR-leden verwelkomd, hoewel zij benadrukken dat er dringend behoefte is aan een mechanisme om de overname van Europese ondernemingen, met name niet-beursgenoteerde kmo’s in strategische sectoren, te beoordelen en te voorkomen.

Het Comité benadrukt ook dat het EU-kader voor staatssteun moet worden bijgesteld om de omschakeling van energie-intensieve en van de buitenlandse handel afhankelijke grondstoffensectoren te ondersteunen, en dat de EU- en de nationale financieringsprogramma’s beter op elkaar moeten worden afgestemd.

De EU-assemblee van lokale en regionale overheden roept ook alle particuliere ondernemingen op om op alle bestuursniveaus te zorgen voor gendergelijkheid, en dringt er bij de EU op aan om de omscholing van arbeidskrachten in nieuwe vaardigheden op regionale schaal en in alle sectoren te ondersteunen. Het Comité herinnert eraan dat de EU nog ver verwijderd is van het doel om 3 % van het bbp in O&O&I te investeren, en benadrukt dat sommige lidstaten nog onder de 1 % zitten.

Achtergrond:

Regio’s spelen een sleutelrol bij het vormgeven van de nieuwe industriestrategie van de EU. Lees hier het interview met rapporteur Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe).

De COVID-19-crisis heeft de EU-economie zwaar getroffen. De impact varieert naargelang van de ecosystemen en de omvang van de ondernemingen. De crisis heeft de onderlinge afhankelijkheid van mondiale waardeketens blootgelegd en de cruciale rol van een mondiaal geïntegreerde en goed functionerende interne markt aangetoond. De Europese Commissie publiceert de volgende cijfers, waaruit de impact van COVID-19 blijkt:

- 6,3 % krimp van de EU-economie

- 60 % van de kmo’s geeft aan dat de omzet in 2020 is gedaald

- 24 % daling van de handel EU in 2e en 3e kwartaal 2020

- 1,7 % daling werkgelegenheid in mkb in 2020, oftewel 1,4 miljoen banen

- 45 % van de bedrijven verwacht in 2021 minder te investeren

De Europese Commissie onderscheidt 14 industriële ecosystemen: ruimtevaart en defensie, agrovoedingssector, bouwnijverheid, culturele en creatieve sector, digitale sector, elektronica, energie-intensieve industrieën, hernieuwbare energie, gezondheid, mobiliteit – vervoer en automobielindustrie, buurt- en sociale economie en civiele bescherming, detailhandel, textiel en toerisme. Bron: Europese Commissie .

Contactpersoon:

David Crous
Tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-ECOSYSTEMS-KEY-TO-HIGHER-COMPETITIVENESS-AND-STRATEGIC-AUTONOMY-OF-EUROPEAN-INDUSTRY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-ECOSYSTEMS-KEY-TO-HIGHER-COMPETITIVENESS-AND-STRATEGIC-AUTONOMY-OF-EUROPEAN-INDUSTRY.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-ECOSYSTEMS-KEY-TO-HIGHER-COMPETITIVENESS-AND-STRATEGIC-AUTONOMY-OF-EUROPEAN-INDUSTRY.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-ECOSYSTEMS-KEY-TO-HIGHER-COMPETITIVENESS-AND-STRATEGIC-AUTONOMY-OF-EUROPEAN-INDUSTRY.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTEU-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-ECOSYSTEMS-KEY-TO-HIGHER-COMPETITIVENESS-AND-STRATEGIC-AUTONOMY-OF-EUROPEAN-INDUSTRY.ASPX

State of the European Union: regions and cities answer the call and stand ready
State of the European Union: regions and cities answer the call and stand ready
14.09.2022