Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio’s en steden in de EU door veel regeringen niet betrokken bij het opstellen van nationale plannen voor herstel na de COVID-19-pandemie  

Uit recent onderzoek blijkt dat slechts een paar landen iets hebben gedaan met de input van lokale en regionale overheden, waardoor een succesvolle uitvoering van het herstelplan voor Europa in gevaar komt

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en de Raad der Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) hebben onlangs gezamenlijk een gerichte raadpleging gehouden over dit onderwerp. De resultaten hiervan werden gepresenteerd tijdens de vergadering van de commissie Economisch Beleid (ECON) van het CvdR. De ECON-leden hebben ook unaniem ingestemd met de inhoud van het ontwerpadvies over het actieplan inzake kritieke grondstoffen, dat is opgesteld door Isolde Ries (DE/PSE), eerste vicevoorzitter van het parlement van de deelstaat Saarland.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin lokale gemeenschappen betrokken zijn bij het opstellen van de nationale plannen voor herstel en veerkracht, hebben het CvdR en de CEMR hun oor te luisteren gelegd bij nationale verenigingen van lokale en regionale overheden in de hele EU. Lidstaten zijn verplicht om een nationaal plan voor te leggen aan de Europese Commissie als ze gebruik willen maken van de steun van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF), het instrument van 672,5 miljard EUR dat de hoeksteen vormt van het herstelinstrument Next Generation EU, ook wel bekend als het “ herstelplan voor Europa ”.

Het CvdR en de CEMR hebben proefondervindelijk vastgesteld dat helaas “ slechts een minderheid van de lidstaten hun lokale en regionale overheden raadpleegt bij de voorbereiding van het plan voor herstel en veerkracht en dat een nog kleiner aantal lidstaten ook daadwerkelijk iets met die inbreng doet ”. Het belangrijkste obstakel dat door de respondenten werd genoemd, was “ eenvoudigweg een gebrek aan bereidheid van de nationale regering, die er niet naar streefde om vertegenwoordigers van de subnationale overheid erbij te betrekken ”. Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat dit gegeven breed wordt gedeeld met de instanties die ervoor kunnen helpen zorgen dat lokale en regionale overheden meer worden betrokken bij deze plannen voordat de definitieve versie ervan wordt ingediend ”, zei Michael Murphy (IE/EVP), voorzitter van de commissie ECON en lid van de graafschapsraad van Tipperary.

Christophe Rouillon (FR/PSE), burgemeester van Coulaines en algemeen rapporteur voor de RRF, onderstreepte dat "de verordening tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht intentieverklaringen bevat voor het betrekken van steden en regio’s bij de nationale herstelplannen. Door hen bij de planning te betrekken, zou een efficiënt gebruik van de middelen ter plaatse kunnen worden gewaarborgd en zouden buitenkanseffecten en overlappingen kunnen worden voorkomen, vooral voor de Europese structuurfondsen. De linkerhand moet weten wat de rechterhand doet. De bal ligt nog steeds bij de lidstaten: zij kunnen en moeten beter presteren op het gebied van transparantie en coördinatie ”.

Dario Nardella , voorzitter van Eurocities en burgemeester van Florence, die ook deelnam aan de rondetafeldiscussie, zei: “ Als we snel handelen, kunnen we er nog steeds voor zorgen dat de herstelfondsen doen wat ze moeten doen: mensen helpen hun leven weer op de rails te krijgen en lokaal ondersteuning bieden voor digitalisering en groen herstel – de twee grote prioriteiten. Nu steden zijn erkend als belangrijke partners in het herstelplan, moeten de nationale en lokale overheden gaan samenwerken om de mensen die het hardst zijn getroffen in onze steden dringend van middelen te voorzien.

Dragos Pîslaru (RO/Renew Europe), lid van het Europees Parlement en corapporteur voor de RRF, zei: " Toen ik me ging verdiepen in de faciliteit voor herstel en veerkracht, besefte ik dat antwoorden alleen via dialoog met de burgers kunnen worden gevonden. Daarom heb ik 13 raadplegingen in de lidstaten van de EU georganiseerd. Een ideaal nationaal plan voor herstel en veerkracht is een coherente weergave van alle goede ideeën. Ik zou graag zien dat de lidstaten hetzelfde doen. Het Europees Parlement heeft ervoor gezorgd dat de lidstaten bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor herstel en veerkracht overleg plegen met relevante belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld en met lokale en regionale overheden ”.

Lucia Puttrich , minister van Europese en Federale Zaken van de deelstaat Hessen, verklaarde: " De RRF is de grootste component van het herstelplan. Gezien de omvang van de steun is de tenuitvoerlegging bijzonder belangrijk. Waar nu op moet worden gefocust, is dat het geld de regio bereikt en belangrijke impulsen geeft. Dit betekent dat moet worden geïnvesteerd in concurrentievermogen, in de Green Deal, in de versterking van het gezondheidsstelsel en in digitalisering. Deze doelen kunnen alleen worden gehaald als de regio’s kunnen meepraten over de inhoud en uitvoering van de programma's. Want meepraten betekent ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de behoeften in het veld. Dit is de basisgedachte achter subsidiariteit, een gedachte die wij van harte steunen.

Het CvdR is betrokken bij een uitgebreide monitoring van de uitvoering van de RRF. Onderdeel hiervan is een forum over herstel en veerkracht, waarvan de eerste editie in oktober 2021 tijdens de Europese Week van regio’s en steden zal plaatsvinden.

Tijdens de vergadering hebben de leden van de commissie ECON zich ook eensgezind achter het ontwerpadvies over het Actieplan inzake kritieke grondstoffen geschaard. Rapporteur Isolde Ries (DE/PSE), eerste vicevoorzitter van het parlement van de deelstaat Saarland, zei hierover: “ Moderne samenlevingen en economieën kunnen op lange termijn niet functioneren zonder een betrouwbare, veilige, concurrerende en milieuvriendelijke grondstoffenvoorziening. In veel belangrijke Europese sectoren, zoals de automobiel- en staalindustrie, de lucht- en ruimtevaart, de IT-sector, de gezondheidszorg en de sector hernieuwbare energie, zijn kritieke grondstoffen nodig. De afhankelijkheid van kritieke grondstoffen moet worden verminderd door middel van circulair gebruik van hulpbronnen, duurzame producten en innovatie. De binnenlandse winning en verwerking van grondstoffen in de EU moet worden versterkt en de aankopen in derde landen moeten worden gediversifieerd ”. De stemming over het ontwerpadvies staat gepland voor de plenaire zitting van het CvdR in maart.

De commissie ECON wees Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE), voorzitter van de regioraad van Bretagne en voorzitter van de Contactgroep CvdR-VK , aan als algemeen rapporteur voor de reserve voor aanpassing aan de brexit . De Europese Commissie heeft een budget van 5 miljard euro voorgesteld voor dit instrument ter ondersteuning van bedrijven, regio’s en lokale gemeenschappen die het zwaarst getroffen worden door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Over het ontwerpadvies zal worden gestemd tijdens de plenaire zitting van het CvdR in maart.

Bovendien werd Ricardo Rio (PT/EVP), burgemeester van Braga, alvast aangewezen als rapporteur voor het initiatiefadvies over de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 . Wel moet het CvdR-bureau hier nog mee instemmen.

Achtergrond:

Bij de gezamenlijke raadpleging door het CvdR en de CEMR zijn de standpunten en ervaringen verzameld van 25 organisaties uit diverse subnationale bestuurslagen in 19 EU-lidstaten: België, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. Deze gerichte raadpleging werd gehouden van begin november 2020 tot begin januari 2021.

De resultaten vindt u hier .

De faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) is een instrument van 672,5 miljard EUR (312,5 miljard EUR aan subsidies en 360 miljard EUR aan leningen) dat bedoeld is om de EU-landen te helpen hervormingen door te voeren en te investeren in de gemeenschappelijke prioriteiten van de EU. De RRF is het grootste financiële werktuig dat is opgenomen in het herstelinstrument Next Generation EU van 750 miljard EUR, ook wel het herstelplan voor Europa genoemd. Om van de steun van de RRF te kunnen profiteren, moeten de lidstaten nationale plannen voor herstel en veerkracht indienen waarin wordt aangegeven welke hervormingen en investeringen zouden worden gefinancierd.

Op 18 december 2020 bereikten het Europees Parlement en de Raad van de EU een politiek akkoord over de faciliteit. Het Parlement zal naar verwachting tijdens zijn plenaire vergadering van februari over de tekst stemmen. Hierna volgt de formele goedkeuring door de Raad.

In oktober nam de voltallige vergadering van het CvdR een advies aan over het Europees herstelplan: Faciliteit voor herstel en veerkracht en instrument voor technische ondersteuning , opgesteld door Christophe Rouillon (FR/PSE). Het persbericht vindt u hier .

De nationale plannen voor herstel en veerkracht moeten uiterlijk op 30 april 2021 bij de Europese Commissie worden ingediend. De governance van dit nieuwe instrument is nauw afgestemd op het Europees Semester, het proces voor coördinatie van het economisch beleid. Het CvdR heeft al sinds enkele jaren aanhoudende kritiek op het gebrek aan gestructureerde en systematische betrokkenheid van lokale en regionale overheden bij economische governance in het algemeen en bij het Europees Semester in het bijzonder. De opmerkingen en het voorstel van het Comité ten aanzien van een herziening van de economische governance van de EU zijn opgenomen in een advies dat is opgesteld door de minister-president van Wallonië, Elio di Rupo (BE/PSE). Het advies werd in december door de voltallige vergadering goedgekeurd. Het persbericht vindt u hier .

Contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :