Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Nieuw actieplan voor de circulaire economie: raadpleging van belanghebbenden gestart  

"We moeten een eind maken aan vroegtijdige veroudering en de vernietiging van onverkochte duurzame goederen. Ons einddoel moet een afvalvrije samenleving zijn", zegt Tjisse Stelpstra (NL/ECR), gedeputeerde van de provincie Drenthe en rapporteur van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)

De natuurlijke hulpbronnen van onze planeet raken op. Omdat de mondiale consumptie de komende decennia waarschijnlijk verdubbelt en het er niet op lijkt dat de opwarming van de aarde binnenkort zal afnemen, moet de economische groei dringend worden losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. Dat kan door producten te gaan maken die duurzaam, herbruikbaar en repareerbaar zijn. Het stimuleren van circulariteit zal het milieu ten goede komen, maar zal ook van cruciaal belang zijn voor het economisch herstel na de COVID-19-pandemie. Het CvdR is een advies aan het opstellen over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie (rapporteur Tjisse Stelpstra, NL/ECR, gedeputeerde van de provincie Drenthe) om de lokale en regionale pijler van dat plan te versterken en zo de steden en regio’s daarin centraal te stellen.

Alle economische activiteiten in de EU genereren jaarlijks zo’n 2,5 miljard ton afval. Dat is 5 ton per EU-burger per jaar. Vooralsnog bestaat er geen uitgebreide reeks wettelijke en beleidseisen om ervoor te zorgen dat alle producten die op de EU-markt worden gebracht steeds duurzamer worden en de circulariteitstoets doorstaan. Dat beoogt de Europese Commissie wel te bereiken met haar op 11 maart 2020 gepresenteerde nieuwe actieplan voor de circulaire economie .

Dit nieuwe actieplan omvat een breed scala aan voorstellen, waaronder: uitbreiding van het kader voor ecologisch ontwerp tot zoveel mogelijk verschillende producten, stimuleren van groen aanbesteden, invoeren van beperkingen voor het gebruik van verpakkingsmateriaal, vaststellen van reductiedoelstellingen voor specifieke afvalstromen, harmoniseren van systemen voor gescheiden inzameling en het succesvol introduceren van de langverwachte universele telefoonlader op de EU-markt. Verder richt het actieplan zich met name op de volgende producten: elektronica, bouw- en constructiematerialen, voertuigen en batterijen, verpakkingen, kunststoffen en microplastics, textiel, levensmiddelen, water en voedingsstoffen.

Het Europees Comité van de Regio’s roept nu alle lokale en regionale overheden in de EU en andere belanghebbenden op om hun mening over het Commissievoorstel te geven en hun eigen standpunten en voorstellen kenbaar te maken via een tot 1 mei 2020 lopende schriftelijke raadpleging van belanghebbenden .

Het bij deze openbare raadpleging horende werkdocument is hier te vinden .

“De circulaire economie is een van de grote thema’s van dit decennium. We moeten dringend duurzaam productbeleid in specifieke wetgeving gieten om het recht van consumenten op de toegang tot duurzame producten te waarborgen en een eind te maken aan vroegtijdige veroudering en de vernietiging van onverkochte duurzame goederen. Ons einddoel moet een afvalvrije samenleving zijn” , aldus rapporteur Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , gedeputeerde van de provincie Drenthe.

De belangrijkste doelstelling van het op handen zijnde CvdR-advies is de ontwikkeling van de territoriale pijler van het nieuwe actieplan en de definitie van de kansen en uitdagingen waarmee lokale en regionale overheden van de EU ten aanzien van de verwachte beleidsmaatregelen te maken krijgen.

Stelpstra : “We zijn uiteraard ingenomen met de uitgebreide reeks wetgevende en beleidsmaatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Toch vinden we dat in het nieuwe actieplan zeker niet alle beleidsmogelijkheden worden aangegrepen en benut waarover de regio’s en steden beschikken om van de circulaire economie een realiteit te maken. Ook hebben we specifieke streefdoelen nodig evenals prijssignalen en prikkels om ervoor te zorgen dat producenten, gebruikers en consumenten zich duurzaam gaan gedragen.”

In de context van COVID-19 en de gevolgen daarvan voor onze gezondheidszorgstelsels en economieën wijst rapporteur Stelpstra op de afhankelijkheid van de EU van hulpbronnen en vraagt hij zich af welke lessen kunnen worden getrokken en waar we op moeten letten bij het opstellen van economische herstelplannen: “De verwoestingen die door COVID-19 worden aangericht moeten ertoe leiden dat alle beleidsmakers de handen ineenslaan. Laat dit een wake-upcall zijn om ons in te zetten voor een nieuw economisch model dat sociaal welzijn en milieuduurzaamheid centraal stelt bij het economisch herstel van de EU.”

De potentiële bijdrage van het nieuwe actieplan aan het economisch herstel na COVID-19 mag niet worden onderschat, want de circulaire economie brengt een hele serie nieuwe zakelijke kansen met zich mee. Het aantal arbeidsplaatsen in de circulaire economie groeide in de EU tussen 2012 en 2018 met 5 % tot ongeveer 4 miljoen ( Europese Commissie ).

Opmerkingen:

Afhankelijk van hoe de situatie rond COVID-19 zich ontwikkelt, ziet het werkschema van het CvdR voor het advies over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie er voorlopig als volgt uit: het werkdocument zal worden besproken tijdens de vergadering van de commissie ENVE op 8 juni, het ontwerpadvies zal worden behandeld tijdens de vergadering van de commissie ENVE op 9 september en tot slot zal tijdens de plenaire zitting van 13 en 14 oktober 2020 over het advies worden gestemd.

Vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en andere belanghebbenden worden vriendelijk verzocht hun schriftelijke bijdragen vóór 1 mei 2020 te sturen naar Aliona.Fornea@cor.europa.eu en enve@cor.europa.eu .

Op verzoek is rapporteur Tjisse Stelpstra beschikbaar voor onlinevergaderingen en chats, samen met zijn deskundige Ingrid Zeegers en de medewerkers van de CvdR-commissie ENVE.

Om de discussie te structureren, deelt de rapporteur zijn werkdocument over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie . Dat bevat een aantal algemene en specifieke vragen over de volgende vier aspecten:

1. De rol van lokale en regionale overheden in de totstandbrenging van de circulaire economie

2. Verschuiving in het economische stelsel

3. Afval bestaat niet, alleen hulpbronnen

4. Streefdoelen vaststellen en wetgeving uitwerken

Het werkdocument van de rapporteur zal vanaf 8 april in alle EU-talen kunnen worden geraadpleegd op de website van de raadpleging .

Contactpersoon voor de pers:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023