Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europees Comité van de Regio's: hoogtepunten van de januarizitting  

De Portugese premier António Costa bracht op 31 januari opnieuw een bezoek aan het Europees Comité van de Regio's om zijn visie op de EU uiteen te zetten. De zitting van het CvdR werd onder meer bijgewoond door Tomislav Donchev, vicepremier van Bulgarije, en Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. De EU-assemblee van lokale en regionale politici wees erop dat de lidstaten meer moeten bijdragen aan de toekomstige EU-begroting om regionale investeringen veilig te stellen, en dreigde ermee naar het Europees Hof van Justitie te stappen als de EU probeert om middelen die zijn bestemd voor regio's en steden aan nationale overheden te geven om structurele hervormingen te financieren.

Portugese premier pleit voor hervorming: premier António Costa bracht op 31 januari een boodschap van economische urgentie en politieke vernieuwing. Hij wees de lokale en regionale leiders erop dat de EU economische hervormingen moet doorvoeren en zich moet concentreren op het verkleinen van de economische en sociale verschillen tussen regio's en steden. Als voormalig lid van het CvdR en burgemeester van Lissabon, zei premier Costa dat "Europa in een geglobaliseerde wereld vraagt om meer cohesie en een meer concurrerende economie" en dat "we de fundamenten van onze Unie, zoals het cohesiebeleid, niet mogen verzwakken".

Bulgaarse vicepremier zegt dat de EU voor een lakmoesproef staat: namens het fungerend voorzitterschap van de EU zei Tomislav Donchev, vicepremier van Bulgarije, dat "de discussie over het volgende meerjarig financieel kader en het cohesiebeleid moet worden gezien als een lakmoesproef voor de toekomst van de Unie" en als "een indicatie van hoezeer wij geloven in de Unie". Hij waarschuwde dat de volgende begroting eerder dreigt te worden beschouwd als een gevolg van de huidige politieke wervelwind dan van een ambitieuze agenda. Ook zei hij dat het cohesiebeleid stimulansen moet bieden voor hervormingen.

Lokale en regionale oplossingen waar mogelijk en noodzakelijk: tijdens een breed debat met de leden van het CvdR, dat onder meer een verhitte woordenwisseling over de Catalaanse onafhankelijkheid omvatte, benadrukte de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, dat de hervormingsvoorstellen van de Commissie, met inbegrip van de optie" minder maar efficiënter", het subsidiariteitsbeginsel moeten versterken. Als onderdeel van haar inspanningen om het beste resultaat te bereiken heeft de Commissie een taskforce opgericht die tot doel heeft de lokale en regionale overheden beter te betrekken bij de beleidsvorming van de EU. Drie van de zes politici in de taskforce zijn leden van het CvdR.

Europese Commissie overtreedt het subsidiariteitsbeginsel: in een resolutie die met steun van al zijn fracties is aangenomen, heeft het Comité van de Regio's gezegd dat het naar het Europees Hof van Justitie zal stappen als de Europese Commissie voorstellen goedkeurt die de lidstaten de mogelijkheid bieden EU-cohesiefondsen te gebruiken om structurele hervormingen te ondersteunen. Het CvdR is van mening dat het voornemen van de Commissie in strijd is met de beginselen van subsidiariteit, multilevel governance, medefinanciering en gedeeld beheer.

Steun voor maatregelen tegen Polen: in een resolutie waarin steun wordt gegeven aan het besluit van de Europese Commissie om een beroep te doen op artikel 7 van het EU-Verdrag, stelt het CvdR dat wetswijzigingen die van invloed zijn op de Poolse rechterlijke macht "van rechtstreeks belang" zijn voor het functioneren van lokale en regionale overheden. Het dringt er echter bij de EU op aan om de financiering voor Poolse steden en regio's niet op te schorten, omdat de lokale en regionale overheden niet mogen worden "gegijzeld" door het beleid van de nationale overheid.

Cohesiebeleid : Nadat het CvdR in mei 2017 een advies over de toekomst van het cohesiebeleid had goedgekeurd, heeft het nu zijn standpunt bepaald over vier aspecten van het cohesiebeleid, waaronder de toekomst van de EU-financiering. In de aanbevelingen die zijn opgesteld door Marek Woźniak (PL/EVP), voorzitter van de regio Wielkopolski, pleit het Comité ervoor dat de lidstaten na de Brexit hun bijdragen aan de EU-begroting moeten verhogen en dat het cohesiebeleid en het landbouwbeleid de belangrijkste ontvangers van EU-middelen moeten blijven.

Het CvdR waarschuwde ook tegen een marginalisering van de lokale en regionale overheden.In een advies van Oldřich Vlasák (CZ/ECR), lid van de gemeenteraad van Hradec Králové en voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement, wijst het CvdR op hiaten in de voorstellen van de groep op hoog niveau inzake vereenvoudiging voor begunstigden van de EU-structuurfondsen. Het steunt echter het pleidooi van deze groep voor meer lokale en regionale betrokkenheid. In een advies van Petr Osvald (CZ/PSE), lid van de gemeenteraad van Plzeň en voorzitter van de CvdR-commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting, bespreekt het CvdR hoe de impact van cohesiefinanciering kan worden vergroot via geïntegreerde territoriale investeringen.

Jaarlijkse Groeianalyse: Het economisch herstel in Europa wordt afgeremd doordat de EU het potentieel van de regio's niet erkent en geen regionale variaties in haar economische hervormingen wil overwegen, zo concludeert het CvdR in een resolutie over de Jaarlijkse Groeianalyse 2018 van de EU. Het waarschuwde ook dat het als antwoord op de crisis gecreëerde Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) voor veel EU-regio's ontoegankelijk blijkt te zijn.

Maximalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden : Het CvdR hechtte zijn goedkeuring aan een advies van Fernando Clavijo (ES/ALDE), minister-president van de Canarische eilanden, waarin wordt gepleit voor een vernieuwde strategie ter bevordering van de werkgelegenheid, economische ontwikkeling, sociale samenhang en gelijke kansen in de ultraperifere gebieden van de EU. In aanwezigheid van europarlementariër Younous Omarjee (FR/GUE-NGL) zegde het CvdR zijn steun toe voor investeringen in sectoren als hernieuwbare energie en de blauwe economie en suggereerde het dat de ultraperifere gebieden zouden kunnen fungeren als proeftuinen voor innovatie.

Europa in beweging: De CvdR-leden bogen zich over de lokale en regionale gevolgen van twee wetgevingsvoorstellen uit het pakket "Europa in beweging" van de Europese Commissie. In een advies van Spyros Spyridon (EL/EVP), lid van de gemeenteraad van Poros, bespreekt het CvdR kwesties in verband met de concurrentie in de vervoerssector en de behandeling van bestuurders in samenhang met de detacheringsrichtlijn, die de voorwaarden vastlegt waaronder ondernemingen en hun werknemers buiten hun eigen land actief kunnen zijn. In aanwezigheid van europarlementariër Wim van de Camp (NL/EVP) lanceerden de leden ideeën over hoe de EU-wetgeving beter kan worden nageleefd om daarmee de arbeidsomstandigheden voor bestuurders, de verkeersveiligheid en de concurrentie te vergroten.

In een advies van Ivan Žagar (SI/EVP), burgemeester van Slovenska Bistrica, schaart het CvdR zich achter de Commissievoorstellen om de met tolsystemen gepaard gaande formaliteiten op het Europese wegennet aan te pakken en informatie over openbaar vervoer te harmoniseren.

Digitale interne markt: Het CvdR benadrukt in zijn tussentijdse evaluatie van de digitale interne markt dat steden en regio's zich in een ideale positie bevinden om het groeipotentieel van de digitale economie te benutten. In zijn advies hierover van de hand van Alin Nica (RO/EVP), burgemeester van Dudeștii Noi, onderstreept het dat de EU meer aandacht moet schenken aan cyberveiligheid, gegevensprivacy en verkleining van de digitale kloof.

Blauwe economie: Het Middellandse Zeegebied is "uitermate" gevoelig voor klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en humanitaire problemen, aldus Samuel Azzopardi (MT/EVP), lid van de gemeenteraad van Rabat, in een advies over de duurzame ontwikkeling van de blauwe economie in deze regio. In dit advies worden aanbevelingen gedaan om het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied veiliger te maken, een 'slimme en veerkrachtige' maritieme economie te ontwikkelen en de zeegovernance te verbeteren.

Kleine ondernemingen: Robert Negoiţă (RO/PSE), burgemeester van Sector 3 van Boekarest, kreeg bijval voor zijn voorstellen ter stimulering van de langetermijnontwikkeling van het Cosme-programma, dat steun verleent aan de grootste scheppers van banen in lokale en regionale economieën: micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Cosme is voortgekomen uit de Small Business Act van de EU uit 2008 en vereenvoudigt de toegang van kmo's tot financiering en buitenlandse markten.

Erasmus voor lokale en regionale afgevaardigden : Het CvdR roept de Europese Commissie op na te denken over de ontwikkeling van een uitwisselingsprogramma voor de periode 2018-2020 dat lokale en regionale politici de kans geeft kennis op te doen over EU-beleid. Het CvdR-advies hierover is opgesteld door François Decoster (FR/ALDE), vicevoorzitter van het bestuur van de regio Haut-de-France en burgemeester van Saint-Omer. Hij was in 2012-2013 een van de 100 deelnemers aan een soortgelijk proefproject. Europarlementariër Mercedes Bresso (IT/S&D) heeft al toegezegd dit initiatief te steunen.

Het bevorderen van de co-existentie met tot conflicten aanleiding gevende soorten: Csaba Borboly (RO/EVP), voorzitter van de regioraad van Harghita, waar zich een van de grootste berenpopulaties van Europa bevindt, kreeg steun voor zijn voorstellen om het aantal conflicten met grote roofdieren te beperken. De EU vormt het leefgebied van vijf grote vleeseters, waarvan er minstens één op dit moment in 21 lidstaten voorkomt.

Meer informatie:

Bekijk een korte video van de zitting, individuele bijdragen of de vergaderingen van 31 januari en 1 februari in hun geheel.

• Foto's van de zitting zijn te vinden op Flickr.

Contact:
pressecdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023