Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Natuurrampen: EU moet vandaag lokaal investeren om morgen levens te redden  
De speciale vertegenwoordiger van de VN, de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en de EU-commissaris voor Regionaal Beleid dringen erop aan dat de EU de regionale fondsen beschermt om de weerbaarheid van steden en regio's te versterken en de klimaatverandering tegen te gaan.

De Europese Unie moet op grote schaal blijven investeren in maatregelen om het risico op rampen en klimaatrisico's te beperken, gelet op de aanhoudende impact van overstromingen, hittegolven en aardbevingen op lokale gemeenschappen in heel Europa. Aldus luidde de boodschap tijdens een conferentie die was georganiseerd door de Verenigde Naties en de EU-assemblee van lokale en regionale overheden, aan de vooravond van de Internationale dag voor rampenvermindering.

Tijdens dit gezamenlijke evenement werden toespraken gehouden door Robert Glasser, speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor rampenrisicovermindering (Disaster Risk Reduction), Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), de EU-assemblee van lokale en regionale overheden, en de EU-commissaris voor regionaal beleid, Corina Crețu. Zij waren het er alle drie over eens dat de klimaatverandering de frequentie van extreme weersomstandigheden doet toenemen, waardoor kritieke infrastructuur en systemen in heel Europa onder druk komen te staan. Dit vergt voortdurende investeringen om het risico van rampen te verminderen.

"Rampen nemen vele vormen aan, maar de klimaatverandering heeft duidelijk een grote impact. Weer en klimaat domineren het risicolandschap als nooit tevoren, goed voor 90 % van alle grote geregistreerde rampen", aldus speciaal vertegenwoordiger Glasser, die aan het hoofd staat van het Bureau van de Verenigde Naties voor rampenrisicovermindering (UNISDR).

De speciale vertegenwoordiger van de VN vervolgde: "Maar er is ook goed nieuws. Europa heeft aangetoond dat dodelijke slachtoffers van rampen kunnen worden voorkomen. Overstromingen en hittegolven maken minder dodelijke slachtoffers dankzij systemen voor vroegtijdige waarschuwing en betere paraatheid. Europa heeft het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering goedgekeurd, het wereldwijde plan voor het terugdringen van verliezen als gevolg van rampen. Wij verwachten dat meer en meer landen in de regio tegen 2020 plannen op nationaal en lokaal niveau zullen hebben goedgekeurd om de schade na rampen te beperken, en voor de EU is een belangrijke rol weggelegd om ervoor te zorgen dat dit gebeurt."

Verder zei hij nog: "Net als het Europees Comité van de Regio's dringen wij er bij steden en regio's op aan strategieën te ontwikkelen om de risico's van rampen te beperken. Wij zouden graag zien dat de lokale overheden hun capaciteit versterken en de nodige financiële middelen krijgen, met name om de infrastructuur te verbeteren. Bij de UNISDR-campagne "Making Cities Resilient" zijn momenteel ongeveer 600 lokale overheden uit heel Europa aangesloten, die actief deelnemen aan de campagne door essentiële maatregelen te nemen om het risico op rampen te verkleinen."

Voorzitter Lambertz , die sinds juli aan het hoofd staat van het CvdR, zei: "De Europese Unie is vastbesloten een voortrekkersrol te blijven spelen op het gebied van klimaatactie, en zou het voortouw moeten nemen bij inspanningen om het risico van natuurlijke gevaren, waarvan er vele nog worden verergerd door de klimaatverandering, te verminderen." De Internationale dag voor rampenvermindering herinnert ons eraan dat de EU nog veel moet doen om de impact van overstromingen, hittegolven en aardbevingen te beperken. Door gebruik te maken van de regionale fondsen van de EU om de klimaatverandering aan te pakken en zich voor te bereiden op rampen, is het cohesiebeleid van de EU een echt weerbaarheidsbeleid. Nu de discussie over de EU-begroting na 2020 aan de gang is, moeten we nog steeds kunnen beschikken over een sterk en flexibel cohesiebeleid van de EU met speciaal gereserveerde bedragen om steden en regio’s te helpen bij de overgang naar een koolstofarme economie, om nieuwe infrastructuur rampbestendig te maken en na rampen snel weer op te bouwen."

In Europa zijn overstromingen van oudsher het grootste natuurlijke gevaar, en de VN verwacht dat de frequentie van ernstige overstromingen in heel Europa tegen 2050 zal zijn verdubbeld. Hittegolven komen steeds vaker voor, en hebben in 2015 alleen al in Frankrijk aan 3.275 mensen het leven gekost. In Italië hebben aardbevingen de afgelopen 50 jaar gemiddeld 100 mensenlevens per jaar gekost, met een geschatte economische kostprijs van 3 miljard EUR per jaar. Bovendien kunnen aardbevingen in grote delen van Zuid-Europa, van Lissabon tot Kreta, tsunami's veroorzaken.

Commissaris Crețu merkte op: “Rampen kunnen overal, altijd en overal toeslaan en ons leven in één minuut volledig overhoop gooien. Sinds 2005 hebben natuurrampen op ons continent al ruim 100 miljard euro gekost. Daarom is de conferentie voor rampenrisicobeheer vandaag zo belangrijk. De EU helpt steden om beter voorbereid te zijn: het cohesiebeleid alleen al stelt in deze financiële periode 8 miljard euro beschikbaar voor aanpassing aan de klimaatverandering en risicopreventie. Trefwoord echter is het delen van ervaringen, met name op het gebied van preventie en paraatheid. Als steden met elkaar overleggen, wordt Europa veiliger en sterker.”

Risicogerelateerde rampen troffen in 2016 ruim 445 miljoen mensen wereldwijd en uit voorlopige gegevens van EM-DAT, een internationale databank voor rampen, blijkt dat in het eerste kwartaal van 2017 nog eens 80 miljoen mensen het slachtoffer waren van 149 rampen in 73 landen. Volgens gegevens van de Wereldbank kosten rampen de mondiale economie 520 miljard dollar (442 miljard euro) per jaar.

Het door het UNISDR beheerde kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 maakt deel uit van de bredere ontwikkelingsagenda van de VN en vindt zijn weerslag in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de VN. Het kader van Sendai is gebaseerd op vrijwilligheid. Tot dusver hebben 3 678 gemeenten zich aangesloten bij het bottom-up initiatief van het UNISDR voor lokale overheden: Making Cities Resilient. In 2016 hebben het CvdR en het UNISDR een vijfjarig actieplan ondertekend met als doel meer Europese steden en regio's aan te sporen tot het nemen van maatregelen om de risico's op rampen te verminderen.

Informatie voor journalisten/redacteurs:

Op 11 oktober heeft het CvdR een op eigen initiatief opgesteld advies goedgekeurd over "Een Europees beleid voor seismische herindeling van gebouwen en infrastructuur". Rapporteur is Vito Santarsiero (IT/PSE), lid van de regioraad van Basilicata. In maart 2017 heeft het zijn aanbevelingen over het "Actieplan over het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030" ter overweging aan de besluitvormingsorganen van de EU verstuurd. Auteur van het advies was Adam Banaszak (PL/ECR), vicevoorzitter van de provincieraad Kujawië-Pommeren.

In mei 2017 gingen de voorzitter, eerste vicevoorzitter en leiders van de vijf fracties in het CvdR op studiebezoek naar de Italiaanse regio's Umbrië, Lazio, Abruzzo en Marche om met eigen ogen te zien hoeveel schade de aardbevingen hadden aangericht. Een videoverslag hiervan is beschikbaar.

De Verenigde Naties riepen de Internationale Dag voor rampenvermindering – nu vastgelegd op 13 oktober – uit in 1989, in een poging om wereldwijd een besef te kweken van rampenbestrijding, met inbegrip van rampenpreventie, -bestrijding en -paraatheid.

In 1999 kwamen de Verenigde Naties een internationale strategie voor de beperking van rampen overeen en richtten zij het VN-Bureau voor rampenrisicovermindering (UNISDR) op, dat als secretariaat moest fungeren. Het Kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 is de meest recente update. Het heeft zeven mondiale doelstellingen: het terugdringen van sterfgevallen, de gevolgen voor de mens, economische verliezen en schade veroorzaakt door natuurrampen en het vergroten van de internationale samenwerking, informatie en het aantal nationale en lokale strategieën voor risicobeperking bij rampen. Het heeft vier actieprioriteiten: inzicht krijgen in het risico op rampen, het bestuur versterken, meer investeren in veerkracht en de paraatheid bij rampen vergroten. Als onderdeel van de campagne Making Cities Resilient heeft het UNISDR een reeks instrumenten ontwikkeld om gemeenten tot actie aan te zetten, met inbegrip van beleidsrichtsnoeren en instrumenten voor risicobeoordeling.

Contact

Andrew Gardner, Europees Comité van de Regio’s, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473 843 981

Rosalind Cook, VN-bureau voor rampenrisicobeperking, rosalind.cook@un.org, +32 2 2904 953

Delen :