Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regionale en lokale leiders vragen de lidstaten met klem de begroting en het herstelplan van de EU snel goed te keuren om de burgers te beschermen en lokale gemeenschappen weerbaarder te maken  

Twee weken voor een cruciale Europese top roept het Europees Comité van de Regio’s — de EU-assemblee van regionale en lokale overheden — de lidstaten ertoe op om tijdig een fair akkoord over het meerjarig financieel kader (MFK) en het “Next Generation EU”-plan te bereiken. In een resolutie en een debat met Johannes Hahn, Europees commissaris voor Begroting en Administratie, pleiten regio's en steden ervoor dat cohesie het kompas wordt voor al het EU-beleid en dat er bij de implementatie van EU-programma's wordt uitgegaan van gedeelde verantwoordelijkheid en partnerschap.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Apostolos Tzitzikostas , zei:

“Met de Commissievoorstellen voor de herstelplannen en de begroting voor 2021-2027 wordt op de voornaamste wensen van ons Comité ingegaan en wordt aangetoond dat ons niet-aflatende werk om de stem van lokaal gekozen vertegenwoordigers in Brussel te laten horen, effect sorteert. Zo worden populisten en eurosceptici op heldere wijze van repliek gediend en wordt de meerwaarde van de EU ook in deze moeilijke tijden bewezen. We moeten ervoor zorgen dat het herstelplan doeltreffend wordt uitgevoerd en dat de risico's van een gecentraliseerd proces worden vermeden. Subsidiariteit en het partnerschapsbeginsel zijn essentieel en de lokale en regionale overheden, die tot de wettelijk bevoegde autoriteiten van de lidstaten behoren, moeten er volledig bij worden betrokken om investeringen daar te concentreren waar ze het hardst nodig zijn. De bal ligt nu bij de nationale regeringen van de lidstaten en het Europees Parlement, die snel tot actie moeten overgaan. Er mag gediscussieerd worden, maar we moeten voorkomen dat er vertragingen ontstaan die ons kunnen beletten tijdig op de behoeften van onze burgers in te spelen.”

De langetermijnbegroting en het “Next Generation EU”-plan zijn de Europese manier om op de crisis te reageren en de weg naar herstel in te slaan. We kunnen alleen slagen als we samen optrekken: lidstaten overal in Europa en van welke omvang ook, regio's en steden, overheden, universiteiten en het bedrijfsleven. De steun van het Comité van de Regio's voor een akkoord in juli is zeer belangrijk. Ter wille van een spoedig herstel moeten we snel overeenstemming bereiken ”, zei Johannes Hahn , commissaris voor Begroting en Administratie.

Het CvdR wijst er nog eens op dat zowel het MFK als het herstelplan gericht moeten zijn op cohesie als kernwaarde en op een krachtig EU-investeringsbeleid voor de lange termijn dat de Unie helpt om weerbaarder, groener en toekomstgerichter te worden. Het CvdR is ingenomen met de extra steun voor cohesiebeleid (55 miljard EUR), plattelandsontwikkeling (15 miljard EUR), het Fonds voor een rechtvaardige transitie (30 miljard EUR), het versterkte Horizonprogramma (12,5 miljard EUR), de Connecting Europe Facility (1,5 miljard EUR) en het autonome EU-gezondheidsprogramma (9,37 miljard EUR).

" Het is een goede zaak dat het cohesiebeleid opnieuw in de belangstelling staat. Het cohesiebeleid moet niet als draagmoeder voor het programma React-EU fungeren, maar moet het uitgangspunt blijven voor het antwoord dat dient te worden geformuleerd. Tijdig handelen is ook van het grootste belang. Na de Europese Raad van juli en de nationale procedures moet het volgende MFK uiterlijk op 1 januari 2021 volledig operationeel zijn ”, aldus Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE), eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s.

Uit het toekomstige meerjarig financieel kader en het herstelplan blijkt dat de Europese Commissie de omvang van de crisis inziet, maar onze regio's en steden hebben reeds nu behoefte aan herstelprogramma's en investeringen op lange termijn. Elk verder uitstel zou dramatische gevolgen hebben voor onze medeburgers, onze ondernemingen en onze overheidsdiensten. We zouden dan het risico lopen dat de interne markt uiteenvalt en in dat geval zouden alle landen, ook de spaarzame, worden getroffen. Het herstelplan zou tevens een kans kunnen bieden om op basis van de Green Deal werk te maken van de ecologische en digitale transities, waarbij dan wel zou moeten worden uitgegaan van de knowhow van regio's en steden ", voegde Isabelle Boudineau (FR/PSE), vicevoorzitter van de raad van de regio Nouvelle-Aquitaine en voorzitter van de commissie COTER van het CvdR, eraan toe.

Aan de uitvoering van de nieuwe begroting en het nieuwe herstelplan zullen wel wat haken en ogen zitten waar het gaat om strategische planning, coördinatie en bestuurscapaciteit. Het Europees Comité van de Regio's wil dat elke vorm van centralisatie wordt vermeden en dat regio's en steden de investeringen kunnen helpen sturen zodat deze gericht worden op de gebieden waar ze het hardst nodig zijn. Het Comité is bereid een bijdrage te leveren aan de verbetering van het Europees Semester, dat bij de strategische coördinatie van het herstelplan een belangrijke rol zal spelen. Een nieuw partnerschap tussen EU-, nationale, regionale en lokale actoren zal de huidige afstand tussen de manier waarop het economisch beleid wordt gecoördineerd en de reële behoeften van burgers en bedrijven helpen verkleinen. Dit zal de uitvoering en benutting van Europese programma's in steden en regio's ten goede komen.

Nadere informatie:

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

Mobiel: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu