Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Akkoord over lokale doelstellingen om de klimaatverandering aan te pakken  

Lokale leiders zouden graag zien dat de EU-evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid ook betrekking heeft op de richtlijn inzake industriële emissies en het EU-beleid inzake chemische stoffen. Rapporteur Andrew Cooper stelt tevens voor om daarbij ook maatregelen inzake klimaatverandering mee te nemen en presenteert het nieuwe concept van op lokaal niveau vastgestelde bijdragen als een manier om lokale en regionale overheden aan de verplichtingen van de Overeenkomst van Parijs te laten bijdragen.

De milieuwetgeving is een van de gebieden waarop steden en regio’s meer bevoegdheden hebben en actiever bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan in Europa. De leden van het Europees Comité van de Regio's hebben hun goedkeuring gehecht aan een advies over de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid in Europa.

In het advies wordt gewezen op een aantal tekortkomingen bij de omzetting van het milieu-acquis. Daarbij zij gedacht aan o.a. ondoeltreffende coördinatie tussen lokale, regionale en nationale overheden, gebrek aan administratieve capaciteit, onvoldoende financiering en ontoereikende mechanismen ter waarborging van de naleving.

De leden formuleerden een aantal aanbevelingen, zoals het opzetten van een gestructureerde dialoog met elke lidstaat met lokale en regionale autoriteiten. Het CvdR stelt voor het IMPEL-netwerk te versterken en het uit te breiden tot het nationale niveau. IMPEL is het netwerk van de Europese Unie voor de tenuitvoerlegging en handhaving van de milieuwetgeving.

Het CvdR dringt er bij de Europese Commissie op aan een gezamenlijke methodiek voor de nationale EIR-dialogen te ontwikkelen en richtsnoeren te verschaffen om ervoor te zorgen dat de lokale en regionale overheden volwaardig kunnen participeren in het gehele proces.

Steden en regio’s in de EU verzoeken de lidstaten en de lokale en regionale overheden maatregelen voor een snelle tenuitvoerlegging te treffen en proportionele en afschrikkende sancties vast te stellen voor inbreuken op de EU-milieuwetgeving. Het CvdR verzoekt de lidstaten de totstandbrenging van lokale en regionale EIR's die aansluiten bij de nationale evaluaties te faciliteren. Het dringt er bij de nationale, regionale en lokale autoriteiten op aan om corruptie aan te pakken en te zorgen voor een goede werking van de rechtsstelsels.

De EU-assemblee van steden en regio’s zou graag zien dat de Europese Commissie klimaatverandering in de volgende ronde van de EIR opneemt en daarbij zowel maatregelen ter bestrijding van als ter aanpassing aan de klimaatverandering meeneemt. De aanvankelijke focus van de EIR was gericht op afvalbeheer, bescherming van natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit, geluidshinder en waterkwaliteit en -beheer.

Volgens Andrew Cooper(UK/EA) “moet de door lokale besturen verwezenlijkte vermindering van de CO2-uitstoot worden gemeten, naar waarde geschat en aangemoedigd. Er moet een systeem van op lokaal niveau vastgestelde bijdragen komen in aanvulling op de nationaal vastgestelde bijdragen om de emissiekloof te helpen overbruggen”.

Voorts stelt het raadslid van Kirklees dat lokaal vastgestelde bijdragen zullen helpen om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1,5 graad en het aldus ook mogelijk zullen maken om hogere, zij het nog steeds haalbare doelstellingen overeen te komen. Het initiatief van Andrew Cooper sluit aan bij en wordt ondersteund door het goedgekeurde advies van Marco Dus (IT/PSE) over klimaatfinanciering.

Het CvdR verzoekt de Europese Commissie om samen met relevante nationale overheden, het Europees Comité van de Regio's, het EU-burgemeestersconvenant, het Wereldwijde burgemeestersconvenant voor klimaat en energie en de ICLEI werk te maken van de ontwikkeling van het concept en de methodiek inzake de invoering van lokaal en regionaal vastgestelde bijdragen, teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van de klimaatveranderingsdoelstellingen die in het kader van het klimaatakkoord van Parijs (COP21) zijn afgesproken. Lokale en regionale overheden zouden aanvankelijk op vrijwillige basis meedoen om te bewijzen dat het concept werkt.

Achtergrondinformatie voor redacteurs

De aanbevelingen van het CvdR ter verbetering van de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving in de EU bouwen voort op het beoordelingsverslag van het EIR-pakket (februari 2017) over de uitvoering van het EU-milieubeleid en de EU-milieuwetgeving. Er zijn 28 landenverslagen die hier beschikbaar zijn.

Zie voor een gedetailleerde samenvatting van de resultaten voor de verschillende beleidsterreinen: Briefing 03/2017: Environmental Implementation Review van de EPRS (Onderzoeksdienst van het Europees Parlement), opgesteld op verzoek van het CvdR in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Parlement en het CvdR.

Ter ondersteuning van het advies heeft het CvdR opdracht gegeven tot het opstellen van een studie (die half september 2017 klaar zou moeten zijn) over "Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation".

M.b.t. de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving werken het Europees Comité van de Regio’s en de Europese Commissie nauw samen via het gezamenlijke Technische Platform voor milieusamenwerking. Het EIR biedt regio’s en steden een kans om de samenwerking met het Europees Parlement te bevorderen, zo staat te lezen in het goedgekeurde advies. De toegevoegde waarde ervan ligt in het samenbrengen van de belangen van de medewetgever en de ervaringen van beleidsmakers en uitvoerende autoriteiten. Europese lokale overheden willen graag meer werk maken van gezamenlijke vergaderingen van de CvdR-commissie ENVE en de commissie ENVI van het EP.

Contact:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Delen :