Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 en het toekomstige R&I- programma: volgens CvdR- en EP-rapporteurs zal ruimere subsidie voor R&I alle EU-regio’s ten goede komen  

Horizon 2020, het huidige kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, is een succes, maar er moet meer gedaan worden om de Europese R&I buiten het kaderprogramma te bevorderen, aldus de rapporteurs van het Europees Comité van de Regio’s en het Europees Parlement op donderdag. De Europese Commissie is bezig met een tussentijdse evaluatie van Horizon 2020, die het uitgangspunt zal zijn voor beschouwingen over het nieuwe EU R&I-programma na 2020.

 

De commissie-SEDEC heeft zijn ontwerpadvies op donderdag 8 juni goedgekeurd, dat ervoor pleit om R&I opnieuw als budgettaire en politieke prioriteit te beschouwen. Rapporteur Christophe Clergeau (FR/PSE), lid van de regioraad van Pays-de-la-Loire, benadrukte dat het budget voor het volgende kaderprogramma verhoogd moet worden tot ten minste EUR 120 miljard, zonder dat dit ten koste gaat van het cohesiebeleid, waarbinnen R&I een prominentere plaats moet innemen. Dit standpunt strookt met dat van het Europees Parlement, wiens rapporteur, Soledad Cabezón Ruiz (ES/S&D), benadrukte dat een "excellent Europa alleen kan worden bereikt met meer samenhang”.

Overbrugging van de innovatiekloof tussen regio’s en tussen de lidstaten is daarom van groot belang voor het Europees Comité van de Regio’s. Het advies van de heer Clergeau, dat in de zitting van 11 juli zal worden goedgekeurd, benadrukt dat het kaderprogramma de R&I-capaciteit in steden en regio’s moet helpen versterken, evenals het vermogen van alle regio’s om deel te nemen aan Horizon 2020 met projecten van hoge kwaliteit.

Het is belangrijk een op uitmuntendheid gebaseerde aanpak te bevorderen die stevig verankerd is in de steden en regio’s, niet leidt tot uitsluiting of buitensporige concentratie en ruimte laat voor nieuwe marktbetreders”, zei rapporteur Clergeau.

Het ontwerpadvies beoogt tevens helderheid te verschaffen in het debat over R&I-synergieën met ander EU-beleid, en stelt dat zulke synergie gebaseerd moet zijn op de beginselen van samenhang, compatibiliteit, complementariteit en co-constructie, alsmede op de ecosystemen. Uitbreiding van de co-constructie van R&I-programma’s met de steden en regio’s is van cruciaal belang, omdat dit een grotere impact van het kaderprogramma kan opleveren, alsook meer relevantie voor lokale en regionale omstandigheden", aldus rapporteur Clergeau, die verder de behoefte benadrukte aan meer steun voor interregionale samenwerking en slimme specialisatie.

Volgens het ontwerpadvies ontleent het kaderprogramma zijn Europese meerwaarde in de eerste plaats aan het feit dat het op collectieve inspanningen en samenwerkingsverbanden is gebaseerd en aan het opzetten van netwerken van onderzoekers en innovatie-ecosystemen bijdraagt. Daarom moet uitmuntendheid niet alleen worden afgemeten aan de wetenschappelijke impact, maar ook aan het vermogen tot open en collaboratieve innovatie, de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en om werkgelegenheid en welzijn voor de inwoners van steden en regio’s te waarborgen.

Tijdens de vergadering van donderdag besprak SEDEC, de CvdR-commissie voor Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur, ook de volgende onderwerpen:

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (rapporteur Ulrike Hiller, DE/PSE). In het ontwerpadvies wordt de herziening toegejuicht van de regels inzake de coördinatie van de sociale zekerheid en wordt gepleit voor versterking van regionale advies- en ondersteunende netwerken, gezien de toenemende mobiliteit van de EU-burgers. De voorgenomen verlenging van de uitvoer van werkloosheidsuitkeringen van 3 tot 6 maanden wordt als positief beschouwd, maar de rapporteur is bezorgd over de bijzondere bepaling voor arbeidsperioden korter dan twaalf maanden. Het advies benadrukt ook dat alle EU-burgers recht moeten hebben op de gezins- en sociale uitkeringen van het land waarin zij ingeschreven staan of belastingplichtig zijn.

Totstandbrenging van een Europese data-economie (rapporteur: Kieran McCarthy, IE/EA). Evenwicht tussen transparantie en beperkingen, vergroting van het potentieel van de algemene verordening gegevensbescherming, ontwikkeling van gegevensstromen en betere interoperabiliteit zijn kernonderdelen van dit ontwerpadvies, dat tot de slotsom komt dat de rol van steden en regio’s bij de duurzame uitvoering van de digitale agenda en de opbouw van de data-economie van de EU meer erkend zouden moeten worden.

Europese pijler van sociale rechten en de sociale dimensie van Europa In een door algemeen rapporteur Mauro D'Attis (IT/EVP) en CvdR-vicevoorzitter Karl Heinz Lambertz geleid debat wezen leden erop dat consolidatie van de sociale dimensie van het EU-beleid cruciaal is om het vertrouwen van de burger in het Europese project terug te winnen. Versterking van de sociale cohesie en opwaartse convergentie tussen de lidstaten en regio’s kan soelaas bieden voor veel van de problemen in de EU, variërend van braindrain tot oneerlijke concurrentie op de interne markt. Het advies van de heer D’Attis zal in oktober worden goedgekeurd, op tijd voor de Sociale top van de EU, die op 17 november in Göteborg plaatsvindt.

De volgende vergadering van de commissie SEDEC zal op 28 en 29 september worden gehouden in Timișoara, Roemenië. De nadruk zal dan met name liggen op cultureel erfgoed als aanjager van de economische ontwikkeling en sociale cohesie, in de aanloop naar het Europees jaar van het culturele erfgoed, 2018.

 

Share: