Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Bevordering van gezondheid in steden om levenskwaliteit van EU-burgers te verbeteren  

De komende decennia zal 70 % van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. Deze verstedelijking zal de rol van steden vergroten en intensiveren. Tegen deze achtergrond heeft de CvdR-commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT) op 30 maart in Brussel een advies goedgekeurd over "Gezondheid in steden: een zaak van algemeen belang", met een reeks aanbevelingen op prioritaire beleidsterreinen zoals stadsplanning, mobiliteit, milieu en gezonde voeding, onderwijs, sport en governance.

 

De lokale en regionale leiders pleiten voor een nieuw partnerschap voor gezondheid in het kader van de stedelijke agenda voor de EU, om een cultuur van gezamenlijke planning tot stand te brengen en de gezondheid in steden te bevorderen met maatregelen op verschillende beleidsterreinen, te nemen door nationale regeringen, regio's, steden en individuele burgers. Ook wezen zij erop dat "gezonde steden" alleen kunnen worden gerealiseerd als regio's en steden duidelijke beleidsmaatregelen treffen om de bestaande welzijnsmodellen te verbeteren en indien zij kiezen voor een nieuwe brede en participatieve aanpak.

Roberto Pella (IT/EPP) , rapporteur van het advies , riep op tot de bescherming van het welzijn van de zwakste bevolkingsgroepen, met name moeders en kinderen, en van groepen die vatbaar zijn voor ziekten en handicaps: " De ongelijkheid en de sociaaleconomische kloof worden steeds groter, met name in stedelijke gebieden waar tegen 2050 70% van de wereldbevolking zal leven. Er moeten dan ook actieve beleidsmaatregelen ten uitvoer worden gelegd in steden, om de kwaliteit van het bestaan te verbeteren en mensen meer te doordringen van het belang van gezondheidsthema's en een gezonde levensstijl”.

De commissie NAT pleit niet alleen voor een gelijke toegang tot de gezondheidszorg, maar ook voor een gezamenlijke multilevel governance waarmee instellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen bijdragen aan de planning van een rechtvaardige en evenwichtige stedelijke omgeving. In dit verband stellen de leden voor om in grote stedelijke centra waarnemingscentra op te richten voor factoren die bepalend zijn voor de volksgezondheid, evenals informatiecentra waar lokale en regionale overheden toegang krijgen tot goede praktijken en waar zij informatie kunnen krijgen over financieringsmogelijkheden.

De lokale en regionale overheden wijzen erop dat de factoren die van invloed zijn op de gezondheid moeten worden bestudeerd en geanalyseerd, dat een oplossing moet worden gevonden voor de problemen in verband met de gestegen levensverwachting en dat de socialezekerheidsstelsels moeten worden herzien aan de hand van gegevens over de bevolkingsopbouw. Zij erkennen dat de vergrijzing van de bevolking en de daarmee samenhangende toename van chronische ziekten, problemen oplevert in verband met de houdbaarheid van de gezondheidszorg en de socialezekerheidsstelsels. De tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen die gericht zijn op gezondheidsdeterminanten is dan ook van essentieel belang voor de ontwikkeling van slimme, duurzame en inclusieve steden.

Contactgegevens:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu


Diandra Vanigioli

Tel. +32 2 282 22 99

diandra.vanigioli@cor.europa.eu

Share: