Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale leiders aan commissaris Šefčovič: pandemie toont aan hoe belangrijk de rol is die lokale en regionale overheden spelen bij de evaluatie en herziening van EU-wetgeving, om tegemoet te komen aan de concrete behoeften van burgers  

Regio’s, steden en dorpen willen ook sterk worden betrokken bij de uitvoering van EU-investeringen voor herstel, zodat de middelen ten goede komen aan de gemeenschappen die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen.

Tijdens de COVID-19-crisis is eens te meer gebleken hoe belangrijk het is om de beleidsvorming van de EU af te stemmen op de behoeften van lokale gemeenschappen, met lokale politici als cruciale schakel. Dat is de boodschap die de leden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vandaag hebben overgebracht aan Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie. In een debat tijdens de zitting van het CvdR hebben de lokale en regionale leiders benadrukt dat zij de EU-wetgeving mee willen verbeteren via hun bijdrage aan het Fit for Future (F4F)-platform . In een resolutie met voorstellen voor het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022 verzoeken de CvdR-leden de Europese Commissie ervoor te zorgen dat de lokale en regionale overheden worden betrokken bij de uitvoering van de nationale plannen voor herstel en veerkracht, zodat de gevolgen van de pandemie ter plaatse doeltreffend kunnen worden aangepakt. Tevens pleiten zij voor een verlenging van de cruciale flexibiliteitsmaatregelen die zijn ingevoerd om Europese structuur- en investeringsfondsen te mobiliseren tijdens de COVID-19-crisis.

Betere EU-regelgeving is een topprioriteit voor de lokale en regionale overheden, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 70 % van de EU-wetgeving. De regionale en lokale leiders benadrukken eens te meer dat EU-wetgeving de grootst mogelijke meerwaarde moet opleveren voor lokale gemeenschappen, met inachtneming van de fundamentele beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Dit is alleen mogelijk als lokaal verkozen politici volledig bij het EU-wetgevingsproces worden betrokken en als hun inbreng wordt erkend en meegenomen in de agenda voor betere regelgeving, in elke fase van de beleidsvorming.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, zei: “Het komt de kwaliteit van EU-wetgeving ten goede wanneer lokale en regionale overheden hun ervaring en kennis van lokale omstandigheden delen met de Europese Commissie. Door hen bij de werkzaamheden van de Commissie te betrekken, neemt de transparantie en efficiëntie toe. Actieve samenwerking met het lokale en regionale bestuursniveau heeft overigens een gunstige uitwerking op de gehele beleidscyclus: van ontwerp en voorbereiding tot goedkeuring en uitvoering en ten slotte evaluatie en herziening. De ervaring van lokale leiders met de aanpak van de gezondheids- en economische gevolgen van de pandemie is een concreet voorbeeld van de meerwaarde die zij bieden voor het EU-besluitvormingsproces, dat daardoor beter aansluit op de werkelijke behoeften van de lokale bevolking.”

Maroš Šefčovič , vicevoorzitter voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses van de Europese Commissie , sprak de voltallige vergadering toe en zei: “EU-wetgeving moet eenvoudig na te leven, efficiënt en toekomstbestendig zijn. Het CvdR levert op dit vlak belangrijk werk; veel van de thema’s die het Fit for Future-platform behandelt zijn dan ook van bijzonder belang voor lokale en regionale overheden. Zo zijn op voorstel van de CvdR-vertegenwoordigers de thema’s grensoverschrijdende gezondheidszorg, overheidsopdrachten en luchtkwaliteit opgenomen in het werkprogramma van het platform voor 2021. Het verheugt mij ook dat het CvdR zijn prognosecapaciteit aan het uitbreiden is. Europa heeft een veerkrachtige samenleving nodig, en samenwerking tussen alle instellingen en organen van de EU is noodzakelijk om met de beleidsvorming van de EU naar de toekomst te kijken. Zoals gesuggereerd door het CvdR is het nu ook de bedoeling om in de dashboards inzake veerkracht – een nieuw instrument om veerkracht op holistische wijze te beoordelen – ook indicatoren van regionale verschillen op te nemen.”

Achtergrond:

De Europese Commissie erkent de bijdrage van het CvdR aan de EU-agenda voor betere regelgeving, maakt duidelijk onderscheid tussen de bijdragen van de verschillende bestuursniveaus en erkent de rol van lokale en regionale overheden bij empirisch onderbouwde beleidsvorming. Daarnaast heeft de Europese Commissie zich verbonden tot “actieve subsidiariteit” en pleit zij voor een stelselmatig gebruik van het door het CvdR ontwikkelde beoordelingsschema voor subsidiariteit . De lokale en regionale overheden zouden echter nog meer bij het EU-besluitvormingsproces kunnen worden betrokken dankzij een gestructureerde en interactieve exercitie, met bijvoorbeeld systematische territoriale effectbeoordelingen en raadplegingen die beter op de lokale en regionale overheden zijn toegesneden.

Het F4F-platform is het belangrijkste instrument van de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie en heeft tot doel om de EU-wetgeving te vereenvoudigen om toekomstige uitdagingen beter aan te pakken en tegelijkertijd de administratieve rompslomp te verminderen. Met 3 commissievoorzitters in het bestuursorgaan van het platform en het netwerk van regionale hubs (RegHub) , als subgroep van het platform, is het CvdR op beide niveaus vertegenwoordigd, namelijk bij de herziening van bestaande EU-wetgeving en bij de evaluatie ervan. Het vertegenwoordigt dus niet alleen de lokale en regionale overheden, maar ook de burgers en bedrijven die dagelijks te maken hebben met EU-wetgeving. De drie voorzitters van CvdR-commissies zijn tijdens de meest recente plenaire vergadering van het F4F-platform in maart tot rapporteur benoemd : Mark Speich (DE/EVP) , staatssecretaris voor Federale, Europese en Internationale Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en voorzitter van de CvdR-commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden ( CIVEX ), is rapporteur voor wetgeving inzake overheidsopdrachten, met de nadruk op elektronische aanbestedingen; Anne Karjalainen (FI/PSE) , lid van de gemeenteraad van Kerava en voorzitter van de commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur (SEDEC) is rapporteur voor de Inspire-richtlijn – infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa die gemeenschappelijke normen vaststelt voor de beschrijving en uitwisseling van ruimtelijke gegevens, zoals gebieden met natuurrisico’s, vervoersnetwerken of bevolkingsspreiding; Ulrika Landergren (SE/RE) , raadslid van de Zweedse gemeente Kungsbacka en voorzitter van de commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT) is rapporteur voor grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Last but not least draagt het CvdR bij aan het tweede strategische prognoseverslag van de Europese Commissie met informatie uit zijn netwerken en zijn jaarlijkse lokale en regionale barometer, om ervoor te zorgen dat in de algemene vooruitzichten voor de EU rekening wordt gehouden met de realiteit in het veld en het subnationale perspectief.

Subsidiariteit zorgt ervoor dat de EU bij de aanpak van bepaalde kwesties uitsluitend kan optreden als zij doeltreffender is dan het nationale, regionale of lokale niveau. Het gaat erom ervoor te zorgen dat alle acties van de EU voldoende meerwaarde opleveren. Het concept van actieve subsidiariteit is een nieuwe werkwijze die de traditionele benadering van subsidiariteit naar een hoger niveau tilt. Zij moedigt alle institutionele, nationale en subnationale actoren aan om constructief bij te dragen aan de verbetering van de meerwaarde van de EU-wetgeving gedurende de gehele beleidscyclus. Deze aanpak is voorgesteld door het CvdR binnen de taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden en is in oktober 2018 overgenomen in de mededeling van de Europese Commissie over de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid .

Bijdrage van het CvdR aan de Conferentie over de toekomst van Europa

Contact:

Marie-Pierre Jouglain

Mobiel: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023